2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
9. napirendi pont:
A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. január 1-től jött létre a Közös Önkormányzati Hivatal, ezzel párhuzamosan került elfogadásra az alapításáról szóló, a bozsoki, a kőszegi és a velemi képviselő-testületek által jóváhagyott megállapodás. A megállapodás rögzíti – többek között – a közös hivatal létszámát is.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/2015. (V. 28.) határozatával 2015. július 1-i időponttól – határozatlan idejű kinevezéssel – 2 fő létszám emelést hagyott jóvá a székhelyre vonatkozóan, amely a városfejlesztési és üzemeltetési osztályt valamint az igazgatási és építéshatósági osztályt fogja érinteni.


A döntés értelmében a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal összlétszáma 2015. július 1-től kezdődően: 50 fő lett. A kőszegi képviselő-testület határozatának megfelelően módosítani szükséges a megállapodást is, melyhez mindhárom önkormányzat jóváhagyása szükséges.

Az előterjesztést a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.


Kőszeg, 2015. június 19.Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyzőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Bozsok Község Önkormányzatával és Velem Község Önkormányzatával kötendő, a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza a Huber László polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.1. melléklet

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
(székhely: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseletében: Huber László polgármester)
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
(székhely: 9727 Bozsok, Rákóczi utca 142., képviseletében: Darabos Béla polgármester),
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
(székhely: 9726 Velem, Rákóczi utca 73., képviseletében: Szél Józsefné polgármester),
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 3.3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma 2015. július 1-től: 50 fő.”
Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.


Bozsok, 2015. június… Velem, 2015. június

Darabos Béla Szél Józsefné
polgármester polgármester
Bozsok községi Önkormányzat Velem községi Önkormányzat


Kőszeg, 2015. június …..

Huber László
polgármester
Kőszeg Város Önkormányzata

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.