2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
5.a napirendi pont:
Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csónakázó tó és a Téglagyári tó halászati jogára vonatkozóan az Önkormányzat és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) között 2010-ben szerződés jött létre. A szerződések értelmében az Egyesület tevékenységéről évente beszámolót készít az Önkormányzatnak.

Az Egyesület 2014. évi tevékenységéről az előterjesztés mellékletét képező beszámolót készítette, és kéri annak elfogadását.

A halászati jogra vonatkozó szerződések 5 év határozott időre szólnak, és újabb öt évre meghosszabbíthatók. Az Egyesület beszámolójában kérte a szerződések újabb 5 évvel történő meghosszabbítását, valamint a Csónakázó tó területe mellett található 1112/2 hrsz-ú, 3114 m2 nagyságú, közterület megnevezésű ingatlan használatát. Az ingatlant kiegészítő szabadidős tevékenységre kívánja használni az Egyesület.

Az mellékelt szerződéstervezetekben a szerződések meghosszabbításával egyidejűleg az időközben bekövetkezett változások is átvezetésre kerültek, valamint a Csónakázó tóra vonatkozó szerződés kiegészítésre került a 1112/2 hrsz-ú ingatlannal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi beszámolóját elfogadni, valamint a Csónakázó tó és a Téglagyári tó halgazdálkodási jogára vonatkozó szerződések módosításáról dönteni szíveskedjen!

Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta, és mindhárom határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlotta. A bizottságok által elfogadott módosításokat beépítettem az anyagba.

Kőszeg, 2015. június 19.

Kelemen Péter s. k.
egyesületi elnök

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


II. HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 1112/2 hrsz-ú, 3114 m2 nagyságú, közterület megnevezésű ingatlant a Kőszegi Sporthorgász Egyesület ingyenes használatába adja 2020. 04. 15-ig.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között a kőszegi 1112/3 hrsz-ú ingatlanon található tóra vonatkozó halászati jog haszonbérbe adásáról szóló, 2010. 04. 15-én kelt szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


III. HATÁROZATI JAVASLAT


3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között a kőszegi 0115 hrsz-ú ingatlanon található tóra vonatkozó halászati jog haszonbérbe adásáról szóló, 2010. 04. 15-én kelt szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


Melléklet a II. határozati javaslathoz

SZERZŐDÉS
HALGAZKODÁSI JOG HASZONBÉRLETÉRŐL
módosításokkal egységes szerkezetben

Amely létrejött egyrészről

Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., KSH: 15733627-8411-321-18, képviseli: Huber László polgármester), a továbbiakban: mint Önkormányzat, mint haszonbérbe adó,

másrészről

Kőszegi Sporthorgász Egyesület (9730 Kőszeg, Kossuth u.3. képviseli: Kelemen Péter elnök), a továbbiakban: mint Egyesület, mint haszonbérlő között az alábbi feltételekkel.

1. Az ingatlan-nyilvántartás tanúsága szerint a kőszegi 1112/3 hrsz-ú, közpark, tó megnevezésű, 6 ha 7554 m2 területű ingatlan – amely területén található a 3,2 ha nagyságú ú.n. Csónakázó tó -, továbbá a kőszegi 1112/2 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 3114 m2 területű ingatlan haszonbérbe adó kizárólagos tulajdonát képezi.

2. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. tv. (a továbbiakban: Halgazdálkodási törvény) 23. §-a értelmében az 1. pontban írt tó tekintetében a halgazdálkodási jog az Önkormányzatot illeti meg. E vagyoni értékű jog magában foglalja a halászattal összefüggő jogosultságok és kötelezettségek összességét, benne a halászat, horgászat, a haltenyésztés,- telepítés, -tartás, valamint az élőhely védelmét szolgáló tevékenységeket.

3. A Halgazdálkodási törvény 22.§ (2) bekezdése és 74.§ (2) bekezdése alapján haszonbérbe adó haszonbérbe adja, haszonbérlő pedig haszonbérbe veszi az 1. pontban írt vízterületre fennálló halgazdálkodási jogot, valamint az 1112/3 hrsz-ú ingatlan területéből a mellékelt vázrajzon jelölt, a helyi természetvédelmi terület határáig kiterjedő területet, valamint az 1112/2 hrsz-ú ingatlant.

4. Felek megállapodnak, hogy a haszonbér természetben jár a haszonbérbe adónak a következők szerint. Haszonbérlő kötelezettséget vállal, hogy a haszonbérlemény teljes területét gondozza, állagát megóvja, elvégzi mindazokat a munkálatokat saját költségén, melyek a terület karbantartásához szükségesek. Ez a kötelezettség kiterjed a területen lévő valamennyi fa és cserje gondozására is.

5. A haszonbérlő vállalja, hogy a tó befolyó és kifolyó zsilipjét kezeli, karbantartja és szükség esetén felújítja. Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a Malom-árok elnevezésű csatornában a Csónakázó-tó vízpótlásához szükséges mennyiségű vízmennyiség biztosított legyen.

6. A haszonbérlő köteles az évenkénti vízmintavételt és vízminőség vizsgálatot elvégeztetni saját költségén és annak eredményét az Önkormányzat részére megküldeni, valamint köteles fizetni - a vízjogi üzemeltetési engedély alapján - a vízkészlet járulékot.

7. Az Egyesület köteles az egyesületi tevékenységéről, gazdálkodásáról a tárgyévet követő március 31. napjáig írásbeli beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. Az Egyesület a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervnek megfelelően évente elkészített helyi horgászrendet a hatósági jóváhagyást követően megküldi az Önkormányzatnak.

8. A haszonbérlő jelen szerződés aláírását megelőzően - a jelen okirat hatálybalépésével megszűnő haszonbérleti szerződése alapján – már birtokba lépett.

9. A felek jelen szerződést 2010.04.15. napjától kezdődő hatállyal 2020. 04. 15. napjáig tartó határozott időre hozzák létre. A haszonbérbe adó a haszonbérlő részére előhaszonbérleti jogot biztosít.

10. A haszonbérbe adó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a haszonbérlő
- a szerződéses kötelezettségét a teljesítésre megfelelő határidőt tartalmazó felszólítás ellenére se teljesíti
- a halgazdálkodási jogot alhaszonbérletbe adja
- a természetvédelem és a vízgazdálkodás érdekeit súlyosan veszélyezteti.

11. Jelen szerződés tárgyát nem képező, de a haszonbérlemény környezetében elhelyezkedő ingatlan tekintetében az Önkormányzat tűrni köteles, hogy a halgazdálkodási jog gyakorlásával szorosan összefüggő tevékenységekhez – mint kifejezetten a víz megközelítése, halzsákmány elszállítása – az ingatlan területét a szükséges mértékben igénybe vegyék.

12. A haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a tó vizét és környezetét vizibiciklizés, csónakázás és esetlegesen fürdés, valamint egyéb szabadidős tevékenység (továbbiakban együtt: egyéb tevékenységek) folytatására a tulajdonos továbbra is használhatja, hasznosíthatja, így e tevékenységek gyakorlását a haszonbérlő tűrni köteles. A hivatkozott egyéb tevékenységek azonban nem korlátozhatják a horgászati tevékenységet, hasznosítást.

13. Amennyiben az Önkormányzat a 1112/2 hrsz-ú ingatlanon történő fejlesztésre pályázati támogatást nyer, a haszonbérlő vállalja, hogy a fejlesztés megvalósításában közreműködik, szükség esetén az ingatlant az arra irányuló kéréstől számított 90 napon belül az Önkormányzat birtokába visszaadja.

14. Ezen egyéb tevékenységek miatt szükségessé váló tereprendezés, helyreállítás, karbantartási feladatok a haszonbérbe adót (illetve általa a rendezvényszervezőt, ill. kedvezményezettet) terhelik.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a Halgazdálkodási törvény rendelkezései, valamint az aláíráskor hatályos jogszabályok irányadóak.

A felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződés létrehozására Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 44/2010. (III. 4.), 65/2010. (IV. 1.) és …/2015. (VI. 25.) számú határozatával adott felhatalmazást a polgármesternek.


Kőszeg, 2015. …………………


………..…………………………….. ………………………………………..
Kőszeg Város Önkormányzata Kőszegi Sporthorgász Egyesület
haszonbérbe adó képviseletében haszonbérlő képviseletében
Huber László Kelemen Péter
polgármester elnök


Melléklet a III. határozati javaslathoz

SZERZŐDÉS
HALGAZKODÁSI JOG HASZONBÉRLETÉRŐL
módosításokkal egységes szerkezetben

Amely létrejött egyrészről

Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., KSH: 15733627-8411-321-18, képviseli: Huber László polgármester), a továbbiakban: mint Önkormányzat, mint haszonbérbe adó,

másrészről

Kőszegi Sporthorgász Egyesület (9730 Kőszeg, Kossuth u. 3. képviseli: Kelemen Péter elnök), a továbbiakban: mint Egyesület, mint haszonbérlő között az alábbi feltételekkel.


1. Az ingatlan-nyilvántartás tanúsága szerint a kőszegi 0115 hrsz-ú anyaggödör megnevezésű, 3,8448 ha területű ingatlan – melyen található a 0,93 ha nagyságú ú.n. téglagyári bányató – haszonbérbe adó kizárólagos tulajdonát képezi.

2. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. tv. (a továbbiakban: Halgazdálkodási törvény) 23.§-a értelmében az 1. pontban írt tó tekintetében a halgazdálkodási jog az Önkormányzatot illeti meg. E vagyoni értékű jog magában foglalja a halászattal összefüggő jogosultságok és kötelezettségek összességét, benne a halászat, horgászat, a haltenyésztés,- telepítés, -tartás, valamint az élőhely védelmét szolgáló tevékenységeket.

3. A Halgazdálkodási törvény 22.§ (2) bekezdése és 74.§ (2) bekezdése alapján haszonbérbe adó haszonbérbe adja, haszonbérlő pedig haszonbérbe veszi az 1. pontban írt vízterületre fennálló halgazdálkodási jogot, valamint az 1. pontban írt ingatlan teljes területét.

4. Felek megállapodnak, hogy a haszonbér természetben jár a haszonbérbe adónak a következők szerint. Haszonbérlő kötelezettséget vállal, hogy a haszonbérlemény teljes területét gondozza, állagát megóvja, elvégzi mindazokat a munkálatokat saját költségén, melyek a terület karbantartásához szükségesek. Ez a kötelezettség kiterjed a területen lévő valamennyi fa és cserje gondozására is.

5. A haszonbérlő köteles az évenkénti vízmintavételt és vízminőség vizsgálatot elvégeztetni saját költségén és annak eredményét az Önkormányzat részére megküldeni.

6. Az Egyesület köteles az egyesületi tevékenységéről, gazdálkodásáról a tárgyévet követő március 31. napjáig írásbeli beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. Az Egyesület a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervnek megfelelően évente elkészített helyi horgászrendet a hatósági jóváhagyást követően megküldi az Önkormányzatnak.

7. A haszonbérlő jelen szerződés aláírását megelőzően - a jelen okirat hatálybalépésével megszűnő haszonbérleti szerződése alapján – már birtokba lépett.

8. A felek jelen szerződést 2010.04.15. napjától kezdődő hatállyal 2020. 04. 15. napjáig tartó határozott időre hozzák létre. A haszonbérbe adó a haszonbérlő részére előhaszonbérleti jogot biztosít.

9. A haszonbérbe adó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a haszonbérlő
- a szerződéses kötelezettségét a teljesítésre megfelelő határidőt tartalmazó felszólítás ellenére se teljesíti
- a halgazdálkodási jogot alhaszonbérletbe adja
- a természetvédelem és a vízgazdálkodás érdekeit súlyosan veszélyezteti.

10. Jelen szerződés tárgyát nem képező, de a haszonbérlemény környezetében elhelyezkedő ingatlan tekintetében az Önkormányzat tűrni köteles, hogy a halgazdálkodási jog gyakorlásával szorosan összefüggő tevékenységekhez – mint kifejezetten a víz megközelítése, halzsákmány elszállítása – az ingatlan területét a szükséges mértékben igénybe vegyék.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a Halgazdálkodási törvény rendelkezései, valamint az aláíráskor hatályos jogszabályok irányadóak.

A felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződés létrehozására Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2010. (III. 4.), 65/2010. (IV. 1.) és …/2015. (VI. 25.) számú határozatával adott felhatalmazást a polgármesternek.


Kőszeg, 2015. …………………


………..…………………………….. ………………………………………..
Kőszeg Város Önkormányzata Kőszegi Sporthorgász Egyesület
haszonbérbe adó képviseletében haszonbérlő képviseletében
Huber László Kelemen Péter
polgármester elnök

(Az anyag mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.