2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
12. napirendi pont:
Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Egészségház szakrendelőjébe beszerzett bútorok és eszközök leszállítása 2015. június 15-ig megtörténik. Ezt követően a szakrendelések megkezdhetőek az új épületrészben. Előre láthatólag 2015. július 6-tól kívánják a szakorvosi szolgálatot az egészségházban ellátni.

A költözés miatt szükségessé válik a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és- Szervezetfejlesztési Intézettel (továbbiakban: GYEMSZI) és a Kórházzal a Munkácsy M. u. 19. szám alatti rendelőintézetre vonatkozó, 2013. január 1-jén kötött megállapodás megszüntetése, egyúttal az Egészségház „B” épületrészének használatára és a benne működő Járóbeteg-szakellátásra vonatkozó szerződés megkötése. A megállapodás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

2015. március 1-jétől az Állami Egészségügyi Ellátó Központ jött létre a GYEMSZI jogutódjaként, amely a szakrendelést végző Markusovszky Kórház fenntartója.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlotta. A bizottságok által elfogadott módosítást beépítettem az anyagba.

Kőszeg, 2015. június 19.

A polgármester nevében:


Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Áron utca 1. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „B” épületére vonatkozó és járóbeteg-szakellátás működtetéséről szóló megállapodás tervezetet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős : Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A megállapodás tervezetét lsd. a letölthető formátumban.)