2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
14. napirendi pont:
Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013 (IX. 27.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 42/A. § (1) bekezdésének b. pontja alapján kezdeményezem a T. Képviselő-testületnek, hogy településünkön szerveződjék meg az önkormányzat működését segítő Ifjúsági Önkormányzat a településrész önkormányzat mintájára (Mötv.62.§).
Az ifjúsági önkormányzat célja a fiatalok összefogása, érdekeinek képviselete és megjelenítése, bevonása az őket érintő önkormányzati döntésekbe, valamint a jövő tudatos állampolgáraiban a lokálpatriotizmus és önkormányzati működés megismertetése és elsajátítása.
A települési önkormányzat, ha másként nem rendelkezik, az éves költségvetési rendeletében pénzügyi forrást biztosít az ifjúsági önkormányzat működéshez, mellyel az Ifjúsági Önkormányzat önállóan gazdálkodik és az önkormányzat zárszámadásával egyidejűleg elszámol a felhasznált költségvetési kerettel.
Az ifjúsági önkormányzat tagja lehet minden 16. életévét betöltött helyben lakó magyar állampolgár maximum 25. életévének betöltéséig.
Az Ifjúsági Önkormányzat önállóan működhet, meghatározhatja saját céljait, feladatait, saját Szervezeti és Működési Szabályzatában, melynek összhangban kell lennie a települési önkormányzat SZMSZ-VEL. Évente legalább 4 alkalommal kell üléseznie.
Az Ifjúsági Önkormányzat tagsága demokratikus választással, vagy az ifjúsági szervezetek, diák- és hallgatói önkormányzatok delegálásával, vagy ezen lehetőségek valamilyen kombinációjával jön létre. Az Ifjúsági Önkormányzat elnökét a delegáltak maguk közül választják évenként. Az esetleg kieső delegáltat a delegáló szervezet egy hónapon belül pótolja.
A települési Önkormányzat egy választott képviselője állandó megbízottként az Ifjúsági Önkormányzattal rendszeresen kapcsolatot tart. Segíti az Ifjúsági Önkormányzat tevékenységének adminisztrációs és dokumentálási feladatait.
Az Ifjúsági Önkormányzat kezdeményezési és véleményezési és tanácskozási jogkörrel rendelkezik a települési és nemzetiségi önkormányzatok minden olyan döntésében, feladatában, mely közvetlenül érinti a települési ifjúság oktatási, nevelési, gyermekvédelmi, sport és kulturális érdekeit (pl.: pályázatok, ösztöndíjak, táborozások, művészeti iskolák tevékenysége, eszközbeszerzések).

Az Ifjúsági önkormányzat feladatai közé tartozik, ha az önkormányzat másként nem rendelkezik:
- ifjúsági és gyermek programok szervezése, így különösen drogprevenciós előadások és a tartalmas szabadidő eltöltését segítő sporttevékenységek szervezése;
- az identitás érzés erősítése érdekében a helyi értékvédelmi feladatokban és hagyományőrzésben való közreműködés,
- a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a környezettudatos, az önellátó életmódra nevelő programok szervezése (ifjúsági közösségi kert létrehozása);
- a fiatalok kapcsolattartásának és együttműködésének elősegítése;
- az önkormányzat gyermekeket és fiatalokat érintő döntéseiben az érintettek érdekeinek megjelenítése;
- a településen élő fiatalok érdekképviselete;
- helyi problémák felvetése, azokra megoldások keresése, és továbbítása az önkormányzat felé;
- a fiatalok segítés a pályaválasztásban;
- a fiatalok figyelmének felhívás pályázati lehetőségekre
Kérem, hogy az indítványról az SZMSZ 34. §-a alapján a szavazás név szerint történjen.

INDOKOLÁS

Magyarország a fiatalok érdekeinek érvényesítésében igen nagy elmaradásban van. A döntéseknek ez a korosztály rendre elszenvedője és nem pedig alakítója. Ennek következtében az ifjúság eltávolodott a politikától és a közélettől, mind országos, mind helyi szinten. Azért, hogy ez megváltozzon és a fiatalok öntudatos, a politikai rendszert ismerő választókká váljanak az önkormányzatnak is aktívan tennie kell.
Komoly aggodalomra ad okot, hogy a fiatalok egyre gyakrabban döntenek a település elhagyása mellett, ami igen káros demográfiai folyamatokhoz vezet. Számukra a lakhatási- és munkalehetőségen túl olyan jövőképet szükséges helyben biztosítani, amely érdekeltté teszi őket a maradásban. Ebben pedig az önkormányzatnak is felelősség van. A jövőképen túl pedig fontos szempont, hogy a mindennapi időtöltésükhöz megtalálják-e azokat a programokat, amelyek ezt a korosztályt érdeklik. Ellenkező esetben ezeket más településen fogják megkeresni.
Szükség van tehát olyan szervezeti keretekre, amelyek ezeket a problémákat az érintettek bevonásával kezelni tudják, vagyis alkalmas érdekérvényesítésre, tudatos és a politikai folyamatokat ismerő fiatalok nevelésére, valamint tartalmas programok szervezésére. Olyan intézményre, amelyen keresztül a helyi fiatalok problémái felszínre juthatnak, hogy az önkormányzat orvosolni tudja azokat. Szükséges, hogy ennek a feladatnak az önkormányzatunk az élére álljon, és megteremtse a feltételeit Ifjúsági Önkormányzat létrehozásának.
Az Ifjúsági Önkormányzatok intézménye nem új Magyarországon, az ország több településén működik jól ma is. Számos eredményt tudhatnak maguk mögött, képesek voltak a politikát közelebb hozni a fiatalokhoz, megismerni az ifjúság helyi problémáit és tartalmas programokat szervezni. Fontos, hogy településünk is mielőbb csatlakozzon ezekhez a pozitív példákhoz.
A javaslat az ehhez szükséges munka első lépése, mely igen tág keretek között határozza meg az Ifjúsági Önkormányzat működési feltételeit és feladatait. Mindezzel nagy mozgásteret biztosítva az önkormányzatnak és a fiataloknak az ideális működés kialakítására.
Ezekre tekintettel kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testületet támogassa a javaslatot!
Az előterjesztést megtárgyalta a humánerőforrás és a pénzügyi bizottság, de az ifjúsági önkormányzat létrehozását nem támogatták.
Kőszeg, 2015. június 19.
Rába Kálmán s. k.
képviselő


Kőszeg Városának Önkormányzata az ifjúsági önkormányzatról szóló képviselő indítványt megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
„A”
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Városának képviselő-testülete az ifjúsági önkormányzat megalakítását támogatja. Az Ifjúsági Önkormányzat működésének 2015. szeptember 1-i megkezdéséhez az alábbi előkészületeket rendeli el:
1. Felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg azokat a jogi lehetőségeket, hogy az SZMSZ módosításával, vagy önálló önkormányzati rendelet megalkotásával, esetleg önkormányzati alapítású civil szervezetként működtetve jöhet létre az ifjúsági önkormányzat. Ezt követően a szükséges jogi előkésztületeket tegye meg a hatáskörök biztosításához.
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: 2015.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletben biztosítson elkülönült keretet az ifjúsági önkormányzat működtetésére;
Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: 2015.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a településen működő gyermek és ifjúsági intézményekkel szervezettekkel felvéve a kapcsolatot véleményüket kéri az ifjúsági önkormányzat belső működési rendjének kialakításához.
Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: 2015.
4. A feladat végrehajtásnak koordinálásával a képviselő-testület megbízza ........................... -t, aki minden munkaterv szerinti testületi ülésen tájékoztatást ad jelen határozat végrehajtási fázisáról a napirendek előtt 2 percben.
Felelős:
Határidő: értelemszerűen.

„B”
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Városának képviselő-testülete az ifjúsági önkormányzat megalakítását nem támogatja.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.