2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
2. napirendi pont:
Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 40.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Állami Főépítésze Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek I. számú módosításának - egyszerűsített eljárás keretein belül - elfogadásához szükséges támogató záró szakmai véleményét VAD/EP/193-4/2015. számon megküldte.

A záró szakmai vélemény: „A tárgyi dokumentáció Képviselő-testület elé terjesztése ellen kifogást nem emelek.”

Az Állami Főépítész Úr záró szakmai véleményét az előterjesztés mellékleteként csatoltam és ezzel biztosítottam a szakmai vélemény megismerését a döntésre jogosult Képviselő-testület számára.

A Polgármester Úr a Kormányrendelet 43.§ (2) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján az elfogadott Településrendezési Eszközöket – az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a Képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről.

A Kormányrendelet 43.§ (4) bekezdése alapján és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (4) bekezdés a) pontja szerint a Polgármester Úr gondoskodik a Településrendezési Eszközök I. módosításának nyilvánosságáról.

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kormányrendelet 43.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a Településrendezési Eszközök (a módosított településszerkezeti tervlapok, a módosított Helyi Építési Szabályzat és mellékletei) a rendelet kihirdetését követő 15. napon lépnek hatályba.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztését megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt rendeletet-tervezetet a mellékleteivel együtt és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. június 19.


Szima Andrea s.k.
főépítészHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 161/2014. (X.2.) számú képviselő-testületi határozatot, ami Kőszeg Város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szól, - az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal záró szakmai véleményének megismerése után – „I. számú módosítás” elnevezéssel, az alábbi tartalommal módosítja.

(Az előterjesztés további részeit és mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.