2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
17. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 81/2015. (IV. 28.) határozatában a képviselő-testület támogatását adta a Corti Urbane (Road Safety Smart Mobility Urban Qualification) által benyújtandó, „Fenntartható közlekedési akciótervek kisvárosoknak 25 – 25 – 25” című projektben Kőszeg Város Önkormányzatának partnerként történő részvételére s egyúttal felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges szándéknyilatkozat aláírására.
A határozatra jelenti Rimányi Kriszta városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a nyilatkozat aláírásra került.

A 85/2015. (IV. 28.) határozatában a képviselő-testület elrendelte az önkormányzat, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint a Vasi Fogadó Kft. között a KLIK által fenntartott Dr. Nagy László EGYMI-ben az általános iskola és a speciális szakiskola tanulói számára az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezés, valamint a kollégiumban az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezésen kívüli további étkezések biztosítása tárgyban 2014. augusztus 29-én kötött vállalkozási szerződés hatályának meghosszabbítását Kőszeg Város Önkormányzata által lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás lezárásával létrejövő új vállalkozási szerződés hatályba lépésének időpontjáig.
A határozatra jelenti Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, hogy a szerződést valamennyi fél aláírta.

A 87/2015. (IV. 28.) határozatában a képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv., valamint az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó belterületi ingatlanok tekintetében a bérleti díj 2015. évtől 10 Ft/m2/év összeg legyen.
A határozatra jelenti Rimányi Kriszta városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a döntésről a Kőszegi Városüzemeltető Kft-t tájékozatták.


A 93/2015. (IV. 28.) határozatában a képviselő-testület a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának ingyenes használatba adta a Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatt található 113 m2 nagyságú raktárhelyiséget azzal, hogy a rezsifizetési kötelezettség a levéltárat terheli.
A határozatra jelenti Rimányi Kriszta városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a szerződés megkötése folyamatban van.

A 94/2015. (IV. 28.) határozatával a képviselő-testület módosította a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepciót, ezzel egyidejűleg a Kőszeg, 2808 hrsz 95 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítését hagyta jóvá a kérelmező Bukits Zoltán 9730 Kőszeg, Alsó krt. 39. sz. alatti lakos részére az értékbecslésben szereplő 95.000,- Ft vételáron.
A határozatra jelenti Rimányi Kriszta városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a szerződés megkötése folyamatban van.

A 96/2015. (IV. 28.) határozatában a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kőszeg, 4903 hrsz 7123 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
A határozatra jelenti Rimányi Kriszta városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztatták.

A 97/2015. (IV. 28.) határozattában a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, 0202/2 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan vonatkozásában a közút megszüntetése iránti eljárás lefolytatását, majd átminősítését beépítetlen területté.
A határozatra jelenti Rimányi Kriszta városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy az átminősítés iránti kérelem benyújtásra került, az eljárás folyamatban van.Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság június havi ülésén:
– az önkormányzat vagyonrendelete értelmében jóváhagyta Janzsó Lászlóné 9730 Kőszeg, Írottkő u. 9/C. III/33. sz. alatti bérlő részére a Kőszeg, 3345/A/33 hrsz. Írottkő u. 9/C. III/33. sz. alatti 57 m2 nagyságú lakás értékesítését az értékbecslésben meghatározott 6.300.000,- Ft vételáron.


Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelentése alapján (az előző ülés óta):
– közösségi együttélés: 4 db közigazgatási bírság kiszabására került sor, 10 eljárás van folyamatban
– alkalmi behajtási engedély: 41 db
– behajtási és várakozási engedély: 4 db
– behajtási engedély: 12 db
– közútkezelői hozzájárulás: 3 db
– közterület-használati engedély: 13 db.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2015. május 27. és június 24. között összesen 80 települési támogatást, továbbá 10 lakhatási támogatást állapított meg.

Kőszeg, 2015. június 24.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.