2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
1. napirendi pont:
Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az épített környezet védelméről és alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII törvény 6.§ (1) pontjában kapott felhatalmazás alapján továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) rendelkezései alapján a folyamatban lévő településrendezési eszközök III. számú módosításának egyszerűsített eljárás keretein belüli - a kormányrendelet 38.§-a alapján - véleményezési szakasza befejeződött.

A Településrendezési eszközök III. számú módosításának dokumentációját és az eljárás során beérkezett véleményeket az előterjesztéshez – melléklet formájában – csatoltam.

A kormányrendelet 39. § (2) pontjában rögzítettek alapján a véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a Képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.

A véleményezési eljárás során beérkezett állásfoglalásokat, észrevételeket az előterjesztés mellékleteként csatoltuk. A beérkezett vélemények áttekintése során a településrendezési eszközöket készítő A+B Építészeti Iroda Kft. (9700 Szombathely, Győzelem u. 1/f.) képviseletében Takács András településtervezővel a szükséges válaszokat illetve módosításokat elkészítettük, amit a Képviselő-testület határozati javaslatában rögzítettünk.

A partnerségi szabályzat szerint a közzétett véleményezési dokumentációval kapcsolatban egy észrevétel érkezett, amelyre a válasz a határozattervezet 18) pontja alatt található.

A kormányrendelet 39. § (3) pontja szerint a véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével, így ennek megfelelően Kőszeg Város Képviselő-testületének döntése után a településrendezési eszközök megállapításához szükséges közzétételi dokumentáció elkészítésre kerül, ami már természetesen tartalmazza a véleményezési eljárás lezárása érdekében hozott önkormányzati határozat elemeit is.

Ezt követően lép életbe a kormányrendelet szerinti végső szakmai véleményezési szakasz, majd az elfogadási és hatálybaléptetési szakasz.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság két módosító javalatot tett, ami a határozati javaslat 19.) és 20.) pontjába került beépítésre. A bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal az előterjesztéshez csatolt véleményezési dokumentációt és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Kőszeg város településrendezési eszközeinek III. számú módosításának megállapításához szükséges Képviselő-testületi határozat előterjesztését megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt véleményezési dokumentációt és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2016. június 24.

Szima Andrea s.k.
Kőszeg Város Főépítésze


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek III. számú módosításának megállapításához szükséges, az egyszerűsített eljárás alatt beérkezett vélemények figyelembevételével - a véleményezési szakasz lezárásával - az alábbi döntést hozza:

1) Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Észrevételeire az alábbi a válasz:
a.) Alátámasztó munkarész 2. pont alatt található módosítással érintett terület vonatkozásában:
1. 2.5. módosítás:
A javaslatot elfogadjuk, az érintett területen az intézményi vegyes (Vi) területfelhasználást - ugyanolyan beépítési mutatókkal kisvárosias lakóterület (Lk) területfelhasználásba soroljuk.
2. 2.22. módosítás:
A javaslatot elfogadjuk, az érintett területen – 1438 hrsz - a tervezett parkoló megszüntetése szükséges, de vele szemben egy hasonló méretű területre (jelenleg is közlekedési terület, Kálvária utca, 1435 hrsz) parkolót jelölünk. Ezt a következő tervmódosításkor a tervre átvezetjük.
3. 2.28. módosítás:
A javaslatot elfogadjuk, az érintett területen egységes övezetként az Mk III övezetet jelöljük.
4. 2.32. módosítás:
A javaslatot elfogadjuk, az érintett területen a lombkorona sétányt nem szabályozzuk, tekintettel arra, hogy az Étv. 2.§ 8., 10. és 15. pontjai szerint a lombkorona sétány műtárgy. Ennek létesítését az OTÉK nem tiltja.
5. 2.37. módosítás:
A javaslatot elfogadjuk, az érintett területen a tényleges bővítési igényeknek megfelelően a beépítettség legnagyobb mértékét a tervezett 80%-ról 50%-ra csökkentjük.
6. 2.42. módosítás:
A javaslatot elfogadjuk, az érintett területen a jelenlegi zártsorú beépítési módot fenntartjuk. A 2.42. számú módosítást töröljük.
7. 2.44. módosítás:
Az elírást javítjuk.
8. 2.46. módosítás:
A javaslatot elfogadjuk, az érintett területeken a jelenlegi szabályozást fenntartjuk. A következő tervmódosításkor a K-Sz területfelhasználású övezeteket felülvizsgáljuk és az igények szerint kisvárosias lakóterületre soroljuk. A 2.46. számú módosítást töröljük.
9. 2.47. módosítás:
A javaslatot elfogadjuk, a "szőlő, kert, gyümölcsös és zártkerti művelési ág alól kivett terület esetén" megfogalmazás helyébe a következő lép: "szőlő, kert, gyümölcsös művelési ág valamint a zártkerti művelés ág alól kivett terület esetén"
(a fogalom meghatározás jogszabályi helye: 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 50. § (2) f) és g) és 50/B. §, 50/C. § és az 1997. évi CXLI. tv. 23. § (2) bek.)

b.) A rendelet-tervezet vonatkozásában:

1. 1.§ - A javaslatot elfogadjuk, az építési övezet besorolásának megváltoztatását töröljük, ennek megfelelően a rendelt tervezetből ez szabályozás törlésre kerül.
2. 2.§ - A javaslatot elfogadjuk, az érintett részt nem módosítjuk, ennek megfelelően a rendelt tervezetből ez a szabályozás törlésre kerül.
3. 4.§ - A javaslatot elfogadjuk, az érintett részt a 9. pontban megfogalmazottak szerint módosítjuk. Ennek megfelelően a rendelet tervezet 5.§, 6.§, 7.§ és 8.§-ait is módosítjuk.
4. 13.§ - A javaslatot elfogadjuk, az érintett részt töröljük ennek megfelelően a rendelt tervezetből ez a szabályozás törlésre kerül.
5. A 2.46. módosítás törlés értelmében a rendelettervezet 14.§-ban a hatályát vesztő rendelkezés alól a 41.§ (3) bekezdése törlésre kerül.
6. A véleményezési dokumentáció rendelttervezetének 12. melléklet 38. sorában lévő 5%-os maximális beépítési lehetőségnél jelöljük, hogy eltérési engedély alapján került meghatározásra.

c.) Célellenőrzés során tett észrevételek:

1. A HÉSZ 4. § (1) bekezdése már része volt a korábbi rendezési tervnek. Ezt a rendelkezést, mivel tulajdonosi jogokat érintett a felülvizsgálatkor beépítettük az új rendezési tervbe is. Az érintett bekezdését 2014. júniusában külön (írásban) egyeztettük az Állami Főépítésszel, aki ezt a választ adta: "a szóban forgó rendelkezés nem kifogásolható".
2. A HÉSZ 10.§ (1) f) és (2) c) pontjait a következő rendezési tervmódosításnál felülvizsgáljuk, és övezetenként meghatározzuk a beépítési módot.
3. A HÉSZ 17. és 18.§ b) és d) pontjai az 1. számú rendezési tervmódosításkor pontosításra kerültek.
4. A HÉSZ 62.§ (5) és (8) bekezdéseit a következő rendezési tervmódosításnál felülvizsgáljuk, és az OTÉK-ot ismétlő rendelkezéseket töröljük.
5. Az üdülőházas üdülőterület megengedett legnagyobb épületmagassági értékeit a következő rendezési tervmódosításnál az OTÉK által előirt mértéket figyelembe véve módosítjuk.

A célellenőrzést követően Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2016. (V.26.) számú képviselő testületi határozattal már rendelkezett a HÉSZ tárgyalásos eljárás keretében történő felülvizsgálatáról.

2) Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Észrevételeire az alábbi a válasz:
a.) A vízgazdálkodási tárgyú jogszabályokat a rendezési terv készítése során és a jelenlegi 3. számú módosítás során is figyelembe vettük.
b.) A felsorolt fejezetek a 2014-ben elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezekben a kérdésekben változás nem történt, a felsorolt fejezeteket a rendezési terv módosítása nem érinti.
c.) A csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó előírások a 2014-ben elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezekben a kérdésekben változás nem történt, a csapadékvíz-elvezető rendszert a rendezési terv módosítása nem érinti.
d.) A 2014-ben elfogadott Rendezési terv készítése során a vízgazdálkodási területeket feltüntettük. A módosítás során ezekben a területekben változás nem történt.
e.) Az árvízi elöntés (1965) határát a 2014-ben elfogadott Rendezési terv készítése során a "Tájrendezés és Környezetalakítás" című tervlapon jelöltük.
f.) A 2.25. módosítás elnevezésében a Gyöngyös patak elnevezést Tamás árok-ra javítjuk.

3) Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Észrevételeire az alábbi a válasz:
a.)Tűzvédelmi követelmények:
A felsorolt tűzvédelmi követelményeket a rendezési terv módosítása során a rendezési terv léptékében figyelembe vettük.
b.) Vízügyi - vízvédelmi hatósági követelmények:
1. A 3. és 5. számú módosítás: Az érintett területek eddig is beépítésre szánt területek voltak. A vizi közmű és csapadékvíz elvezető rendszert a tényleges beépítési adatok során lehet megtervezni. Általánosságban elmondható, hogy az érintett területek közműellátása és csapadékvíz elvezetése a meglévő rendszer felhasználásával - annak esetleges bővítésével, átalakításával - megoldható.
2. A 9. 17. 25. 27. számú módosítás: A vízfolyások parti sávját minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint kell használni, ezt a rendezési terven belül külön előírni nem szükséges.
3. A 15. számú módosítás: Az érintett árkok a hatályos rendezési terv szerint is elépíthetők, kiválthatók. A terület csapadékvíz elvezetését a kiváltás előtt ki kell építeni.

4) Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Kifogást nem emelt.

5) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
Észrevételt nem tett.

6) Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Észrevételt nem tett.

7) Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Kifogást nem emelt.
Az állami alapadatok felhasználásának igazolását a kért címre megküldjük.

8) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Kifogást nem emelt.

9) Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Kifogást nem emelt.

10) Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Észrevételeire az alábbi válaszokat adjuk:
K-Vt/1 övezetre vonatkozó módosításokat csak a 0342/6 hrsz-ú és 0345 hrsz-ú területekre terjesztjük ki. Ennek érdekében új övezetbe jelöljük az érintett területeket.

11) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kifogást nem emelt.
A felsorolt észrevételeket a hatályos rendezési terv készítésekor vizsgáltuk. A módosítás során a közlekedési területeket érintő változásoknál a Hatóság által felsoroltakat betartottuk.

12) Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság
Kifogást nem emel. A további eljárásban nem kíván részt venni.

13) Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Észrevételeire az alábbi a válasz:
a.) A 2.2. módosítás területén a régészeti lelőhely jelölve van. Itt a vonatkozó jogszabályokat be kell tartani.
b.) A 2.2. módosítás során - pontosan a műemléki épületekre és környezetre tekintettel - nem csak az épületmagasság legnagyobb mértékét (9,5 m), hanem a legnagyobb párkánymagasság mértékét (9,5 m) is meghatároztuk. Így a tervezett épület homlokzatának egyetlen része sem lehet magasabb ennél a méretnél.

14) Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
Kifogást nem emel. A további eljárásban nem kíván részt venni.

15) Vas Megyei Önkormányzat Megyei Jegyző
Kifogást nem emel.

16) Velem Községi Önkormányzat
Észrevételt nem tett.

17) Kőszeg Város településrendezési eszközeinek III. számú módosításával kapcsolatban vélemény és észrevétel az alábbi államigazgatási szervektől és települési önkormányzatoktól - a kormányrendeletben rögzített határidőn belül - nem érkezett.
a.) államigazgatási szervek: Forster Gyula Örökséggazdálkodási és Vagyongazdálkodási Központ Budapest és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Budapest.
b.) települési önkormányzatok: Ólmod, Nemescsó, Kőszegpaty, Kőszegdoroszló, Horvátzsidány és Cák.

18) A településrendezési eszközök III. számú módosításával kapcsolatban, a partnerségi szabályzat szerinti közzététel során, egy lakossági észrevétel érkezett. Az észrevételt elfogadjuk és a következő tervmódosításkor beépítjük.

19) A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság javaslata szerint a véleményezési dokumentáció 2.2 pont alatt lévő, a Bersek József Általános iskola dél-nyugati telekhatára mentén javasolt 8,00 méter széles közlekedési területet 4,00 méterben határozzuk meg az iskola rendeltetésserű használatának zavartalan biztosítása érdekében.

20) A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság javaslata szerint a véleményezési dokumentáció 2.45 pont alatt lévő Gip-A/4 övezetben a legkisebb zöldfelületi arányszámot - az OTÉK szerinti - 25%-ban állapítjuk meg.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) – 20) pont alatti véleményeket tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: A közzétételi tervdokumentáció elkészítése: 2016. július 13.
Felelős: Huber László polgármester és Szima Andrea főépítész


(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)