2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
5. napirendi pont:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén az Európai Unió által előírt hasznosítási kötelezettségek teljesítése érdekében el kell különíteni az önkormányzati és az állami hatásköröket. A hatáskörök elkülönítése alapján az önkormányzatok továbbra is rendelkeznek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hatáskörrel, valamint az állami feladatok is meghatározásra kerülnek.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosítása által az állami feladatok ellátására az állam gazdasági társaságot alapított, amelyen keresztül biztosítottá válik az Európai Unió által meghatározott kötelezettségek teljesítése.
Állami hulladékgazdálkodási feladat többek között beszedni a közszolgáltatási díjat és kifizetni a közszolgáltatóknak a szolgáltatási díjat, valamint kezelni a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
E feladatokat az erre a célra létre hozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) végzi.

A Ht. 92/B. § (2) bekezdése kimondja:

„(2) Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.”


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján 2014. február 27. napján tartott ülésén elfogadta a 2014. március 01. napjától 2019. február 28. napjáig hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.
A hivatkozott előírásoknak eleget téve rendeletünk és szerződésünk módosítás-tervezete elkészítésre került.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 48. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre meg kell küldeni. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a tervezet a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának megküldésre került, a hatóság válasza még nem érkezett meg.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A városfejlesztési bizottság 4 igen 1 nem szavazat mellett azzal a módosítással ajánlja elfogadásra a rendeletmódosítást, hogy az üdülőövezetben kizárólag zsákos szállítás kerüljön bevezetésre, ezzel egyidejűleg a szüneteltetés bejelentési kötelezettség megszüntetésre kerüljön. A módosítás a rendelet tervezetbe beépítésre került. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a rendelet- és szerződés módosítást.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelet- és szerződés-módosítást a mellékletben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjék.

Kőszeg, 2016. június 24.

A jegyző nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési mb. osztályvezetőKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…. / 2016. (VII. ….) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közszolgáltatásért a tulajdonos köteles a jogszabály alapján meghatározott díjat fizetni.”

2. §

Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.-nak alcíme helyébe az alábbi alcím lép: „Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok
(2) A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanhasználó az üdülőnek minősülő ingatlan esetén, zsákos hulladékszállítás igénybevételre jogosult és köteles.
(2) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan- nyilvántartás adataival kell bizonyítani.
(3) Ha az ingatlan használatában az (1) bekezdés szerinti feltételrendszerhez képest változás következett be, azt az ingatlanhasználó haladéktalanul köteles a szolgáltatónál bejelenteni.”

„(4) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani. Az ingatlanhasználó köteles megfizetni az elszállított hulladék mennyiségének megfelelő díjat.”

3. §

A Rendelet 11. § (4) bekezdésében a „(2) és (3) bekezdésekben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben” szövegrész lép.

4. §

Hatályát veszti a Rendelet 6. §-a, a 8. § (2) bekezdés h)-i) pontja, a 9. § (5) bekezdése, valamint a 11. § (3) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2016. június 30.
Huber László s.k. Dr. Zalán Gábor s.k.
polgármester jegyző


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
önkormányzati rendelet módosításához

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A hulladékszállítás díjának beszedése és a kintlévőség-kezelés állami feladattá válásával, az állam képviseltében a közszolgáltatási tevékenység pénzügyi szakasza új szereplővel bővül. A szolgáltatást igénybevevők, így a lakosság is az állami szerepvállaló fele teljesíti kötelezettségét.

II. gazdasági hatásai:
A közszolgáltatási díj beszedésére nem a közszolgáltató jogosult, a szolgáltatás díja számára utólag kerül megtérítésre.

III. költségvetési hatásai:
A tervezet a Közszolgáltató számára átmeneti költségvetési bevétel csökkenést jelent.

IV. környezeti következményei:
Az új szabályozás a környezeti következménnyel nem jár.

V. egészségi következményei:
Az új szabályozás egészségügyi következménnyel nem jár.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek a Közszolgáltatóra nézve adminisztratív terheket csökkentő hatása, az állami szerv szempontjából jelentősen növelő, az önkormányzat szempontjából kismértékben növelő hatása van. A lakosságot adminisztratív terhei nem változnak.

VII. megalkotásának szükségessége:
Jogszabályváltozások – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény valamint a módosítás végrehajtása céljából alkotott rendeletek – miatt szükséges a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
módosítása


amely létrejött egyrészről

Kőszeg Város Önkormányzata (cím: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., adószáma: 15733627-2-18, statisztikai számjel: 15733627-8411-321-18, KÜJ-szám: 100153707, képviseli: Huber László polgármester), mint a kötelező közszolgáltatást megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3., cégjegyzékszám: 18-09-108846, adószám: 22141882-2-18, statisztikai számjel: 22141882-3811-572-18, KÜJ szám: 101343426, Alsó krt-i telephely KTJ szám: 100871813, Hulladéklerakó KTJ szám: 100559748, képviseletében eljár: Kovács István igazgató), mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató)

mint közszolgáltatást ellátó (nonprofit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között

Előzmények:
A Felek megállapítják, hogy a köztük Kőszegen, 2014. február 28. napján „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés” (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/B. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból
- törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés,
- valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.

A fenti rendelkezés, valamint a Ht. 32/A. § (1) bekezdés i) és j) pontjai, továbbá a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a Koordináló Szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V.24.) NFM rendelet, és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) ide vonatkozó szabályai szerint az Alapszerződés az alábbiak szerint módosul.


1. Az Alapszerződés III. pontjának második és harmadik bekezdése hatályát veszti, egyidejűleg az alábbiakkal egészül ki:

„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírása, valamint a díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei:

1. A közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat 2016. április 1-jét követő teljesítésekre vonatkozóan a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv), a Közszolgáltató Kormányrendeletben előírt adatszolgáltatása alapján állítja ki, továbbá beszedi a közszolgáltatási díjat. A számla kiállítása az ingatlantulajdonosok által használt gyűjtőedények száma, aktuális egységára, és az ürítési gyakoriság figyelembevételével történik.

2. A Közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a Közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.

3. A Közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a Közszolgáltatót terheli felelősség.

4. A Koordináló szerv a Közszolgáltató a Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatásából kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a Közszolgáltató Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatásából hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

5. A 4.) pont alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a Közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatását legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.

6. Az 5.) pont szerinti korrekciót követően - a Közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

7. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket, melynek keretében a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

8. A Koordináló szerv a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.

2. Az Alapszerződés VI. pontja az alábbi 6-7. alponttal egészül ki:
„6. A vonatkozó jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása céljából alapított Koordináló szerv részére.

7. Szerződésszerű teljesítés esetén a közszolgáltató részére teljesítésigazolás kiadása, melyben igazolja, hogy a közszolgáltató teljesítésével kapcsolatban kifogása nem merült fel.”

3. Az Alapszerződés VII. pont 1. alpontja az alábbi e) ponttal egészül ki:

„e) Ha a 2016. április 1-jén működő Közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a Ht. által előírt határidőig nem rendelkezik a Megrendelő a Ht. 92/B. § (4) bekezdésében előírt határidőt követő 30 napon belül jelen szerződést 1 hónapos határidővel felmondja.”

4. Az Alapszerződés IX. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„Felek tudomásul bírnak arról, hogy a Koordináló szerv jelen szerződésnek és annak módosításainak a vonatkozó jogszabályok, így a Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.
Ha a Koordináló szerv a szerződés vagy módosításai tekintetében észleli, hogy az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, ezt jelzi a Megrendelőnek. Ha a Megrendelő a Koordináló Szerv jelzésének kézhez vételét követő 30 napon belül nem módosítja a szerződést, úgy a Koordináló Szerv jogosult az illetékes hatóságnál eljárást kezdeményezni.”

5. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak. E módosító szerződés a fent hivatkozott alapszerződéssel együtt érvényes. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.


Kőszeg, 2016. június 30.


....................................................................... ......................................................................
Kőszeg Város Önkormányzata
képviseli
Huber László
polgármester Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft
képviseli:
Kovács István
igazgató
Megrendelő Közszolgáltató