2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. napirendi pont:
A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi „Címerpajzs” Plusz Kft. arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Bersek iskola mellett található Kőszeg 2229 hrsz-ú ingatlanon mintegy 20 lakásos társasház építését tervezi.
A társasházhoz kötelezően kiépítendő parkolókat a Kft. részben a Mol kút mellett található egykori játszótér (közpark) területén (2513 hrsz.) szeretné megvalósítani azzal, hogy a megépült parkoló (16-18 parkolóhellyel) Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonába kerülne. Erre az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20. Korm. rendelet 42.§ (11) bekezdése ad lehetőséget.
A 2513 hrsz-ú 1616 m2 területű önkormányzati ingatlan a hatályos rendezési terv szerint parkoló besorolású, így a fenti beruházásnak jogi akadálya nincsen.
A csatolt megállapodás-tervezet szerint a parkolóhelyek tervezését, engedélyeztetését és teljes körű kivitelezését a Kőszegi „Címerpajzs” Plusz Kft. saját költségén - az Önkormányzat előzetes jóváhagyását követően - 24 hónapos jótállási kötelezettség vállalása mellett elvégzi.

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság előtt a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezet még nem volt ismert, azonban azzal a módosítással ajánlották 4 igen, 1 nem szavazat mellett a határozati javaslat elfogadását, hogy a 2513 hrsz-ú ingatlanon a parkoló jogerős használatbavételi engedélyének megszerzését követően nyújthatnak be építési engedélykérelmet a lakóépület megépítésére. A Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság jelen előterjesztést tárgyalta és a határozati javaslatot 4 igen, 1 nem szavazat mellett elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt megállapodás-tervezet alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2016. június 24.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési mb. osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi „Címerpajzs” Plusz Kft.-vel a Kőszeg, 2513 hrsz-ú ingatlanon parkolóhelyek építésére kötendő megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, s egyúttal felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)