2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
6. napirendi pont:
A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A képviselő-testület 2016. május 26-i testületi ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat törvény által előírt gyermekétkezetési feladatait 2017. január 1-től nem társulási formában látja el. Így a gyermekétkeztetésre vonatkozó közbeszerzést Kőszeg Város Önkormányzata folytatja le egyedül.

A hatályos rendelet eltérően állapítja meg a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az azonos típusú nevelési-oktatási intézményekben, tekintettel arra, hogy más főzőkonyhán, más feltételekkel, költségekkel lehet az étkeztetést biztosítani. Fontosnak tarjuk azonban a nyersanyagnormák és ezen térítési díjak egységesítését, hogy azonos intézménytípusban, azonos áron juthassanak a gyermekek az ételhez. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának egységesítése egyes családokat kedvezően, más családokat kedvezőtlenül érint.

Amennyiben a képviselő-testület a rendelet-módosítást elfogadja, úgy a közbeszerzési eljárás már e rendelet alapján kerül kiírásra.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 147. § (1) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg. A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2016. június 23.


A jegyző nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetője

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának egységesítése egyes családokat kedvezően (8 %-os csökkentés), más családokat kedvezőtlenül (6,7 %-os emelkedés) érint.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A rezsiköltség a nyersanyagnorma %-ában van meghatározva, melyet az önkormányzat fizet meg. Így a nyersanyagnorma változtatása a költségvetésre is kihatással van.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei lehet.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosítása szükséges, mert a kiírandó közbeszerzés alapját a rendeletben foglalt intézményi térítési díjak képzik.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Ha az intézményi térítési díjak egységesítése elmarad, nem lesznek egyenlő feltételek az azonos intézménytípusokban a gyermekétkeztetés tekintetében.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2016. (VII. ) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló
8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A rendelet hatálya a 2-3. alcím tekintetében kiterjed a Kőszeg Város és Térsége Társulásában részt vevő helyi önkormányzatok közigazgatási területére és a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok területén nyújtott gyermekjóléti alapellátásokra a társulási megállapodásban foglaltak szerint.
(2) A rendelet hatálya a 4. alcím tekintetében kiterjed Kőszeg város közigazgatási terültére.

2. §

Az ÖR. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) bölcsődében:

aa) reggeli/tízórai 106,- Ft
ebéd 256,- Ft
uzsonna 73,- Ft
napi 435,- Ft

ab) diétás reggeli/tízórai 124,- Ft
diétás ebéd 277,- Ft
diétás uzsonna 84,- Ft
napi 485,- Ft

b) óvodában:

ba) tízórai 78,- Ft
ebéd 254,- Ft
uzsonna 78,- Ft
napi 410,- Ft

bb) diétás tízórai 100,- Ft
diétás ebéd 265,- Ft
diétás uzsonna 95,- Ft
napi 460,- Ft

c) általános iskolában:

ca) tízórai 111,- Ft
ebéd 290,- Ft
uzsonna 79,- Ft
napi 480,- Ft

cb) diétás tízórai 140,- Ft
diétás ebéd 310,- Ft
diétás uzsonna 120,- Ft
napi 570,- Ft

d) középfokú iskolában és kollégiumban:

da) reggeli/tízórai 194,- Ft
ebéd 300,- Ft
uzsonna/vacsora 256,- Ft
napi 750,- Ft

db) diétás reggeli/tízórai 220,- Ft
diétás ebéd 320,- Ft
diétás uzsonna 280,- Ft
napi 820,- Ft”

3. §

(1) Az ÖR. 9. § (1) bekezdésében a „7. § (2) bekezdés c)-e) pontja” szövegrész helyébe a „7. § (2) bekezdés a)-b) pontja” szöveg lép.
(2) Az ÖR. 9. § (1) bekezdésében a „7. § (2) bekezdés a)-b) és f) pontja” szövegrész helyébe a „7. § (2) bekezdés c)-d) pontja” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. június 30.

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)