2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
4. napirendi pont:
A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Behajtási rendelet) legutóbbi módosítása értelmében az összes 2016. május 1. előtt kiadott engedély hatályát veszti 2016. augusztus 31-én. A folyamatosan beérkező kérelmek kiadása során az alábbi újabb tisztázandó kérdések merültek fel, amelyek szükségessé teszik a rendelet módosítását:

 A lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők engedélyjogosultsága mellett szabályozni kell az ingatlantulajdonnal rendelkező személyek, valamint a jogi személyek jogosultságát is.
 A Kossuth L. u. 12-14., és a Kossuth L. u. 16. számú ingatlanokkal határolt területre eddig csak behajtási engedélyt igényelhettek a jogosultak a garázsaik, illetve a saját parkolóik megközelítése céljából, azonban a gyakorlat szerint a Szombathelyi Járási Hivatal Munkaerőpiaci Pont Kőszeg előtti területen is folyamatosan várakoznak. Ennek megfelelően szabályoztuk a behajtási és várakozási engedély feltételeit is.
 A Fő tér 2. számú társasház mögötti Csónaktömb megközelítésénél csak a természetes személyek részére volt biztosított a bejutás.
 A Jurisics téren található melegkonyhás vendéglátóüzlet ételfutára részére az ingatlan megközelítése, illetve a várakozás joga nincs leszabályozva, melyet most pótoltuk.
 A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. üzemben tartásában lévő gépjárművek jogosultsága nem került szabályozásra.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a rendeletmódosítást mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen!Kőszeg, 2016.06.23

A polgármester nevében:


Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési mb. osztályvezető


TERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (VII. …) önkormányzati rendelete
a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Behajtási rendelet) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A behajtási engedéllyel együtt várakozási engedélyt a korlátozással érintett területen azok a lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, valamint ott ingatlan-tulajdonjoggal rendelkezők kaphatnak, akiknek ingatlanán gépjármű nem helyezhető el.”

(2) A Behajtási rendelet 3.§ (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Kossuth L. u. 12-14. és a 16. számú ingatlanok által határolt területre - a saját ingatlanukon kialakított parkoló és garázsok megközelítésére - behajtási engedélyt a Kossuth L. 16., Rákóczi u. 15., Munkácsy M. 2. és 4. szám alatti ingatlanokban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, valamint ott ingatlan-tulajdonjoggal, garázsbérlettel rendelkezők kaphatnak.”
(6) A Fő tér keleti részén húzódó gazdasági feltöltő (szervíz) útra a Fő tér 2. számú épület mögötti belső parkoló (az ún. „Csónaktömb”) megközelítése céljából behajtási és várakozási engedélyt a (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Fő téren, a Kossuth L. u. 6-14. szám alatti ingatlanban, a Szűk utcában lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, valamint ott ingatlantulajdonnal rendelkezők, az Írottkő Szálló és a Portré Panzió vendégei, továbbá a bírósági és ügyészségi dolgozók kaphatnak. Az engedély kizárólag az oda kiadott parkoló bérlettel együtt érvényes. A „Csónaktömbben” garázzsal rendelkezők a garázs megközelítésére behajtási engedélyt kapnak.”

(3) A Behajtási rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, a Kőszegi Városi Múzeum, a Plébániahivatal dolgozói, a Kőszegi Járási Hivatal vezetői és dolgozói, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerületének vezetője a Brenner-ház udvarán a Parkolási rendeletben foglaltak szerint jogosultak várakozni. A Kelcz-Adelffy utca 10/B. szám alatti belső parkoló megközelítésére és az ott történő várakozásra a Városház utcában és a Kelcz-Adelffy utcában ingatlantulajdonnal, lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jogosultak lakossági parkoló bérlettel együtt.”

2.§

(1) A Behajtási rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Szűk u. 1. szám alatti ingatlanon kialakított parkoló megközelítésére behajtási engedélyt az ott dolgozók kaphatnak.”

(2) A Behajtási rendelet 3. §- a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Kossuth L. u. 12-14. és a 16. számú ingatlanok által határolt területre behajtási és várakozási engedélyt a Kossuth L. 16. szám alatti ingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, valamint ott ingatlan-tulajdonjoggal rendelkezők kaphatnak.”

(3) A Behajtási rendelet 3. §-a a következő (8c) bekezdéssel egészül ki:
„(8c) A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. üzembentartásában lévő gépjárművek a rendelet hatálya alá tartozó területekre behajtási-és várakozási engedélyt kaphatnak.”

(4) A Behajtási rendelet 3. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A Jurisics téren található melegkonyhás vendéglátóüzlet ételfutára behajtási és várakozási engedélyt kaphat a Szent Jakab templom keleti oldalán lévő közterületre, mely az éves parkoló bérlettel együtt érvényes. Az erről kiállított behajtási és várakozási engedély egy naptári évre szól és a kérelemhez csatolni kell a tevékenységre jogosító dokumentum másolatát is. ”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. június 30.


Huber László s.k. Dr. Zalán Gábor s.k.
polgármester jegyző

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)