2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2016. június 30-i ülésére.)Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 81/2016. (IV. 28.) határozatával a kőszegi képviselő-testület is jóváhagyta a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást. A határozatra jelentem, hogy a döntést követően a Mötv. 85. § (3c) bekezdése értelmében a megállapodás megküldtem a Vas Megyei Kormányhivatal részére. A kormányhivatal a vonatkozó eljárás után a keresetindítási jogáról lemondott, így a megállapodás módosítása hatályba lépett.

A 82/2016. (IV. 28.) határozatával a képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást adott a Kőszegi Futball Club számára a Lóránt Gyula Sporttelepen a Magyar Labdarúgó Szövetség 08512/2015. számú határozatával jóváhagyott sportfejlesztési programot megvalósítására.
A 83/2016. (IV. 28.) határozatban pedig a képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Kőszegfalvi Sportegyesület a használatában álló Rábai Gábor Sporttelep (Kőszeg, 0377/26 hrsz.) fejlesztése érdekében, építési engedéllyel nem járó építési munkák elvégzésére – nyílászáró csere, külső hőszigetelés, épület körüli térkő burkolás – TAO pályázatot nyújtson be és a pályázatot megvalósítsa.
Mindkét határozatra jelentem a polgármester úrral együtt, hogy a két sportegyesület megkapta a tulajdonosi hozzájárulásokat.

A 84/2016. (IV. 28.) határozatában arról döntött a képviselő-testület, hogy a kőszegi 0203/4 hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlan, valamint a kőszegi 0199/4 hrsz-ú, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút belterületbe vonását nem támogatja, egyúttal javasolta az érintett ingatlanok rendezési terv szerinti telekalakításának kezdeményezését. Ugyanezen határozatban döntött a képviselő-testület arról, hogy kezdeményezi a kőszegi 0203/4 hrsz-ú ingatlanra a kőszegi 0187 hrsz-ú, Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlant illető szolgalmi jog bejegyzését és felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására.
A határozatra jelenti Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető, hogy a határozatot megküldte az érdekelteknek.

A 85/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat is a dr. Ambró Gyula utcához kapcsolódik: a képviselő-testület arról döntött, hogy a Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott közfeladat – településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) – érdekében kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonát képező kőszegi 0199/5 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését.
A határozatra jelenti Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető, hogy ezt a döntést is megküldte az érdekelteknek.

A 87/2016. (IV. 28.) határozatában a képviselő-testület a Jurisics Ipari Park területének rendezése érdekében a 2881-2885 hrsz-ú ingatlancsoportra vonatkozóan telekcsoport újraosztást, valamint a 2878 hrsz-ú ingatlan megosztását rendelte el.
A határozatra szintén Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető jelenti, hogy a vázrajz elkészítése folyamatban van.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:

A polgármester nevében az osztály 2016. május 27. és június 28. között összesen 62 települési támogatást, továbbá 12 lakásfenntartási támogatást állapított meg.

Kőszeg, 2016. június 28.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző