2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18.b napirendi pont:
Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 117/2016. (V. 26.) számú határozatával hozzájárulását adta a Földessi Zoltán Bálint tulajdonát képező Kőszeg, Várkör 35-37. (1906/A/13 hrsz) raktárnak 3 db önkormányzati lakásra történő cseréjéhez. Földessi Zoltán Bálint, Földesi Erzsébet, valamint Földessi Zoltán az ülést követően írásban jelezték, hogy a képviselő-testület elé került előterjesztésben nem szerepelt helyesen az, hogy melyik lakás kinek a tulajdonába kerül pontosan. Az elfogadott döntéshez képest szeretnék kérni a határozat módosítását az alábbiak szerint:
A csere során az önkormányzati tulajdonú Kőszeg, Gyöngyös u. 16. fszt. 1. lakás (1244/A/1 hrsz) és a Kőszeg, Kálvária u. 16. tetőtér 8. lakás (1398/1/A/8 hrsz) Földesi Erzsébet tulajdonába kerülne, míg a Gyöngyös 19. fszt. 2. lakás (1739/1/A/2 hrsz) Földessi Zoltán Bálint tulajdonába kerülne.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot a városfejlesztési bizottság 4 igen, 1 nem, míg a pénzügyi bizottság 3 igen, 2 nem szavazattal elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!


Kőszeg, 2016. június 23.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési mb. osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 117/2016. (V. 26.) számú határozat 2. és 3. pontját visszavonja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Földesi Zoltán Bálint tulajdonát képező Kőszeg, Várkör 35-37. (1906/A/13 hrsz) alatti raktár megnevezésű ingatlannak a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező Kőszeg, Gyöngyös u. 19. fszt. 2. (1739/1/A/2 hrsz), Kőszeg, Gyöngyös 16. fszt. 1. (1244/A/1 hrsz) és Kőszeg, Kálvária 16. tetőtér 8. (1398/1/A/8 hrsz) szám alatti lakás megnevezésű ingatlanokra történő cseréjéhez. A csere során a Gyöngyös 16. fszt. 1. és a Kálvária u. 16. tetőtér 8. számú lakások Földesi Erzsébet tulajdonába kerülnek Földessi Zoltán részére bejegyzett haszonélvezeti joggal terhelten, míg a Kőszeg, Gyöngyös u. 19. fszt. 2. sz. alatti lakás Földessi Zoltán Bálint tulajdonába kerül Földessi Zoltán részére bejegyzett haszonélvezeti joggal terhelten.
A felek az ingatlanok értékét egyezőnek tekintik, értékkiegyenlítésre nem tartanak igényt.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített szerződések aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)