2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
3. napirendi pont:
A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A lakosság részéről igény merült fel arra vonatkozóan, hogy vasárnap és ünnepnapokon zavartalanul pihenhessenek. Ennek alapján megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy az arányosság és a szükségesség követelményének figyelembevételével hogyan lehetne korlátozni az egyébként indokolt, zajjal járó építési és kerti munkák elvégzését úgy, hogy azokra olyan időpontokban ne kerülhessen sor, amelyek a helyi társadalmi viszonyok, helyben kialakult elfogadott normák, szabályok alapján általában a pihenést szolgálják.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. Ennek alapján az önkormányzatnak a közösségi együttélés szabályainak meghatározása keretében lehetősége van az építési és a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések használatát korlátozni.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 48. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása.

Fentiek figyelembevételével a rendelet-tervezet szerint az építőipari gépek és a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések (fűnyíró gép, sövénynyíró gép, fűkasza, robotkapa, lombszívó, lombfújó, motorfűrész, gépi körfűrész, szalagfűrész) használata belterületen a vasárnapot és a munkaszüneti napot megelőző napon 21.00 órától a vasárnapot és a munkaszüneti napot követő napon 06.00 óráig kerülne megtiltásra. Aki ezt a szabályt megszegi, azzal szemben helyszíni bírság vagy közigazgatási bírság szabható ki.

A Törvény 48. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre meg kell küldeni. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a tervezet a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának megküldésre került, a hatóság válasza még nem érkezett meg.

A Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja. A bizottsági ülésen elhangzott javaslat alapján a rendelet-tervezetben kiegészítésre kerültek a külterületi égetés szabályai. A Pénzügyi Bizottság ez előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2016. június 23.

A jegyző nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetője


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezet a lakosságot megoszthatja, hiszen van, aki pihenni szeretne a hétvégéken, van, aki a kert munkákat akarja elvégezni, illetve építkezni szeretne. A tervezet szerint azonban csak a vasárnapokra és a munkaszüneti napokra vonatkozna az egész napos tilalom.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezet szerint vasárnap és munkaszüneti napokon csökkenne a környezeti zajterhelés.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek pozitív egészségi következményei vannak, hiszen a lakosság pihenését elősegíti.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A felmerült igények indokolják a rendelet-módosítást.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogalkotás elmaradása esetén nem kerül korlátozásra a vasárnapi és munkaszüneti napokon a géppel történő építési és kerti munkavégzés.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2016. (VII. ) önkormányzati rendelete
a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében és (4) bekezdés b) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 1-2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Avar és kerti hulladék égetése hétfőn, szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett, az illetékes környezetvédelmi hatóság előzetes engedélyével történhet.”

2. §

Az ÖR. 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

„c) a környezeti zaj elleni védelem területén megállapítsa a helyi zajvédelmi szabályokat.”

3. §

Az ÖR. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A. Zaj elleni védelem

5. § Az építőipari gépek és a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések használata belterületen a vasárnapot és a munkaszüneti napot megelőző napon 21.00 órától a vasárnapot és a munkaszüneti napot követő napon 06.00 óráig tilos. Kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő berendezésnek minősül a fűnyíró gép, sövénynyíró gép, fűkasza, robotkapa, lombszívó, lombfújó, motorfűrész, gépi körfűrész, szalagfűrész.”

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

4. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete szerinti kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések és az építőipari gépek használata belterületen a vasárnapot és a munkaszüneti napot megelőző napon 21.00 órától a vasárnapot és a munkaszüneti napot követő napon 06.00 óráig tilos.”

3. Záró rendelkezések

5. §
Ez a rendelet 2016. július 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2016. június 30.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)