2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18.c napirendi pont:
Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Schwartz Vera, mint a Kőszeg, Liszt F. u. 17. I/3. sz. alatti 52 m2 nagyságú lakás bérlője vételi szándékot nyújtott be az ingatlan megvásárlására.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2) önkormányzati rendelete értelmében a kérelmező a lakást egyösszegben kívánja megvásárolni, ebben az esetben őt 10% árengedmény illeti meg. Az ingatlan forgalmi értéke 8.400.000,-Ft összegben került megállapításra.

A 2016. évi vagyongazdálkodási koncepció szerint a nevezett ingatlan az el nem idegeníthető kategóriában szerepel.
A vételi szándék jóváhagyásával egyidejűleg szükséges a vagyongazdálkodási koncepció módosítása, miszerint az adásvétel tárgyát képező ingatlan kikerül az el nem adható kategóriából.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2016. június 27.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési mb. osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, Liszt F. u. 17. I/3. (Hrsz:2232/A/8) sz. alatti lakás az el nem idegeníthető kategóriából átsorolja az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriába.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelete szerint értékesíti Dr. Schwartz Vera 9730 Kőszeg, Liszt F. u. 17. I/3. sz. alatti bérlő részére a Kőszeg, Liszt F. u. 17. I/3. (Hrsz:2232/A/8) sz. alatti 52 m2 nagyságú lakást az értékbecslésben meghatározott 8.400.000,- Ft vételáron.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)