2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
2. napirendi pont:
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!
A főépítészek tevékenységéről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 10.§ (1) bekezdés i) pontjában kapott feladatkörömben eljárva előterjesztem Simon Antal 9730 Kőszeg Kórház utca 30 szám alatti lakos kérelmét a Kőszeg Kórház utca 24 szám - 2866/6 hrsz - alatt lévő lakóépület helyi egyedi védelmének megszüntetését.

A helyi építészeti értékek védelméről szóló a 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában He-125/06 számon nyilvántartott helyi egyedi védelem alatt álló épület védelmének megszüntetésével kapcsolatban az előterjesztés mellékleteként csatolom a kérelmező által szolgáltatott statikai szakvéleményt és a helyi egyedi védelem megszüntetésének építészeti tervdokumentációját.

A kérelmező a lakóépületet el szeretné bontani. A hatályos jogszabályok szerint védett épület bontásának elbírálása csak abban az esetben lehetséges, ha a bontandó épülettel kapcsolatos védelmet elrendelő, jelen esetben Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete, előzetesen az épülettel kapcsolatos védelmet – rendelet módosítással – megszüntette.

A lakóépület szerkezeti állapotfelmérése során megállapítást nyert, hogy az épület szerkezeti állapotát, az épület állékonyságát, az épület további használatát számos tényező veszélyezteti. A lakóépület szerkezeti állapota általánosan leromlott. Talajvíz elleni szigetelése, illetve a csapadékvíz elvezetésének hiánya erősen károsítja az épület teherhordó szerkezeteit annyira, hogy ez az épület alapozásának megsüllyedéséhez vezetett. Ebből erednek a teherhordó falazatok repedései. Továbbá a teherhordó falszerkezetek és botozatok teherbírását csökkenti, hogy a habarcsrétegek sok helyen meglazultak, kiperegtek. A hiányos tetőfedés miatt a fa fedélszék elemei folyamatosan károsodnak, állapotuk rohamosan romlik.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy az épület tartószerkezete olyan mértékű károsodásokat szenvedett, melyek javítása, megerősítése nem megoldható. A helyi egyedi védelem alatt álló épület tartószerkezetére vonatkozó megállapítások Hajtó Zoltán (T-T 01-12604 jogosultsággal rendelkező) szerkezetépítő mérnök statikai szakvéleményének rövidített kivonata.

Tisztelt Képviselő-testületet, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (4) bekezdésében kapott felhatalmaz alapján a rendelet tervezetet tájékoztatás céljából megküldtem a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának.

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A két bizottság a rendelettervezetet, egyhangú szavazat mellett, elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletekben szereplő szakmai anyag áttekintése után alakítsa ki állásfoglalását a Kőszeg Kórház utca 24 szám alatt lévő – He-125/06 számon nyilvántartott – helyi egyedi védelem alatt álló lakóépület bontásával kapcsolatban.

Továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2016. június 24.

Szima Andrea s. k.
városi főépítész
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP


a helyi építészeti értékek védelméről szóló a 7/2008. (III.31) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezet a jelenlegi társadalmi helyzeten nem változtat.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezet rendezi a meglévő építészeti környezetet.

V. egészségi következményei:
A tervezet lehetőséget ad a meglévő, életet is veszélyeztethető, állapot megszüntetésére.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosítása szükséges a jelenlegi veszélyes állapot megszüntetése miatt.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosításának elmaradása életre is veszélyes állapotokat eredményezhet.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képes.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2016. (X. ...) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 4. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 1. pontjában a „He-125/06 Kőszeg Kórház utca 24. – 2866/6 hrsz – klasszicista lakóház. A téglalap alaprajzi kialakítású lakóépület az utca legrégibb háza. Két ablakos kialakítású az utcai homlokzata. Tömege és utcai homlokzatának tagozódása védelemre méltó” szövegrész.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2016. június

Huber László s.k. dr. Zalán Gábor s.k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)