2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
14. napirendi pont:
A várárok melletti támfal megerősítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A várárok (egykori játszótér) mellett a Várkör felől húzódó tégla támfal 7 méter hosszban 2 méter mélységben megrogyott. A falból a várárok felé téglák estek ki, a játszótér felől a támfal az elmúlt 3 hónapban 4-5 cm-t eltávolodott. A támfal ezen része omlásveszélyessé, ezáltal balesetveszélyessé vált, szükséges a fal visszabontása és megerősítés mellett annak visszaépítése.
A hivatal fenti felújítási munkálatok elvégzésére három kivitelezőtől kért be árajánlatot. A legelőnyösebb ajánlat közel bruttó 1 M Ft, mely magában foglalja a támfal teljes - 102 méter - hosszában a járda oldali támfalrész elhasználódott vakolatának leverését, valamint a járda és támfal találkozásánál a rés kitisztítását és kibetonozását. Ezzel megelőzhetőek a későbbi alámosódások és faleróziós folyamatok.
Az esetleges előre nem látható kiegészítő munkák fedezetére további 200 E Ft tartalékkeret elkülönítését javasoljuk.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja azzal, hogy az összeg kifizetése a 2016. évi általános tartalék terhére legyen biztosítva.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt árajánlat alapján a határozati javaslatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2016. június 24.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési mb. osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Várárok (egykori játszótér melletti) támfal megerősítését, egyben a munkálat elvégzéséhez 1,2 M Ft forrást biztosít a 2016. évi költségvetés vagyonhasznosítási tartalékkeret terhére.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)