2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. napirendi pont:
Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magánút elnevezése iránt az alábbi kérelem érkezett az önkormányzathoz:

- A Fodor Invest&Trade Kft. kérelmet nyújtott be a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályához, a Kőszeg 3277/28 hsz.-ú magánút elnevezése ügyében. Erről az útról lehet megközelíteni 18 db telket, melyen társasházak állnak.

A központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése értelmében a Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.

Fentiek alapján az ingatlant el kell nevezni.

A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet értelmében az elnevezésre a Levéltár véleményének kikérését követően a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testületnek.

A 3277/28 hrsz.-ú magánútra a Bizottság a „Kastélykert út” elnevezést javasolta. (2. számú melléklet)

Az előterjesztés az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján közzétételre került. Határidőn belül a lakók részéről érkezett észrevétel, miszerint kérik, hogy a magánút elnevezése Kastélykert lakópark legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a magánút elnevezéséről dönteni szíveskedjen!


Kőszeg, 2016. június 24.

Tisztelettel:

Kiss Péter s.k.
bizottsági elnökHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 3277/28 hrsz.-ú magánutat „Kastélykert út” – ként nevezi el.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)