2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18.a napirendi pont:
Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Munkácsy 17. szám alatti volt orvosi rendelő megüresedése kapcsán megfogalmazódott az épület tetőterében lakások kialakítása, amely már jóval korábban is akként funkcionált. Felmerült még az épület földszinti és emeleti részébe a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. áthelyezése, az erről szóló előterjesztés később kerül a Képviselő-testület elé.
A mellékletként csatolt vázlatterv szerint a 79 m2 nagyságú tetőtérből két apartman kialakítására nyílna lehetőség, költsége bruttó 3.803.218,-Ft. Ennek fedezetéül szolgálhatna az önkormányzati tulajdonú Kelcz-Adelffy u. 5. szám alatti társasházban található kettő vendéglakás értékesítéséből származó bevétel.
A vendéglakások értékének meghatározására felkért értékbecslő a Kelcz-A. u. 5. fszt. 1. (43 m2) értékét 7.413.200,- Ft összegben, míg a Kelcz-A. u. 5. I/3. (68 m2) értékét 12.083.600,-Ft összegben állapította meg. A vagyonkoncepcióban mindkét ingatlan az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriában szerepel.

A vendéglakások áthelyezése a Munkácsy utcai épületbe két, újonnan felújított, alacsony fenntartási költségű lakást eredményezne. A felszabaduló két ingatlan eladásával egyúttal többletforráshoz is juthat az Önkormányzat.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és mindkét határozati javaslatot 4 igen, 1 nem szavazat mellett elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!


Kőszeg, 2016. június 23.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési mb. osztályvezető

I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. fszt. 1. szám alatti (Hrsz:1908/A/4) 43 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő 7.413.200,-Ft induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. I/3. szám alatti (Hrsz:1908/A/6) 68 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő 12.083.600,- Ft induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)