2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. napirendi pont:
Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Egészségházban dolgozó gyermek-, illetve felnőtt háziorvosok, valamint védőnők többször jelezték felénk, hogy a várótermekben, illetve a létesítmény NY-i oldalán fekvő rendelőkben nyári időszakban elviselhetetlen a hőség. Tavalyi év folyamán igyekeztünk ezt oly módon csillapítani, hogy a várótermekbe (gyermek részen a beteg illetve egészséges váróba, valamint a felnőtt háziorvosok várójába) összesen 3 db klímát szereltettünk be, illetve az üvegfelületekre hővédőfóliát tetettünk. Ez a megoldás csak részben oldotta meg a problémát, hiszen a hőség csak kisebb mértékben enyhült.
A probléma megoldása érdekében több céggel felvettük a kapcsolatot, azonban csak a KUL-LEX Kft. nyújtott be árajánlatot árnyékolók, előtetők beépítésére. Az ajánlat tartalma szerint polikarbonát előtető kihelyezése javasolt a gyermekorvosi részleg D-i részén a betegváró elé (1 db), valamint a felnőtt háziorvosi rendelő elé (2 db), illetve napellenző kihelyezése (5 db) a létesítmény Ny-i oldalára, ahol a gyermekorvosok, illetve védőnők rendelői találhatóak.
A leírt árnyékolók, előtetők beépítése összesen bruttó 1.633.422,-Ft, amely összeg tartalmazza a beszerelés, valamint kiszállás költségeit is.

Amennyiben a beszerzést a Képviselő-testület jóváhagyja, a megrendelést követő 1 hónap múlva megkezdhető a kivitelezés, amely 2-3 hetet vesz igénybe.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot a városfejlesztési bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja azzal, hogy az összeg kifizetése a vagyonhasznosítási tartalékkeret terhére biztosítsa. A pénzügyi bizottság nem ajánlja elfogadásra a határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!Kőszeg, 2016. június 24.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési mb. osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Egészségházban árnyékoló és előtető kialakítását a melléket szerinti tartalommal. Az ehhez szükséges bruttó 1.633.422,- Ft összeget a 2016. évi általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)