2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
1. napirendi pont:
A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A tavalyi év folyamán a Képviselő-testület már több ízben foglalkozott és módosította is a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI.1) rendeletét és az ehhez szervesen kapcsolódó, a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletet is.

A jelenlegi módosítást az indokolja, hogy az alkalmi behajtási és várakozás engedély nem került szabályozásra a legutóbbi döntés meghozatalakor, illetve gyakorlati tapasztalat során az Írottkő Hotel esetében merült fel, hogy további pontosítás szükséges a kiadott engedélyek pontos megjelölése, valamint azok száma tekintetében.

Kérem előterjesztés megvitatását és a két rendelet-módosítás elfogadását.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottsága megtárgyalta. A Polgármester Úr által tett javaslatokat a rendelet módosítás már tartalmazza, melyet a Városfejlesztési Bizottság 4 igen, 1 nem szavazat mellett, míg a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánl.

Kőszeg, 2013. március 22.


A polgármester nevében:Danka Lajos
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2013.(IV.1) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005.(XI.1.) önkormányzati rendeletének és a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a történelmi belváros épített örökségének megóvása, az idegenforgalom érdekeinek szolgálata és az egészségesebb polgárbarát lakókörnyezet kialakítása céljából az alábbiak szerint módosítja a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendeletét, valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletét:


1. §

A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Gkr.) 3. §. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezése lép:

„(7) A (6) bekezdésben körülírott területre a megjelölt szálláshelyek a szobaszámuknak megfelelő mennyiségű, de legfeljebb 30 darab behajtási és várakozási engedélyt vehetnek igénybe. Az Írottkő Szálloda saját ingatlanán kiépített parkolóhelyeknek megfelelő számú (8 darab) megközelítési célú behajtási engedélyt kérhet. További 12 darab kedvezményes éves parkoló bérletet, e rendelet hatálya alá nem tartozó, más fizető parkolóra szólóan vásárolhat meg a vendégei részére. A rendelet hatálya alá tartozó egyéb közterületeken lévő szálláshelyek a hozzájuk legközelebb eső fizető parkolóhelyekre vásárolhatnak szobaszámuknak megfelelő mennyiségű kedvezményes éves parkoló bérletet. A szálláshelyek engedélyeit megkülönböztető színben kell kiállítani.


2. §

A Gkr. 3. §. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezése lép:

(8) Az önkormányzati hivatal dolgozói, a plébániahivatal, a képviselő-testület tagjai, a járási hivatal vezetői és dolgozói, a járási tankerület vezetője a Brenner-ház udvarán, a Jurisics tér 5. szám alatti épületben munkát végző egészségügyi dolgozók a Jurisics tér 5. alatti gyermekorvosi rendelők mögötti, Kelcz-Adelffy utca felől nyíló belső parkolóban, továbbá a bírósági és ügyészségi dolgozók az un. „Csónaktömb”-ben a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint jogosultak várakozni. A Jurisics tér 5. alatti gyermekorvosi rendelők mögötti, Kelcz-Adelffy utca felől nyíló belső parkoló megközelítésére és az ott történő várakozásra a Városház és a Kelcz-Adelffy utcában lakó,- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jogosultak lakossági parkoló bérlettel együtt.3. §

A Gkr. 3. §.(10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(10) Alkalmi behajtási és várakozási engedélyt kaphatnak a rendelet hatálya alá tartozó területre az ott ideiglenes munkát végzők (pl. építkezés, tüzifa, fűrészelés, bútorszállítás, egyéb) gépjárművei, valamint a kulturális, oktatási, szórakoztató és ünnepi programok idejére a vendégelőadók, árusok és az önkormányzat vendégei. A közeli hozzátartozó ellátása és részére szállítási feladatok végzés céljából csak alkalmi behajtási engedély adható ki. Az alkalmi engedélyben fel kell tüntetni az igénybevétel várható kezdő és befejező időpontját.


4. §

(1) A Gkr. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Gkr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


5. §

A parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Pr.) 1. §. (2) bekezdés g) és f) pontja hatályát veszti.


6. §

A Pr. 5. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A mellékletben felsorolt parkolási jogot tanúsító igazolványokat (bérleteket) csak konkrét rendszámra lehet kiadni. Az éves kedvezményes parkolóbérlet közül a Gkr 3 §. (6)-(7) bekezdéseiben meghatározott esetekben az azt igénybe vevő szálláshelyek részére, nevének folyamatos sorszámmal ellátott feltüntetésével adható ki.

7. §

A Pr. 5. §. (9) és (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(9) Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője és Kőszeg Város Önkormányzatának képviselői, a közös önkormányzati hivatalt Kőszeg városával együtt fenntartó települések polgármesterei díjfizetés nélkül jogosultak a Brenner-ház udvarán várakozni.

(10) Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője és Kőszeg Város Önkormányzatának képviselői éves kedvezményes parkolóbérlet megváltásával jogosultak bármely parkolási zónában várakozni.


8. §

A Pr. 13. §. Kedvezményes éves parkolóbérlet helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Kedvezményes éves parkolóbérlet: A történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó területen található hatósági nyilvántartásba vett szálláshelyek, valamint az 5. § (8) és (10) bekezdésében szereplő kedvezményezettek számára biztosított bérlet.

9. §

(1)A Pr. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pr. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pr. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


10. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. március 22.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester aljegyző

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)