2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
8. napirendi pont:
A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A T. Képviselő-testület 2012. december 2-án és 2013. január 31. napján tárgyalta a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium tanulóinak időszakos étkeztetését, mivel a kollégium épületében lévő főzőkonyha is felújításra kerül, a diákok étkeztetésére vonatkozóan a 248/2012. (XII. 20.) képviselő-testületi határozatával jóváhagyta a Vasi Fogadó Kft-vel, a 8/2013. (I. 31.) képviselő-testületi határozatával a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel kötendő szerződést.

A szerződések határozott ideig, 2013. március 31. napjáig érvényesek.

A felújítás befejezése - az eredeti határidőhöz képest - hónapokat késni fog, ezért szükséges fenti szerződések meghosszabbítása.

Fentiek alapján javaslom az előterjesztéshez mellékelt szerződés-módosítások jóváhagyását.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2013. március 22.

A polgármester nevében és megbízásából:

Dr. Nagy Edina s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak időszakos étkeztetéséről a Vasi Fogadó Kft. szolgáltatóval kötött szerződés alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására:


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Határidő: azonnal


SZERZŐDÉS- MÓDOSÍTÁS
a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium étkezési feladatainak ellátásáról


Kőszeg Város Önkormányzata a közte és a Vasi Fogadó Kft. ( 9798 Ják, Móricz Zsigmond u. 14.) között 2012. december 21. napján létrejött, a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium étkezési feladatainak ellátásáról szóló szerződést az alábbiak szerint módosítja:


„ II. 6. Jelen szerződés 2013. január 6-tól a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium főzőkonyhája felújításának befejezéséig, legkésőbb 2013. június 15. napjáig érvényes.”


Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

Kőszeg, 2013. március 28.


Szolgáltató MegrendelőII. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak időszakos étkeztetéséről a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény szolgáltatóval kötött szerződés alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására:


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Határidő: azonnal


SZERZŐDÉS- MÓDOSÍTÁS
a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium étkezési feladatainak ellátásáról


Kőszeg Város Önkormányzata a közte és a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9730 Kőszeg, Kiss János utca 31.) között 2013. január 31. napján létrejött, a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium étkezési feladatainak ellátásáról szóló szerződést az alábbiak szerint módosítja:


„ II. 6. Jelen szerződés 2013. január 7-től a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium főzőkonyhája felújításának befejezéséig, legkésőbb 2013. június 15. napjáig érvényes.”


Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

Kőszeg, 2013. március 28.


Huber László Nagy Gábor
polgármester igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:

………………….. ……………………….