2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
15. napirendi pont:
A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vasi Volán Zrt. és Kőszeg Város Önkormányzata között kötött ideiglenes közszolgáltatási szerződés a helyi személyszállítási szolgáltatásról 2013. március 31.-én lejár.
A menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása tárgyában nyílt koncessziós pályázatot írtunk ki. A határidő lejártáig egy ajánlattevő tette meg ajánlatát:
Ajánlattevő neve: Vasi Volán Zrt.
Ajánlattevő címe: 9700 Szombathely, Körmendi u. 92.

Részszempont Megajánlás

a. igényelt önkormányzati támogatás összege a 2013évi: cca 1,9mFt.
b. pályázó a minimális műszaki tartalomban meghatározott foglalt éves( 13700,5km) teljesítményen felül többlet teljesítményt biztosít: 0km

c. mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételét is biztosítani tudja járműállományon belüli alkalmas járművek arányában: igen/nem
d. helyi autóbuszvezetőket alkalmaz igen/nem
e. A pályázatban vállalt feladat ellátására Euro4-Euro 5 környezetvédelmi besorolású autóbuszokat alkalmaz igen/nem

A feladatot a Vasi Volán Zrt. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló2012. évi XLI. tv. 30. § (1)-(6) bekezdésében rögzítettek alapján -5%-os ésszerű nyereség mellett- vállalja.
Az autóbusz menetrend, a menethossz és a járat gyakoriság alapján határoztuk meg az éves menetteljesítményt, amely 13.700,5km/év.

Az ajánlat tartalmi-formai szempontból megfelelő, azonban a pénzügyi fedezet az önkormányzat 2013. évi költségvetésében jelenleg nem áll rendelkezésre.
Ahhoz, hogy a megindított nyilvános pályázatot eredményessé nyilváníthassuk a Képviselő-testületnek a szolgáltatás évi pénzügyi fedezetét biztosítania kell, ami éves vonatkozásban cca. 1,9mFt.
A pénzügyi fedezet a költségvetésből a vis maior alapból való átcsoportosításból biztosítható.
A csökkentett műszaki tartalommal üzemelő szolgáltatás jelenleg is működik, különösebb észrevétel nélkül.
A szolgáltatás 2012 évi díjköltsége 14.835.424,- Ft volt, amelyből 1.222.000,Ft állami támogatás és 5.456.700,-Ft utazási támogatás( bérletvásárlás) volt.
Az Önkormányzatunk a pályázati eljárás kiírásával és a csökkentett műszaki tartalommal jelentős 10Mft-ot meghaladó megtakarítást érhet el.

A pályázat sikeres lefolytatása esetén lehet a nyertes ajánlattevővel szerződést kötni.
A helyi személyszállításra 2013. április 01.-től 2017. december 31.-ig kell a szerződést megkötni.

A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a II. határozati javaslatot ajánlja elfogadásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2013. március 20.
A polgármester nevében:

Ujvári Csaba
Előkészítési munkacsoport vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT I.

1.Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás feladatainak ellátására a pénzügyi fedezetet -1,9mFt.-ot- a vis maior alapból való átcsoportosítással biztosítja.

2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kőszeg város helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok ellátásának tárgyában kiírt nyílt koncessziós pályázatot eredményessé nyilvánítja, nyertesét kihirdeti:
Ajánlattevő neve: Vasi Volán Zrt.
Ajánlattevő címe: 9700 Szombathely, Körmendi u. 92.

Részszempont Megajánlás

a. igényelt önkormányzati támogatás összege a 2013évi: cca 1,9mFt.
b. pályázó a minimális műszaki tartalomban meghatározott foglalt éves( 13700,5km) teljesítményen felül többlet teljesítményt biztosít: 0km

c. mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételét is biztosítani tudja járműállományon belüli alkalmas járművek arányában: igen/nem
d. helyi autóbuszvezetőket alkalmaz igen/nem
e. A pályázatban vállalt feladat ellátására Euro4-Euro 5 környezetvédelmi besorolású autóbuszokat alkalmaz igen/nem

A feladatot a Vasi Volán Zrt. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 30. § (1)-(6) bekezdésében rögzítettek alapján -5%-os ésszerű nyereség mellett- vállalja.
Indoka: mert összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette.

3. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a menetrend szerinti, autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT II.

1.Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás feladatainak ellátásához a pénzügyi fedezetet -1,9mFt.-ot- nem biztosítja.

2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kőszeg város helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok ellátásának tárgyában kiírt nyílt koncessziós pályázatot a pénzügyi fedezet hiányában eredménytelenné nyilvánítja.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: azonnal