2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
11. napirendi pont:
Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.Tisztelt Képviselő Testület!

Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése számos feladat között szerepelteti a közrend-, közbiztonság fenntartását is. Ezzel összhangban a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése határozza meg a rendőrkapitány részére, hogy beszámoljon a település képviselőtestületének a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról.
A jogszabályok meghatározzák azokat a közös feladatokat a rendőrség és a képviselőtestület részére, amelyek eredményeként megteremtik és fenntartják a közbiztonságot az itt élő polgárok, az itt gazdasági tevékenységet folytatók, valamint az ide látogató turisták, továbbá átutazók számára.
A célok megvalósítása szükségessé teszi az Önök részletes tájékoztatását annak érdekében, hogy a közös munkát továbbra is hatékonyan tervezhessük és végezhessük.

Kőszeg Város Képviselő Testülete legutóbb az elmúlt év március 1-i ülésén tűzte napirendjére és értékelte Kőszeg város 2011. évi közbiztonságának helyzetét.
A most sorra kerülő képviselő-testületi ülésre készített beszámoló Kőszeg város működési területének 2012. évi kriminalitását, közbiztonsági és közlekedési helyzetét és az ehhez szorosan kapcsolódó rendőri munkát mutatja be.
Rendőrkapitányságunk működési területén – így Kőszegen is – a közrend kiegyensúlyozott és stabil, a rendőri intézkedések törvényesek, színvonalasak, jól szolgálják a köznyugalmat és a félelemtől mentes életet.
Kedvező, hogy az elmúlt évben sem fordultak elő területünkön olyan jelentős jogsértések, amelyek erőszakosságuk, vagy kiemelkedő kárértékük miatt hátrányosan befolyásolták volna a lakosság közbiztonságát, a szubjektív biztonságérzetet, továbbá a gazdaság működésének rendjét.
A közbiztonság és a közrend fenntartásáért végzett munkához konstruktívan és eredményesen járultak hozzá az önkormányzati vezetők és képviselők, szakbizottságok, az önkormányzat szakhatóságai, a Kőszegi Baleset-megelőzési Bizottság és polgárőrség tagjai, valamint a tűzoltóság munkatársai. Polgármester Úrral rendszeresen értékeltük a város közrendjét, a felmerülő igényeket, melyek alapján a szükséges döntéseket és intézkedéseket megtettük. Segítette a biztonság fenntartását a Kőszegi Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak közreműködésével végzett együttműködés. Rendszeresen részt vettünk a társulás ülésein, melyek keretében közbiztonsági fórumon tájékoztatást adtunk munkánkról, a közrend állapotáról, annak alakulásáról. Meghallgattuk a véleményeket és kéréseket, azokat figyelembe vettük a rendőri tevékenység tervezésekor.

Az iskolák rendje, a tanulók biztonsága fontos számunkra, ennek érdekében bűnmegelőző, felvilágosító munkát végeztek rendőreink.
Bízunk abban, hogy a nemzeti „drogstratégia” kidolgozását és elfogadását követően helyi szinten is új programokat lehet majd indítani, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum aktiválhatóvá válik.

A Kőszegi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal szükség szerint végzünk egyeztetést az aktuálisan felmerülő kérdések megoldása végett. Álláspontunk szerint a kommunikáció konstruktív, segíti a hétköznapok problémáinak kezelését.

A hatósági jogkörrel felruházott szervekkel, döntő részt központilag kötött együttműködési megállapodások alapján végeztük munkánkat, az azokban meghatározottak teljesítése is hozzájárult a közrend biztosításához és annak pozitív megítéléséhez. Kiemelésre érdemes az elsősorban preventív jellegű ellenőrzés a közterület-felügyelőkkel, az erdészeti, munkavédelmi, természetvédelmi és más szakhatósági szervek munkatársaival. Álláspontunk szerint ezekben az együttműködési lehetőségekben még a továbbiakban kihasználható tartalékok vannak.

Megállapodásunkban foglaltak keretei között együttműködünk, a Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel a természeti értékek és épített vagyontárgyak védelme és az ifjúság e szellemben történő nevelése, továbbá a szabadidős tevékenységet végzők biztonságának szavatolása céljából.

A lakosság, az önkormányzat és a képviselőtestület tagjainak bejelentéseit és észrevételeit munkánk során minden esetben a konstruktivitást előtérbe helyezve figyelembe vettük, a szükségessé váló reagálásaink nem maradtak el. Több képviselő személyesen is fordult hozzánk, hogy az aktuális közbiztonsági helyzetről tájékozódjék. Ezek az egyeztetések jól szolgálták, hogy objektív képet kapjanak e témakört illetően.

Az értékelt időszakra is a törvényesség, az ügyészség, a bíróság és a többi bűnüldöző szerv céltudatos együttműködése volt a jellemző, közös munkánk társadalmi támogatottsága jól érzékelhető volt.

Városunk hagyományos kulturális- és sport rendezvényei az elmúlt évben is rendbontás nélkül kerültek lebonyolításra. A népszerű és kedvelt programok rendjére kapitányságunk a polgárőr szervezettel karöltve megkülönböztetett figyelmet fordított. Kiemelendő, hogy ezen alkalmakkor a pihenő, szórakozó személyek biztonsága garantált volt. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki jó érzésekkel és biztonságosan térhessen haza, azok a pozitív benyomások maradjanak meg, melyek később a visszatérésre ösztönöznek. E gondolat jegyében végzett munkánkkal szolgáljuk a város turisztikai és idegenforgalmi céljait.

Kőszeg város és a környező települések rendjéért végzett munka tárgyi- és személyi feltételei alapvetően biztosítva voltak, azok gazdaságos és hatékony felhasználásával tettünk eleget feladatainknak. Megítélésünk szerint célkitűzéseinket megvalósítottuk.

Értékelésünk szerint sikeresen eleget tettünk „A lakosság szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel – leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedéseket” meghatározó, intézkedési tervben előírtaknak és a schengeni övezethez tartozásból adódó kötelezettségeinknek. Az ezek keretében megvalósuló fokozott közterületi ellenőrzések, melyek végrehajtásába a Készenléti Rendőrség bevetési csoportjai is bevonásra kerültek, továbbá a közös osztrák-magyar járőrszolgálat pozitívan hatottak városunk és környékének közrendjére, az itt élők biztonságérzetére. Megállapítható, hogy Kőszegen a közterületek rendje stabil, a lakosság közbiztonság érzete jó.
Tevékenységünk számszerűsített mutatóit a beszámolóhoz csatolt 1-2. számú mellékletek tartalmazzák.


BESZÁMOLÓ


Kőszeg város bűnügyi helyzete, a rendőri munka alakulása:

Rendőrkapitányságunk működési területén – 3 város és a 16 község – az ismertté vált bűncselekmények száma – ENYÜBS országos adatai alapján – 2012. évben 613 volt, ami 21 %-os csökkenés az előző évihez képest. Az ismertté vált bűncselekmények több mint felét 391-et, ami 63,8 %-ot jelent, változatlanul Kőszeg városában regisztráltuk, ami a földrajzi helyzetet, a lakosság, az intézmények, a vendéglátóhelyek számarányát tekintve külön indoklásra nem szorul. A bázisévhez képet Kőszegen 18-al kevesebb bűncselekményt regisztráltak.
Figyelembe kell venni azt is, hogy a tárgyévi 391 bűncselekmény részét képezi egy szombathelyi lakhelyű, de kőszegi vállalkozást működtető személy által elkövetett 105 rendbeli csalássorozat. Jellemzően nem helybeli lakosok sérelmére valósultak meg a csalások, azzal, hogy a közvetői díj ellenébe külföldi munkahelyeket ígért, de a vállalt tevékenységet nem teljesítette.
A leírtakat értékelve, a helybeliek szubjektív biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények száma jelentősen csökkentek.

A jövőre nézve igényként jelentkezik úgy a rendőrség, mint a lakosság részéről, hogy Kőszegen növekedés nem következzen be, sőt azért dolgozunk, hogy a csökkenő trendet megőrizzük.
A bűnözés összetételében és szerkezetében lényeges változás nem történt az elmúlt időszakban. Pozitívum, hogy a vagyon elleni bűncselekmények közül a lopások, betöréses lopások és rongálások, valamint a garázdaságok száma jól érzékelhetően csökkenő értéket mutat. E fertőzöttség mellett folyamatosan jó szinten kívánjuk tartani a nyomozás eredményességi mutatót, ami az elmúlt évben 54,6% volt.

A személy elleni bűncselekmények száma 30 volt, ami 5-el több az előző évinél. Örvendetes az a tény, hogy 2012. évben emberölés és kísérlete nem volt városunkban. Rablás miatt az előző évi 3-al szemben 1 esetben folytattunk eredményes nyomozást.

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények száma 12-ről 15-re nőtt. Az esetek szórakozóhelyekhez és problémás, deviáns magatartást tanúsító személyekhez kötődnek, továbbá ide sorolhatók még a családon belüli erőszakos cselekmények is. Ezek a jogsértések meghatározóan testi sértés formájában valósulnak meg.

Emelkedett a zaklatás miatt lefolytatott nyomozások száma. A 2011. évi 7-el szemben 2012. évben 12 esetben fejeztük be a nyomozást a bűncselekmény megalapozott gyanújának megállapítása mellett. Itt meg kell említeni, hogy a kapitányság illetékességi területén 2012. évben 36 nyomozást indítottunk e bűncselekmény gyanúja miatt, ebből 14 alkalommal bizonyosodott be, hogy bűncselekmény történt. Előfordul, hogy az emberek vélt vagy valós konfliktusaikat nem tudják önállóan megoldani, ezért feljelentést tesznek. A számok is mutatják, hogy sokszor csak elhúzódó, járulékos terhet jelentő nyomozások után lehet megállapítani, ill. kizárni a bűncselekmények tényét.

A közlekedési bűncselekmények száma megemelkedett 14-ről 23-ra, amely emelkedést szinte teljesen az ittas járművezetések növekedése okozza, ami 3-ról 11-re emelkedett.
A közlekedés biztonságának javítása céljából a parancsnoki intézkedések növelték a közrendvédelmi állomány aktivitását az ittasan vezetők kiszűrésében is. Ez mindannyiunk érdeke a balesetek megelőzése miatt is.

A közrend elleni bűncselekmények száma 109-ről 68-ra esett vissza. Ezen belül a garázdaságok száma, ami 2011. évben 32 volt, 29-re csökkent. A kapitányság egészét tekintve markánsabb ez a trend, mivel az esetszám 52-ről 36-ra mérséklődött. Meggyőződésem, hogy a kialakult gyakorlatot folytatva és a szórakozóhelyek és környékük szisztematikus ellenőrzésével még tovább javíthatók e mutatók. Itt emelem ki, hogy partnerséget várunk a vendéglátóktól, hogy ittas személyeket ne szolgáljanak ki, mivel az alkoholos befolyásoltság jellemző kiváltó ok a garázdaságoknál. Az elkövetőkkel szemben hatékonyan léptünk fel, tettük ezt azért, hogy ne legyen elkerülhető a felelősségre vonás, ami a jövőre nézve visszatartó tényezővé válhat.

Az előző évekkel megegyezően van néhány, elsősorban nehéz élethelyzetben lévő család, ahol rendszeresek a bántalmazások és az erre reagáló rendőri intézkedések.
Ezekben az esetekben a családon belüli erőszak megakadályozására eredményesen alkalmazzuk az ideiglenes megelőző távoltartást, amire a tárgyévben 8 alkalommal került sor.
Az intézkedéseink során nem vált szükségessé a kiskorú ideiglenes elhelyezése.

2012. évben rendőreink 18 esetben intézkedtek családi veszekedések során, 11alkalommal gyermek is jelen volt az eseményeknél. Mindannyiszor jelzéssel éltünk a gyámhivatal felé.

A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma 16-ról 6-ra csökkent, amely cselekmények jellemzően fogyasztói magatartással elkövetett bűncselekmények voltak. E kategóriában jelentős a visszaesés, ez részben köszönhető az aktív bűnügyi munkának, de azt is meg kell jegyezni, hogy többen áttértek olyan anyagok használatára, amelyek nem minősültek még kábítószernek. A továbbiakban is koncentrálni kívánunk e jogsértésre. Mindenképpen meg kívánjuk akadályozni, hogy a terjesztők célpontjává váljanak fiataljaink, a kábítószer nem kerülhet be az iskolákba és a kollégiumokba, továbbá megelőzendő az is, hogy a fogyasztók a napi adagjuk megszerzése érdekében kövessenek el jogsértéseket.
Fontos itt megemlíteni az évek óta folyamatos megelőző és felvilágosító munkát, amit a fiatalok körében folytatunk. Az iskola rendőre és más programokkal ezt még tovább erősítjük.

Városunk területén elkövetett vagyon elleni bűncselekmények száma a bázisidőszaki 224-ről 246-ra nőtt, amely növekedés mint már utaltam rá egy sikeresen felderített csalás sorozatnak köszönhető. A lopások száma 127-ről 71-re, míg a betöréses lopások száma 40-ről 35-re csökkent. Ezt a tendenciát aktív megelőző és felderítő munkával célunk a jövőben is megőrizni. A pozitív változás egyik nyilvánvaló oka, hogy több elkövetői csoportot eljárás alá vontunk, akik már a büntetésüket töltik. Az utazó bűnözőként behatárolható személyek kiszorítása megtörtént.

A lopások döntő többsége kisebb értékű kárt okozott. E bűncselekményeket Kőszegen megítélésem szerint hatékonyan derítettük fel. Jelenleg is sikeres nyomozásokat folytatunk több olyan gyanúsítottal szemben, akik városunkban követtek el lopásokat.
A múlt évet tekintve is megállapítható, hogy a bűncselekményekkel támadott objektumok és értékek széles skálán mozognak, üzlethelyiségek, lakások, telephelyek, a mobiltelefontól a kerékpárokon keresztül, a műszaki cikkeken át a készpénzig és az ékszerekig.

A bűncselekmények elkövetését elősegítő okok között változatlanul meghatározó az óvatosság, és a szükséges vagyonvédelem hiánya és a környezet közömbössége, továbbá a lakatlan ingatlanok és őrizetlen telephelyek.

A kerékpárlopások száma 20-ról 6-ra csökkent. E bűncselekmények nyomozása során szerzett tapasztalatunk szerint az elkövetéshez több esetben hozzájárult a sértetti könnyelmű magatartás is, lezáratlan kerékpárokat hagynak felügyelet nélkül. Pozitívum, hogy 2012 évben nem volt Kőszegen illetve a hozzá tartozó hegyvidéken gépkocsi feltörés miatt befejezett nyomozás. Jelenleg 3 ilyen bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás, amelyből 2 db a kőszegi hegységben, a turisták által látogatott területeken történtek.
A folyamatos ellenőrzéssekkel arra törekszünk, hogy ezeket a jogsértéseket a lehető legalacsonyabb számon tartsuk.

A betöréses lopások helyszínein alapvetően nem találkoztunk új módszerekkel.

A vagyon elleni jogsértések megelőzése és felderítése kiemelt figyelmet kapott a munkánk során. A társszervekkel folytatott közös tevékenységünkben is fókuszáltunk e területre és véleményem szerint pozitív eredményeket értünk el.

Az internet egyre szélesebb körű használatával megszaporodtak az annak segítségével elkövetett jogsértések, jellemzően csalások, személyes adattal visszaélések. Feladatként merül fel a fiatalok, diákok körében elvégzendő felvilágosító munka az internet veszélyeit illetően.

Idegenforgalmunk, lakosságunk nyugalma feltétlenül megköveteli, hogy a legveszélyeztetettebb területek folyamatos rendőri ellenőrzés alá essenek, aminek eleget is tettünk.

Nincs és eddig nem is volt jelen a szervezett bűnelkövetés. A bűncselekmények többsége az előző évekkel egyezően kisebb súlyú vétség.

A büntetőeljárások során 98 fő bűnelkövető – bázisévben 145 – vált ismertté városunkban. Ebből 68 volt a helyi lakos, akik Kőszegen követtek el bűncselekményt, 34 fővel kevesebb, mint az előző évben.
A fiatalkorúak aránya 7 %-os, számuk 6-ról 7-re emelkedett, gyermekkorú elkövető ellen nem folytattunk eljárást.

A gyanúsítottak 70 %-a, azaz 70 személy büntetlen előéletű volt. A visszaesők száma 10 fő. A társadalmi okok pusztán rendőri eszközökkel nem kezelhetőek, a foglalkoztatási gondok, a kereseti viszonyok, a családi problémák hozzájárulhatnak az elkövetővé válás folyamatához, de elsősorban az egyéni motivációk a meghatározóak. Valljuk, hogy a személyes körülménynek senkit nem jogosítanak fel bűncselekmény elkövetésére.

Az ismertté vált sértettek száma szinte alig változott az előző évhez képest. 2011. évben 258, 2012 évben 301 természetes személy – ebből l93 helyi lakos – sérelmére követtek el jogsértést Kőszegen. A korábbi években emelkedő gyermekkorú sértettek száma 2011-ben 8 , míg 2012. évben 10 fő volt. A fiatalkorú sértettek száma több mint felével csökkent, 22-ről 10 -re. Az időskorú sértettek száma 49-ről 43-re csökkent. A rendőrségi feladatokon túl álláspontunk szerint társadalmi összefogást is igényel a veszélyeztetettebb, védekezésre kevésbé képes korcsoportok védelme.

Városunkban 30.247.047.- Ft összegű kárt okoztak a bűncselekményeket elkövető személyek, ez mintegy 58,8 %-a az előző évinek. A büntetőeljárások során sajnálatosan ennek csak a töredéke térült meg. Az okozott kár jelentős részét a rongálások jelentik, az eltulajdonított értékeket pedig az elkövetők jórészt „felélték” vagy tovább értékesítették.

A Rendőrkapitányságon 2012 évben 629, 2011 évben 802 bűnügy került iktatásra, ami 22 %-os csökkenést jelent, míg a nyomozás befejezések száma 772 volt 2012 évben, a bázisévben 833 bűntető eljárást fejeztünk be. Ezek a mutatók a bűnügyi állomány leterheltségére világítanak rá.

A büntetőeljárások nyomozásában nélkülözhetetlen segítőtársunk a lakosság, a tanuk, az eljárást kezdeményező sértett. A sértettektől a késedelemtől mentes bejelentéseket, a lakosságtól pedig az általuk észleltek jelzését várjuk el. A kölcsönös figyelemfelhívás rendkívül fontos.

A sértetti jogok érvényesülésére eljárásaink során kiemelt hangsúlyt fordítottunk.

A törvényesség garanciájaként, továbbá nyomozás-felügyeleti munkájáért ismételten hangsúlyozom a Kőszegi Városi Ügyészség pozitívan ható szerepét.Tisztelt Képviselő Testület!


Városunk térségében közterületen végzett szolgálatellátás követelményeinek eleget tettünk. Közterületre 2073 esetben 3497 főt 36360 órában vezényeltünk. Ezek az értékek, amelyek az előző évihez képest részben csökkenőek ( - 4,7 %, - 1,4 %, + 1,6 % ) azt is mutatják, hogy a rendelkezésre álló emberi erőforrások optimális kihasználásával a közterületi jelenlét időtartamát maximáltuk.

A közrendvédelmi szolgálati ág Kőszeg város területén az intézkedései során 43 esetben kezdeményezett büntető feljelentést. Kisebb súlyú szabályszegések miatt 419 fő ellen szabálysértési feljelentést tettek, míg 563 személlyel szemben helyszíni bírságot szabtak ki.
Ezen intézkedések – mintegy 79 %-ban – főként közlekedési szabálysértőkkel szemben kerültek alkalmazásra. A további eljárásokra tulajdon elleni, közrendvédelmi és környezetvédelmi szabályok megsértése miatt került sor.

Kőszeg város területén és a hozzá tartozó be- és kivezető utakon a tavalyi évben 2 esetbe 4 fő vesztette az életét, 2011-ben halálos baleset nem történt ezen a területen. A súlyos sérüléses esetek száma 10-ről 7-re mérséklődött, a könnyű sérüléses balesetek száma pedig 14-ről 19-re emelkedett. 2012-ben 38 sérülés nélküli baleset történt, ami 4-el kevesebb, mint 2011. évben. A Kőszegi Rendőrkapitányság illetékességi területén évente bekövetkező balesetek átlagosan 45 %-ban Kőszegen történnek. A százalékos arány baleseti típusonként eltérő. Kiemelt, egyértelműen behatárolható gócpontok nincsenek, de ki kell emelni a kőszegfalvi vasúti átjárót, ahol jól beláthatósága ellenére visszatérően történnek halálos balesetek. A városban jellemzőek a kisebb koccanások, a súlyosabb esetek pedig külterületeken történnek.

A közterületen szolgálatot teljesítők egyik feladata a közlekedés rendjének fenntartása volt. Ennek során szavatoltuk a közlekedés biztonságát és folyamatosságát. Eredményes volt az együttműködés a polgármesteri hivatal szakhatóságaival. A közös helyszíni bejárásokat a forgalomszabályozás javítása érdekében a jövőben is folytatni kívánjuk.

A közterületi szolgálat során az „objektív felelősség” körébe tartozó szabályszegések esetén közigazgatási eljárást kezdeményezett a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságon. Az ilyen intézkedések száma 2011-ben 68, míg 2012-ben 62 volt. A hatósági jogkör változásának eredményeként a KKT. 20.§. (1) k) pont hatálya alá tartozó szabályok megszegése (biztonsági öv, ittas vezetés szabályszegése, megengedett legnagyobb sebesség túllépése ) miatt a kapitányság közlekedésrendészeti szerve saját hatáskörben, közigazgatási eljárás keretében bírálta el a cselekményeket, 114 ilyen eljárást indítottunk 2011-ben, míg a 2012-es évben 206 e kategóriába tartozó intézkedést foganatosítottunk. A szabályok maradéktalan betartatására törekedtünk a közlekedők részéről. Ezzel is javítani kívántuk a közlekedés biztonságát.

Az egyenruhás állomány Kőszegen és térségében 3470 főt igazoltatott és ebből 37 főt elfogott, 59 személyt előállított, biztonsági intézkedéssel 78 embernek nyújtott segítséget. A rendőri intézkedések során lőfegyver használatra nem került sor. Kényszerítő eszközt 24 esetben alkalmaztunk. A közterületi szolgálat során 25 forgalmi engedélyt és 11 vezetői engedélyt vettünk el.

Kiemelem a biztonsági intézkedéseket, 2012-ben 78 fő, míg az előző évben 84 fő esetében került sor rendőri beavatkozásra. Több ittas, kihűlés veszélyének kitett személy biztonságba helyezésére intézkedtünk elsősorban a hideg téli időszakban.

A rendkívüli helyzetek kezelésére polgármester és jegyző urakkal egyeztetve a HVB keretei között felkészültünk.

A közterületi szolgálatra vezényelt állomány mind személyében, mind pedig a szolgálati idejét figyelembe véve fiatal. Szakmai munkájukat a törvényesség előtérbe helyezésével végezték. A szakmai rutin megszerzése és a lakossággal való jó kapcsolat kialakítása szoros parancsnoki felügyelet mellett a továbbiakban is prioritást élvez.
A szolgálatvezénylések során, mindig figyelembe vettük az adott terület és időszak közbiztonsági helyzetét.


Rendőrhatóságunk igazgatásrendészeti alegysége 948 szabálysértési eljárást folytatott le 2012-ben, ami 118-al több az előző évi 830 esetnél.

A szabálysértések elbírálása során 166 helyi lakossal szemben hoztunk elmarasztaló határozatot. A kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése közül 9 esetben közlekedési baleset okozása miatt jártunk el. Vezetői engedély visszavonások száma 14 volt. Engedély nélküli vezetés miatt 11 főt vontunk eljárás alá.

Nem kiemelt szabálysértések elkövetése miatt 145 esetben jártunk el.

Az ügyek elbírálása során, az elkövetett cselekmény súlyát vettük figyelembe. Mérlegeltük az elkövetők szociális körülményeit, továbbá főként a járművezetéstől eltiltottaknál ügyeltünk arra, hogy ezen intézkedéssel a munkahelyét ne veszítse el és ez által ne lehetetlenüljön el a szabályokat megszegő.


Célunk az volt és az is lesz a jövőben, hogy a rendőri munka az itt élő, az ide érkező polgárok nyugalmát, valamint biztonságát szolgálja, továbbá feleljen meg a jogszabályoknak, a belső szakmai követelményeknek és elvárásoknak.

A jövőre vonatkozó kiemelt céljaink a lakossággal való folyamatos kapcsolat, illetve aktív kommunikáció, az idősebb, kiszolgáltatott személyek védelme, a bűncselekmények számának rendőri munkával való visszaszorítása, a rendezvények biztosítása, a közterület rendjének és a közlekedés biztonságának fenntartása, az illegális migráció megakadályozása.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet fogadja el a tájékoztatót és állapítsa meg, hogy a Kőszegi Rendőrkapitányság lehetőségeihez mérten jól oldotta meg a város rendjéért végzett feladatait.

Kőszeg, 2013. február 26.


Stubán Tamás r. alezredes
kapitányságvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekébent érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Stubán Tamás rendőrkapitány
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)