2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
6. napirendi pont:
Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kőszegi Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. március 28-i ülésének 6. napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

A közigazgatás 2013. január 1-jén hatályba lépő megújítása érinti az önkormányzati rendszer lényeges elemeit, így az önkormányzatok társulásait is. 2013. január 1-jén hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.), és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban Tttv.), ugyanakkor hatályba lép Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete, mely a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Az új önkormányzati törvény rendelkezései szerint a társulás sorsa a tagok kezében van, továbbra is szabadon dönthetnek annak megszűntetéséről, a kiválásról, a megállapodás módosításáról, stb.
A Kőszegi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. év végén megtartott ülésén úgy döntött, hogy a társulást nem szünteti meg, kinyilvánította, hogy mely feladatokat kíván a társulás keretében továbbra is ellátni. A társulási megállapodás ennek megfelelően módosításra is került.
A hatályos szabályozás 2013. június 30-ig lehetőséget biztosít a jelenlegi társulások felülvizsgálatára, azok átalakítására az új törvénynek megfelelően. Az új szabályozás értelmében meghatározásra kerültek az önkormányzati feladatok, a feladatok ellátására önkéntesen létrehozható társulás, amely azonban már nem kistérségi szinten működő társulás. A törvényalkotó jelenleg nem szabályozza, hogy a társulás a kialakításra került járásokon belül alakíthatók-e, vagy a járási közigazgatási határokon átnyúló határokon is létesíthető.

A régi szabályozás értelmében:
Tttv. 1. § (4) A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó napjával lehet.
(5) A kiválásról szóló - minősített többséggel hozott - döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni.

Ezzel a lehetőséggel a tavalyi évben a társulás tagjai nem éltek, tehát a társulásból kiválni már nem a Tttv. alapján, hanem csak az új Mötv. alapján lehet 2013. évben. Az új törvény lehetőséget ad arra, hogy a kiválásra év közben is legyen lehetőség, de erre vonatkozóan ezt leszabályozva módosítani kell a társulási megállapodást.

Mötv. 89. § (1) A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik.
(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.
Az új önkormányzati törvény tartalmazza:

87. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.

90. § (1) A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

94. § (1) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.
(2) A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.

95. § (4) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

A módosítás egyik új eleme: 2013. január 1-jétől a társulásnak nem kell munkaszervezetet (költségvetési szervet ) működtetnie, ez csak lehetőségként jelentkezik. A társulási tanácsot már nem feltétlenül a polgármesterek alkotják.
„Munkaszervezet” hiányában az adminisztratív feladatokat (döntések előkészítése, jegyzőkönyvek készítése, végrehajtás szervezése stb.) a székhely szerinti, vagy bármely másik polgármesteri hivatal láthatja el.

Mint jeleztem a Tttv., valamint a Ttv. hatályon kívül helyezése önmagában nem eredményezi a többcélú kistérségi társulás és más egyéb társulás automatikus megszűnését, hanem a szabad társulás alkotmányos alapelve alapján, a jelenlegi társulási megállapodás és szervezeti- és működési szabályzat szerint működhet tovább. A társulás, mint az önkormányzati együttműködés jogintézménye továbbra is fennmarad. A társulásos együttműködés tartalma az önkormányzatok szándékától függően eltérő lehet. Erre tekintettel a Mötv. 146. § (1) bekezdés alapján nem a társulások „átalakulását”, hanem – amennyiben szükséges – a társulási megállapodás olyan módosítását kell elvégezni, hogy az ne legyen ellentétes a Mötv. IV. fejezetével, amely nem társulási formáról rendelkezik, hanem a bármilyen társulási „formára” vonatkozó általános szabályokról. Erre a módosításra ad 2013. július 1-jéig szóló határidőt a törvényalkotó. A társulás sorsa tehát továbbra is a tagok kezében van. Szabadon dönthetnek a megszüntetésről, kiválásról, módosításról stb., a már említett egyetlen törvényi korlát keretei között (2013. július 1. után belső szabályaik nem lehetnek ellentétesek a Mötv. IV. fejezetével).

A Többcélú Kistérségi Társulás átalakításának lehetősége mellett az alábbi indokok szólnak:

- A kötelező önkormányzati feladatok közül többet is elláthat a társulás, mintha az egyes feladatokra külön-külön társulnának az önkormányzatok. A jelenlegi társulási megállapodást kellene csak módosítani, ami egy határozat elfogadását jelenti.
- Egyszerűbb lehet egy társulási ülésen több feladathoz kapcsolódó napirendet tárgyalni, mint több társulási ülésre eljárva kevesebb napirendet tárgyalni.
- A humánerőforrás szükségletet egyszerűbb egy több feladatot ellátó szervezetnél meghatározni és azt hatékonyabban működtetni. A bérköltségeket egyszerűbb egy társulásnál kigazdálkodni.
- Nem kell elszámolni a vagyonnal, az tovább szolgálhatja a feladatellátást (nem kell azt felosztani).
- A korábbi pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesíthetők, az elnyert pályázatok, támogatások fenntartási időszaka még nem járt le, a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek ezt a társulást terhelik.
- A jövőbeni pályázati lehetőségekkel társulási szinten pótlólagos pénzügyi forrásokhoz lehet jutni.
- Intézmények közös fenntartása (szociális, gyermekjólét, stb).

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény a korábban létrehozott többcélú kistérségi társulásoknak az általuk ellátott feladatok után kiegészítő támogatást biztosít a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához. Ez a támogatás azonban csak akkor vehető igénybe, ha a társulás vállalja, hogy a társulási megállapodást az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítja és az intézményt 2013. június 30-áig fenntartja. Ez alapján a többcélú kistérségi társulás igénybe vette a kiegészítő támogatást. Úgy gondolom, hogy ezen feladatot a kiegészítő támogatás fejében célszerű lenne egész évben társulás keretében ellátni. Emellett az új Mötv. 13. §. (1) bekezdése felsorolja a helyi közügyeket, valamint a helyben biztosítható közfeladatokat. A felsorolt feladatok közül és az eddigi tapasztalatokra támaszkodva az alábbiakat lenne célszerű, illetve lehetséges a településeknek társulás keretében ellátni:
- óvodai ellátás – fenntartás
- szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások fenntartása (Szociális Gondozási Központ fenntartása, a védőnői szolgálat fenntartása, a központi orvosi ügyelet megszervezése)
- bölcsődei ellátás – fenntartás
- gyermekétkeztetés
- falugondnoki szolgálat

A felsorolt feladatok esetében több település könnyebben, kevesebb költséggel biztosíthat közösen fenntartott intézményt, így nem településenként szükséges a feladatot ellátó munkaerőt alkalmazni.

A társulási megállapodás módosítását a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Mindezekre tekintettel javasom, hogy a képviselő-testület támogassa az előterjesztésben leírtakat és az alábbi határozati javaslatok elfogadásával járuljon hozzá a társulás jövőbeni fenntartásához! Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács március 12-ei ülésén egyhangúlag támogatta az előterjesztésben foglaltakat.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását!

Kőszeg, 2013. március 13.Huber László s.k.
polgármester


I.
HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának módosítását jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerint, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodását egységes szerkezetben - az előterjesztés melléklete szerint - jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal.II.
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város és Térsége Társulási Tanácsába tagként Huber László polgármestert delegálja.
2. Huber Lászlót akadályoztatása esetén Kőszeg Város és Térsége Társulási Tanácsában Básthy Béla alpolgármester helyettesíti.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos.


(A megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt módosítást lsd. a letölthető formátumban.)