2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
16. napirendi pont:
A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

Tisztelt Képviselő-testület!

2012 augusztusában a Képviselő-testület már foglalkozott Szőlősi Ferenc (Kőszeg, Bercsényi u. 11.) tulajdonát képező 0377/30 hrsz-ú (telekalakítás előtt 0377/29 hrsz) ingatlanának belterületbe vonásával kapcsolatban. Akkor a testület elhalasztotta a döntést azzal az indokkal, hogy a folyamatban lévő rendezési tervmódosításban az ingatlanon keresztül tervezett út tengelye megváltozik.

Időközben a tulajdonos a földhivatalnál a telekalakítási eljárást megindította, amelyre az engedélyt meg is kapta.
Ennek tudatában ismételten kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a telekalakítás során kialakult 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához járuljon hozzá a jelenleg hatályos rendezési terv alapján.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 15. §-a rendelkezései alapján a belterületbe vonásra, mint a végleges más célú hasznosítás egyik esetére kérelmet kizárólag önkormányzat terjeszthet elő, melynek megalapozottságát képviselő-testületi döntéssel és a településszerkezeti terv kivonatával kell igazolni. Nyilatkozni kell a döntésben arról is, hogy kérelmező a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét tervezi.

Ezen kötelezettségeket, valamint a földvédelmi járulék megfizetését természetesen a tulajdonosra kell áthárítania az önkormányzatnak.

Kérelmező a 4 éven belüli igénybevételt, a földvédelmi járulék és a belterület bevonással kapcsolatos egyéb költségek megfizetését írásban vállalta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a korábbi szabályozás szerinti döntést képviselő-testületi határozattal megerősíteni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. március 22.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s. k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 0377/30 hrsz-ú szántó megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti az ingatlan tulajdonosának írásbeli nyilatkozata alapján, hogy a kérelmező a terület felhasználásának igénybevételét 4 éven belül megvalósítja. A belterületbe vonással kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2012. (V.31.) határozatával jóváhagyott Rendezési Terv munkaközi példányából a Kőszeg,0377/29 hrsz-ú földterületre tervezett utat leveszi, azzal, hogy egyben felkéri a rendezési terv készítőjét, hogy az út áthelyezésére tegyen javaslatot.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: Azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)