2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
5. napirendi pont:
A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelete végrehajtását városunk nehéz anyagi helyzete miatt több ízben felfüggesztettük, legutóbb - 2012. augusztus 11-től – a 2013. évi költségvetés elfogadásáig.
Tekintettel arra, hogy a 2013. évi elfogadott költségvetésünk nem tartalmaz erre a célra keretösszeget, valamint önkormányzati rendelet végrehajtásának felfüggesztésére a továbbiakban jogalkotási okok miatt nincs lehetőség, így javaslom a rendelet hatályon kívül helyezését. Amennyiben a jövőben erre ismét lesz pénzügyi lehetőségünk, úgy a rendeletet újból meg kell alkotnunk.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta, és azt mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására és az előterjesztés elfogadására!


Kőszeg, 2013. március 22.


A polgármester nevében:

Dr. Nagy Edina s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (III…..) önkormányzati rendelete
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelete és annak módosításai hatályon kívül helyezésérőlKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1.§

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelete és azt módosító 17/2004. (VI. 1.), a 20/2004. (VII. 1), a 6/2005. (II. 5.), a 19/2005. (V. 9.), a 27/2005. (IX. 5.), a 47/2005. (XII. 23.), az 5/2006. (III. 3.), a 20/2006. (VII. 1.), a 21/2006. (VIII. 1), a 2/2008. (II. 1.), a 9/2009. (III. 1.), a 4/2010. (II. 12.), a 14/2010. (V. 3.), a 22/2010. (VI. 28.) és a 27/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. március 28.


Huber László s.k. Dr. Zalán Gábor s.k. polgármester aljegyző