2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
10. napirendi pont:
A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2013. (II. 28.) számú határozatával elrendelte, hogy a Jézus Szíve templom lépcsőjének felújítására, a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 5. pontjában biztosított 4 M Ft támogatás folyósításához támogatási szerződés megkötése szükséges. A megállapodás-tervezet az 1. sz. mellékletben található.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, a mellékelt megállapodás elfogadására!

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot a támogatási szerződésbe beépített módosításokkal együtt elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. március 22.

A polgármester nevében:


Danka Lajos s. k.
Városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, valamint a Római Katolikus Plébánia Hivatal közötti támogatási szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, s egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: azonnal


1. sz. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Huber László polgármester), továbbiakban, mint Támogató,
másrészről RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HIVATAL (9730 Kőszeg, Jurisics tér 12.; képviseli: Harangozó Vilmos esperes plébános), mint Támogatott között a kőszegi Jézus Szíve Plébániatemplom kültéri lépcsőzete felújításának támogatásáról.

A Támogató a Fő téren található, a történelmi belváros meghatározó műemléke előtt elhelyezkedő lépcsőzet (Kőszeg 3432 hrsz.) felújításának támogatása érdekében a Támogatott részére legfeljebb 4 000 000,- Ft, azaz négymillió forint, egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2013. évben a 4/2013. (III. 1.) sz. költségvetési rendelet 5. sz. melléklet 5. pontja terhére az alábbi feltételek mellett:
1. Felek rögzítik, hogy a beruházás várható összköltsége 16 000 000,- Ft, melyből Támogatott 10 000 000,- Ft-ot pályázati támogatásból kíván fedezni. A Támogató 4 000 000,- Ft összegű támogatást biztosít a beruházás megvalósítására.
2. A Támogató a támogatást a beruházás megkezdését - munkaterület átadás-átvételt - követő 15 napon belül a Támogatott bankszámlájára: 11747051-20001106 átutalja.
3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a beruházás befejezését - műszaki átadás-átvételt - követő 30 napon belül írásos szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet Huber László polgármesternek címezve kell benyújtani. A beszámolónak tartalmaznia kell a támogatási összeg felhasználásának módját, ütemezését és az elvégzett munkálatok tételes felsorolását. A beszámolóhoz csatolni kell a támogatási összegből elvégeztetett munka ellenében kiállított számlák hitelesített másolatát is. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni jelen támogatási szerződés számát, valamint az „A számla egyéb pályázat, támogatás elszámolásához felhasználásra nem került.” feliratot.
4. A Támogatott köteles tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy a felújítás Kőszeg Város Önkormányzata anyagi hozzájárulásával valósulhatott meg.
5. A beszámolót a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a benyújtást követő ülésén tárgyalja és fogadja el, illetve szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat, amely köteles azt 10 napon belül a 3. pont szerint benyújtani. Ez esetben a beszámolóról a Bizottság az azt követő ülésén dönt.
6. Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, illetve azt a Bizottság hiánypótlást követően sem fogadja el, a Támogatott köteles a támogatás teljes – a jogszabályban meghatározott kamattal növelt - összegét legkésőbb a Bizottság döntését követő 30 napon belül az önkormányzat számlájára visszautalni.
7. A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a további önkormányzati támogatási forrásokból történő kizárást vonhatja maga után.
Kőszeg, 2013. március 29.

…………………………………….. ……………………………………
Támogató Támogatott