2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
3. napirendi pont:
A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjait – ellátási formánként – a fenntartó határozza meg, melyet a helyi önkormányzat szociális rendeletében szerepeltet.
A Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjének előterjesztése alapján a kistérségi társulási tanács 2013. február 27-ei ülésén megtárgyalta és 7/2013. (II. 27.) TT határozatával elfogadta az idei évre vonatkozó intézményi térítési díjakat. Az Idősek Otthona intézményi térítési díja a tavalyihoz képest nem változott, ezért nem szerepel a rendelet-módosításban.
A rendelet hatályát megállapító rendelkezéseket is módosítottam, hiszen a rendelet IV. fejezetében meghatározott ellátásokat társulás keretében látjuk el, így a rendelet területi, személyi hatályát rendeletünkben kifejezetten meg kell határozni. Ez a társulási megállapodás és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján történt, ezért szerepel rendeletünkben a horvátzsidányi Idősek Klubja térítési díja is.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:Gyvt.) 146-151. §-ai rendelkeznek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások (a bölcsőde) térítési díjára vonatkozó szabályokról. Az intézményvezető előterjesztése alapján a kistérségi társulási tanács 2013. március 12-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta az idei évre vonatkozó intézményi térítési díjakat azzal, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a gondozásért személyi térítési díjat nem kell fizetni.

A jegyző minden év február 15-éig köteles kimutatást kérni a helyi temetést bonyolító vállalkozóktól a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek összegéről, melyet e rendelethez mellékletként csatolni kell. A helyi temetést bonyolító vállalkozók tájékoztatása alapján 2013. évben a helyben szokásos legolcsóbb temetés dja 172.595,- Ft.

A rendelettervezet 7. § -a a hivatal szerkezeti átalakítását vezeti át, aktualizálja, a 8. § -a pedig a tavaly év végén megszüntetett két természetben nyújtott ellátásformát (közgyógyellátás, utazási támogatás) veszi ki a felsorolásból.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta, és azt mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás megtárgyalására és elfogadására.


Kőszeg, 2013. március 22.

A polgármester nevében:


Dr. Nagy Edina s.k.
Igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (III...) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól
és a gyermekek védelméről szóló
10/1993.(V. 27.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyermekek védelméről szóló 10/1993. (V.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyermekek védelméről szóló 10/1993. (V.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya a IV. fejezetben meghatározott ellátások tekintetében kiterjed a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásában részt vevő helyi önkormányzatok közigazgatási területére és a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok területén lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre a társulási megállapodásban foglaltak szerint.”

2. §

Az Szr. 15.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bölcsődében az intézményi térítési díj 79.944,-Ft/fő/év, 6.662,-Ft/fő/hó és 330,-Ft/fő/nap, személyi térítési díjat azonban nem kell fizetni.”

3. §

Az Szr. 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az étkeztetés intézményi térítési díja a Szociális Gondozási Központban: 516,-Ft/adag (áfával növelt). A házhoz szállítás díja 105,- Ft/adag (áfával növelt), azzal, hogy a közös háztartásban élő személyek részére a személyi kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.”

4. §

Az Szr. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A házi segítségnyújtás intézményi óradíja a Szociális Gondozási Központban: 186,-Ft/óra.”

5. §

(1) A Szr. 19.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kőszeg Város Önkormányzata a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Szt. 65/F. §(1) bekezdés a) pontja szerinti idősek nappali ellátását a Szociális Gondozási Központ részeként működő, Kőszegen az Idősek Klubja (Kőszeg, Dózsa Gy. u. 24.) és Horvátzsidányban az Idősek Klubja (Horvátzsidány, Fő u. 6.) által biztosítja. ”

(2) A Szr. 19.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A kőszegi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj: 217,- Ft/nap, a horvátzsidányi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj: 230,- Ft /nap. ”

6. §

A Szr. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az átmeneti szállás intézményi térítési díja: 14.621,-Ft/hó, 487,-Ft/nap.”

7. §

Az Szr. 1. sz. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.

8. §

(1) Az Szr. 3. § (1) bekezdésében a „Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal Gyámügyi és Szociális Osztályán” szövegrész helyébe az „a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Építéshatósági Osztályán (a továbbiakban: Igazgatási és Építéshatósági Osztály)” szöveg lép.
(2) Az Szr. 3. § (2) bekezdésében a „Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya” szövegrész helyébe az „a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály” szöveg lép.
(3) Az Szr. 4/A. § (3) bekezdésében az „a gyámügyi és szociális osztály” szövegrész helyébe a „az Igazgatási és Építéshatósági Osztály” szöveg lép.
(4) Az Szr. 4/A. § (4) bekezdés a) pontjában és (7) bekezdés a) és b) pontjában az „a gyámügyi és szociális osztályt” szövegrész helyébe a „az Igazgatási és Építéshatósági Osztályt” szöveg lép.
(5) Az Szr. 4/A. § (4) bekezdés c) pontjában az „a gyámügyi és szociális osztálynak” szövegrész helyébe a „az Igazgatási és Építéshatósági Osztálynak” szöveg lép.
(6) Az Szr. 13/B. § (3) bekezdésében a „Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala Gyámügyi és Szociális Osztályának” szövegrész helyébe a „az Igazgatási és Építéshatósági Osztálynak” szöveg lép.
(7) Az Szr. 13/B. § (8) bekezdésében az „a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya” szövegrész helyébe a „az Igazgatási és Építéshatósági Osztály” szöveg lép.
(8) Az Szr. 13/B. § (10) bekezdésében az „a Polgármesteri Hivatal Gyámügyi és Szociális Osztályának” szövegrész helyébe a „az Igazgatási és Építéshatósági Osztálynak” szöveg lép.

9. §

Hatályát veszti az Szr. 1. § (2)-(4) bekezdése és a 9. § (1) bekezdésének g) és h) pontja.

10. §

Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. március 28.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester aljegyző1. melléklet a …./2013. (III. ... …..) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyben szokásos legolcsóbb temetés díja: 172.595 Ft áfával”