2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
21. napirendi pont:
Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vállalkozási szerződés keretében a „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása, 2. rész. eszközbeszerzés tárgyában a nyertes ajánlattevő kihirdetése a korábbiakban megtörtént. A második legjobb ajánlattevő irat betekintési lehetőséget kért, amit biztosítottunk, majd észrevételeket tett és a nyertes ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban előzetes vitarendezést kezdeményezett.
A Kbt. 79.§ szerint a nyertes ajánlattevő hiánypótlásra lett felszólítva amit teljesített.

A hiánypótlás megítélésünk szerint teljes körű volt.
A javított összegzés alapján akkor a nyertes ajánlattevő személye nem változott.
Ajánlattevő neve: HÉV-INVEST Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe:8380 Hévíz, Madách u. 11/A.

I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 58.379.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 30 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)
Kiválasztásának indoka: mert az ajánlattevő részajánlatonként összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette.II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 5.699.400,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 12 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 60 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

A második legjobb ajánlatot tevő SMART INFO Kft. a kihirdetett eredmény ellen jogorvoslatot kezdeményezett majd a Közbeszerzési Hatóság D.61/20/2013. számú határozatában Kőszeg Város Önkormányzatának mint ajánlatkérőnek az eljárást lezáró döntését megsemmisítette és a HÉV-INVEST Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánította.
Érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjai vonatkozásában közölte a kapacitást nyújtó szervezetek nevét és rögzítette, hogy a III. 2.2 P.3 pont tekintetében kívánja a szervezeteket igénybe venni. Az ajánlatkérő hiánypótlási felhívásban kérte az ajánlatban nem található kezesség-és felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozat benyújtását az alkalmassági igazolásba bevont szervezetek vonatkozásában. Ajánlattevő a hiánypótlásban a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontját tüntette fel, amely alapján a megnevezett szervezeteket alvállalkozóként kívánja igénybe venni a teljesítés során.
A Kbt. alapján azonban kapacitást nyújtó szervezet bevonásával csak abban az esetben igazolható a ténylegesen rendelkezésre nem bocsátható pénzügyi alkalmassági feltétel teljesülése, amennyiben az alkalmassági igazolásban résztvevő szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal, alvállalkozó bevonása esetén is szükséges a kezességvállaló nyilatkozat benyújtása.
Ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívása ellenére sem csatolta a kezességvállaló nyilatkozatot, így az Ajánlattevő nem igazolta a pénzügyi alkalmassági feltételek teljesülését, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdése e) pontja szerint.

Így a közbeszerzési eljárásra benyújtott 3db ajánlat közül 2db érvénytelen lett.
A nyertes ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Smart Info Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe: 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép. Fszt. 3.


I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 59.890.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 45 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 6.350.000,-Ft
2. Jótállási idő hónapokban 36 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 59 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)Kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot, kizáró ok vele szemben nem merült fel, az alkalmassági követelményeknek megfelelt, és ajánlati ára megfelel a rendelkezésre álló forrás mértékének.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és azt jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. március 26.

A polgármester nevében:

Ujvári Csaba sk.
Az előkészítési munkacsoport vezetője


HATÁROZATI JAVASLAT


1.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása, 2. rész. eszközbeszerzés tárgyában hozott 10/2013.(I..31.) visszavonja és az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
I. HÉV- INVEST Kft.
8380 Hévíz, Madách u. 11/A.

Érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjai vonatkozásában közölte a kapacitást nyújtó szervezetek nevét és rögzítette, hogy a III. 2.2 P.3 pont tekintetében kívánja a szervezeteket igénybe venni. Az ajánlatkérő hiánypótlási felhívásban kérte az ajánlatban nem található kezesség-és felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozat benyújtását az alkalmassági igazolásba bevont szervezetek vonatkozásában. Ajánlattevő a hiánypótlásban a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontját tüntette fel, amely alapján a megnevezett szervezeteket alvállalkozóként kívánja igénybe venni a teljesítés során.
A Kbt. alapján azonban kapacitást nyújtó szervezet bevonásával csak abban az esetben igazolható a ténylegesen rendelkezésre nem bocsátható pénzügyi alkalmassági feltétel teljesülése, amennyiben az alkalmassági igazolásban résztvevő szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal, alvállalkozó bevonása esetén is szükséges a kezességvállaló nyilatkozat benyújtása.
Ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívása ellenére sem csatolta a kezességvállaló nyilatkozatot, így az Ajánlattevő nem igazolta a pénzügyi alkalmassági feltételek teljesülését, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdése e) pontja szerint.

II. Mobilia-Artica Formatervező Kft.
1106 Budapest, Maglódi u. 55.

Érvénytelenség indoka:
Hiánypótlási felhívást határidőre nem teljesítette.
A Kbt. 67.§ (5) bekezdése szerint azonban a korábban megjelölt hiányok a későbbiekben már nem pótolhatók, ezért az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mert a Kbt. 74. § bekezdés e) pontja szerint egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása, 2. rész. eszközbeszerzés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: Smart Info Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe: 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép. Fszt. 3.
I. részajánlat:
4. Ajánlati ár: nettó ár: 59.890.000,-Ft
5. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
6. Kivitelezés időtartama 45 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

II. részajánlat:
4. Ajánlati ár: nettó ár: 6.350.000,-Ft
5. Jótállási idő hónapokban 36 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
6. Kivitelezés időtartama 59 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)Kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot, kizáró ok vele szemben nem merült fel, az alkalmassági követelményeknek megfelelt, és ajánlati ára megfelel a rendelkezésre álló forrás mértékének.


3.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása, 2. rész. eszközbeszerzés tárgyában felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a szállítói szerződés aláírására.

Felelős : Huber László polgármester
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: Azonnal


9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Kőszeg Város Önkormányzata
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása 2 rész.

3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. 121. § b) pontja szerinti nyílt eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:
KÉ- 18167/2012. 2012/11/24

7. a) Eredményes volt-e az eljárás:Igen

b)*Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:-

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
I. rész: 3 (három) db
II. rész 3 (három) db

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Ajánlattevő neve: Smart-Info Kft.
Ajánlattevő címe: 2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép. fszt. 3.


I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 59.890.000,- Ft
2. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 45 nap
(min. 30, max. 60 nap)

II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 6.350.000,- Ft
2. Jótállási idő hónapokban 36 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 59 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

b)**Az a)pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
I. sz. részajánlat:Az elbírálásrészszempontjai
(adott esetben alszempontjai is) Az ajánlattevő neve:
A részszempontok Smart-Info Kft.

súlyszámai
(adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Értékelési pontszám Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
1. Ajánlati ár nettó Ft. 60 10 600
2. Jótállás időtartama hónapokban kifejezve 40 10 400
3. Kivitelezés időtartama 20 10 200
A súlyszámmal szorzottértékelési pontszámokösszegei
ajánlattevőnként:
1200

II. sz. részajánlat:
Az elbírálásrészszempontjai
(adott esetben alszempontjai is) Az ajánlattevő neve:
A részszempontok Smart-Info Kft.

súlyszámai
(adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Értékelési pontszám Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
1. Ajánlati ár nettó Ft. 60 10 600
2. Jótállás időtartama hónapokban kifejezve 40 10 400
3. Kivitelezés időtartama 20 10 200
A súlyszámmal szorzottértékelési pontszámokösszegei
ajánlattevőnként:
1200

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:0-10

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:


A részszempontokra kiszámított pontszámok összesítésre kerülnek és a legtöbb pontot kapó ajánlat lesz az összességében legelőnyösebb.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
HÉV- INVEST Kft.
8380 Hévíz, Madách u. 11/A.

Érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjai vonatkozásában közölte a kapacitást nyújtó szervezetek nevét és rögzítette, hogy a III. 2.2 P.3 pont tekintetében kívánja a szervezeteket igénybe venni. Az ajánlatkérő hiánypótlási felhívásban kérte az ajánlatban nem található kezesség-és felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozat benyújtását az alkalmassági igazolásba bevont szervezetek vonatkozásában. Ajánlattevő a hiánypótlásban a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontját tüntette fel, amely alapján a megnevezett szervezeteket alvállalkozóként kívánja igénybe venni a teljesítés során.
A Kbt. alapján azonban kapacitást nyújtó szervezet bevonásával csak abban az esetben igazolható a ténylegesen rendelkezésre nem bocsátható pénzügyi alkalmassági feltétel teljesülése, amennyiben az alkalmassági igazolásban résztvevő szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal, alvállalkozó bevonása esetén is szükséges a kezességvállaló nyilatkozat benyújtása.
Ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívása ellenére sem csatolta a kezességvállaló nyilatkozatot, így az Ajánlattevő nem igazolta a pénzügyi alkalmassági feltételek teljesülését, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdése e) pontja szerint.

Mobilia-Artica Formatervező Kft.
1106 Budapest, Maglódi u. 55.

Érvénytelenség indoka:
Hiánypótlási felhívást határidőre nem teljesítette.
A Kbt. 67.§ (5) bekezdése szerint azonban a korábban megjelölt hiányok a későbbiekben már nem pótolhatók, ezért az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mert a Kbt. 74. § bekezdés e) pontja szerint egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:Smart-Info Kft.
Ajánlattevő székhelye/ címe:2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép. fszt. 3.

I. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 59.890.000,- Ft
2. Jótállási idő hónapokban 60 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 45 nap
(min. 30, max. 60 nap)

II. részajánlat:
1. Ajánlati ár: nettó ár: 6.350.000,- Ft
2. Jótállási idő hónapokban 36 hónap
(min. 12, max. 60 hónap)
3. Kivitelezés időtartama 59 nap
(min. 30 nap, max. 60 nap)

Kiválasztásának indokai:
Az ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot, kizáró ok vele szemben nem merült fel, az alkalmassági követelményeknek megfelelt, és ajánlati ára megfelel a rendelkezésre álló forrás mértékének.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:Helyszíni telepítés, beüzemelés

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: --
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:2013. 03.29.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: az összegezés megküldésének napját követő 10. nap 2013.04.08.1
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:2013. 03. 25.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:2013.03.28
18.* Az összegezés módosításának indoka: --
19.* Az összegezés módosításának időpontja: --
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: --
21. * Az összegezés javításának indoka: --
22. * Az összegezés javításának időpontja: --
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: --
24.* Egyéb információk:Az összegezés jogorvoslati eljárást követően a Közbeszerzési Döntőbizottság D.61/20/2013. számú határozata alapján hozott új ajánlatkérői döntés.