2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
17.a napirendi pont:
Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ettinger Edvárd Kőszeg, Károlyi M. u. 15. sz. alatti lakos az alábbi kéréssel fordult az önkormányzat felé:

A kérelmező az önkormányzati tulajdonú 3276/7 hrsz-ú közpark megnevezésű ingatlan mellékelt térképen bejelölt ca. 46 m2 nagyságú részét szeretné megvásárolni, ahová garázst építene.
A tavalyi évben a testület már hozzájárulását adta a másik két garázssor között lévő területrész értékesítéséhez szintén egy Károlyi M. utcai lakos részére.

A Helyi Építési Szabályzat értelmében a terület LK-CSK övezetbe tartozik, ahová elhelyezhető garázs.
A területre meghatározott fajlagos négyzetméterár: 5.000,-Ft.

Mivel a megvásárolni kívánt ingatlanrész közpark része, így a vagyonrendelet 1. sz. mellékletének megfelelően a forgalomképtelen vagyoni körbe tartozik.
Amennyiben a Képviselő-testület az ingatlan értékesítése mellett dönt, úgy szükség van elsősorban az ingatlan megosztására, majd a telekrész átminősítésére forgalomképtelen vagyoni körből forgalomképes vagyoni körbe.
Természetesen a telekalakítással, illetve vásárlással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget a kérelmezőnek kell állnia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elvi döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. március 22.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s. k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi, 3276/7 hrsz-ú (5663 m2) ingatlan, mintegy 46 m2 nagyságú területrészének Ettinger Edvárd 9730 Kőszeg, Károlyi M. u. 15. sz. alatti lakos részére történő értékesítéséhez hozzájárulását adja azzal, hogy

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a vagyonrendelet módosítását oly módon, hogy a 3276/7 hrsz-ú közpark mintegy ca. 46 m2 része – a rendezési tervnek megfelelően – kerüljön átminősítésre és egyben átemelésre a forgalomképtelen vagyoni körből a forgalomképes vagyoni körbe.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont teljesülése után elrendeli az ingatlan vagyonrendelet szerinti értékesítését az értékbecslésben meghatározott forgalmi értéken, azzal, hogy a telekalakítással kapcsolatos valamennyi költség a kérelmezőt terheli.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő: Folyamatos

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)