2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
7. napirendi pont:
A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

A "Kőszeg és Vidéke" c. időszaki lapunk önkormányzati támogatása - más nem kötelező feladatokhoz hasonlóan - a költségvetés szűkössége miatt 2013. évben 1.500.000 Ft-tal került megtervezésre szemben az elmúlt év 2.807.000 Ft-os tervezett összegével. Az intenzív hirdetésszervezési munkának köszönhetően ténylegesen ugyan csak 1.386.000 Ft támogatásra szorult a lap, a gazdasági helyzet romlása miatt azonban nem lehet biztosan számítani ekkora mértékű bevételre.
A fenti indokok alapján ésszerűnek tűnik az a megoldás, hogy az újságra vonatkozó szabályzat 1. pontjában rögzített alapadatok közül oldjuk fel a terjedelemre és a hirdetési arányokra vonatkozó korlátokat. Január és február hónapokban például a hírek kerülhetnek túlsúlyba a gazdasági évkezdés pangása miatt, júliusban viszont - mivel nincs testületi ülés, kevesebb az önkormányzati hír - inkább a hirdetések arányát kell növelni az előbbiek rovására. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. tv. 2. § 26. a) pontja alapján egyébként sem haladhatja meg a reklámok aránya a a kiadványokban az 50%-ot, mivel ez esetben reklámhordozónak minősül és környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezett. Erről pedig már nemlegesen nyilatkoztunk.
Kérem egyúttal, hogy Pócza Zoltán igazgató úr felelős kiadói kinevezéséről szóló határozatban foglalt február 1-jei határidőt március 1-re szíveskedjenek módosítani, mivel a megkötött szerződések módosítására, az adminisztrációs feladatok teljesítésére 1 nap nem lehetett elegendő, így február hónap folyamán is kénytelen voltam e területet ellátni. Ezt az igazgató úr fizikailag sem vehette át ennyi idő alatt.

Az előterjesztést a humánerőforrás és a pénzügyi bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag elfogadásra javasolták.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. március 28.

A polgármester nevében:

Dr. Tóth László s.k.
osztályvezetőI.
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kőszeg és Vidéke" időszaki kiadvány 94/2008. (IV. 17.) sz. határozatával elfogadott Szabályzata 1. pontja negyedik bekezdésének szövegét az alábbiakra módosítja:

"A Kőszeg és Vidéke havonta legalább 5000 példányban és évente legalább 12 alkalommal jelenik meg. A kiadvány A/4-es méretű, színes kivitelű. A hirdetések együttes felülete nem haladhatja meg az adott lapszám teljes felületének 50%-át."

Felelős: Pócza Zoltán felelős kiadó
Határidő: azonnal

II.
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pócza Zoltán igazgató felelős kiadói kinevezéséről szóló 15/2013. (I. 13.) határozatában foglalt kinevezési, továbbá a Kőszeg és Vidéke lap szabályzatáról szóló 14/2013. (I. 31.) határozatban megjelölt hatályba léptetési határidőt visszamenőlegesen 2013. március 1. napjára módosítja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerűen