2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
2. napirendi pont:
A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. november 29-i képviselő-testületi ülésen a T. Képviselő-testület elfogadta a helyi adókról szóló új, 35/2012. (XII. 1.) számú önkormányzati rendeletét. A rendelet telekadóra vonatkozó részével kapcsolatban összegyűlt tapasztalatokat figyelembe véve a rendelet módosítását kezdeményezem a Képviselő-testület felé, melynek során azonban speciális egyedi esetekre nem lehetünk tekintettel.

Tájékoztatásul néhány adat:
Kőszegen belterületi ingatlan 4782 db, zártkerti 1599 db és külterületi 1265 db van. Ennyi ingatlan áttekintése és különösen annak a rendezési tervünkkel történő összevetése nem kis feladat.
Az eddigi felméréseink alapján – a meglévő 380 adótárgy mellé (megjegyzem mivel 2013. január 1-től az adó mértéke 1500 m2-t meghaladó rész után 10 Ft/m2/év, így 1.200.000,- Ft-tal csökkent a telekadó kivetés) - 422 telek került be a telekadó fizetési kötelezettség alá, 722 tulajdonossal.A 722 tulajdonosból belföldi 660 fő, külföldi 62 fő.
Ebből a belföldiek közül 1/1-ben tulajdonos 173 fő, résztulajdonos 437 fő, haszonélvező 53 fő.
Külföldiekből: 1/1-ben tulajdonos 41 fő, résztulajdonos 18 fő, haszonélvező 0 fő.
Belföldi tulajdonosból kőszegi 364 fő, vidéki 299 fő.
Belföldi tulajdonosok közül 458 db bevallás érkezett, külföldről még nem érkezett, lakcímváltozás miatt visszajött 47 db levél. A 458 db bevallásból 372 db adókivetés fog készülni mivel a tulajdonosok több esetben is megállapodás alapján nyújtották be bevallásaikat.
Az eddig benyújtott bevallások alapján várható adóbevétel 7.618.425,- Ft

Az adóbevétel megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Összesen Ebből magánszemély Cég
db Ft Db Ft db Ft
10.000,- Ft alatti 156 810 720 155 801 020 1 9 700
10.000-20.000 Ft 96 1 367 876 94 1 334 176 2 33 700
20.000-50.000,- Ft 89 2 928 177 77 2 407 127 12 521 050
50.000-100.000,- Ft 25 1 779 492 17 1 168 342 8 611 150
100.000-160.000,- Ft 6 732 160 2 210 850 4 521 310
372 7 618 425 345 5 921 515 27 1 696 910A fenti kimutatáson túl a telekadó törvény módosítása miatt (mivel a törvény a telekadó hatályát kiterjesztette az önkormányzat illetékességi területére) adókötelessé váltak a külterületen lévő aranykorona érték nélküli földterületek is. Ennek eredményeképpen további 6 db külterületi föld került be a telekadó alá 287.628 m2 területtel. 3.236.280,- Ft összeggel. Ezen a területen még további felderítéseket teszünk.A benyújtott bevallásokat, észrevételeket, valamint a rendezési tervet figyelembe véve az alábbi jogos, méltányolható észrevételeknek az adórendeletbe történő beépítését szeretném javasolni:

A Helyi Építési Szabályzatunk 4. § (4) bekezdése értelmében „A szabályozási terven egy telektestnek kell tekinteni mindazon telek alakulatokat, amelyet vízgazdálkodási terület (árok, ér, patak) szétválaszt, de a kialakult állapot és megközelítés szempontjából egy egységként használnak és önálló helyrajzi számokon és azonos tulajdonossal van nyilvántartva. Az építési övezeti előírásokat ebben az esetben az egységes telektestre vetítve kell teljesíteni.” Ezek közül a telkek közül a „kisebbik” szétválasztott telkek mérete több esetben meghaladja a 300 m2-t, mely jelenleg adóköteles lenne, viszont legtöbb esetben a „másik” telken lakóház áll, ahol viszont a telekadó mértéke 0 Ft. Ezért javaslom a helyi adó szempontjából is ezen telkek egy telektestként történő kezelését, ezzel nem kellene a „kisebbik” rész után sem adózni. Egy telektestként figyelembe vehető telkek száma: Kőszegfalván 22 adózó 12 telek, Kőszeg egyéb belterületen 16 adózó 11 telek.

Méltányolható igénynek tartom továbbá, hogy a HÉSZ szerint parkolónak kijelölt területen, a védő erdő területen fekvő telkek is mentesek legyenek a telekadó alól, hiszen ezen telkek felhasználása nagyon korlátozott a tulajdonosok számára. Ilyen a Szent Imre herceg utca, ahol 8 adózót, illetve 4 telket érint, valamint a védőerdő terület 12 adózót, 6 telket érint.

A telekadóval kapcsolatban az utóbbi időben felvetődött kérdések miatt még az alábbiakról szeretném a T. Képviselő-testületet tájékoztatni:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) felhatalmazása alapján Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1994. 01. 01-jei hatállyal megalkotta a helyi adókról szóló 19/1993. (XII. 1.) számú rendeletét. E rendeletében 1999.03.01-től Kőszeg Város illetékességi területén bevezette a telekadót. 1999-2005-ig 10 Ft/m2/év volt a telekadó mértéke, 2005. január 1-től napjainkig 50 Ft/m2/év. (Az adómentesség, illetve az adókedvezmények köre, mértéke időközben többször is változott). Telekadó fizetési kötelezettség terhelt minden olyan beépítetlen belterületi földrészletet, amely építési teleknek minősült – a Htv. akkor hatályos 17. §-a alapján adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészletre terjedt ki.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2012. (XII.1.) számú helyi adó rendeletében – mely 2013.01.01-től hatályos – a telekadónál kiterjesztette az adózók körét: nemcsak azon beépítetlen belterületi földrészletek adókötelesek, amelyek építési teleknek minősülnek, hanem azok is, amelyek nem. A Htv. 17. § -a is változott 2011. 11. 30-tól, eszerint telekadó köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. (Már az építménnyel – pl. út - beépített részek is a telekadó hatálya alá kerültek, másrészt a külterületre is kiterjed a fizetési kötelezettség.).
Továbbra is az a meglátásom, hogy fenti változás ösztönözheti a Helyi Építési Szabályzat megvalósulását, realizálását, a megközelíthetetlen, elzárt telkek ingatlanforgalmának növekedését, hasznosítható telkek kialakítását. Ilyen irányú elmozdulásokat – nyilván a kritikai megjegyzések mellett – már most tapasztalunk, teljesen logikus, az ingatlan-tulajdonosok által már tervezett változások, telekalakítások valósultak meg. Azt is tudomásul kell venni, hogy nemcsak az építési telek bír értékkel, ennek az adónemnek nem kizárólagos célja az építési telkek megadóztatása, ez egy vagyoni típusú adó. Nyilván más a forgalmi értéke az építési és a nem építési teleknek, ezt azonban az adómérték meghatározásánál figyelembe vettük.
Emellett adóbevételeink nagyságát is fenn kell tartanunk. Felhívom a figyelmet arra, hogy az építményadó esetében ez évtől csak a Htv. szerinti épületfajták szerint teszünk különbséget az adó mértékének meghatározásakor. Ez azonban – mind már az előző előterjesztéseim alkalmával jeleztem - bevétel csökkenést is eredményez (a kivetés kb. 4.600.000,- Ft-tal csökkent), hiszen a 2011-2012. évben hasznosítatlan ingatlanként besorolt épületek (adómérték 500 Ft/m2) jelentős része az egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek körébe került át (150 Ft/m2).

Mivel az adózók körében félreértések adódtak/adódhattak a telek fogalmát illetően is, ezért még az alábbi tájékoztatást adom:
A Htv. 52. § 16. pont az alábbiak szerint definiálja a telek fogalmát:
„Telek: az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve
a) a halastó kivételével a termőföldről szóló törvény szerint mező-, erdőgazdálkodási művelés alatt álló belterületi földnek minősülő földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll,
b) a termőföldet,
c) a tanyát,
d) a közút területét,
e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet;
g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét.”

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § a.) és f.) pontja alapján a termőföld illetve mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld fogalma az alábbi:
„a) termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.”
„f) mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amelyet a település belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.”

Fentiek alapján Kőszeg város illetékességi területén az úgy nevezett „kiskertek” nem adókötelesek, amennyiben a földhivatali nyilvántartás szerint termőföld illetve mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld kategóriába tartoznak, és aranykorona értékkel rendelkeznek.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2013. március 22.


A jegyző nevében:

Dr. Nagy Edina s.k.
Az igazgatási és építéshatósági osztály vezetőjeKőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2013. (III. .) önkormányzati rendelete a
helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Helyi Építési Szabályzat alapján egy telektestnek minősülő telkeket telekadó szempontjából egy teleknek kell tekinteni.”

2.§

Az R. a következő alcímmel és 5/A. § -sal egészül ki:

„ADÓMENTESSÉG

5/A.§ (1) Mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában álló, a Helyi Építési Szabályzat alapján parkolónak kijelölt területen és védő erdő területen fekvő telek. (2) Mentes a Helyi Építési Szabályzat szerint útkialakítással érintett azon telek, melynél az érintett telek visszamaradó része a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlan.
(3) Mentes a telekadó alól a magánút.
(4) Az (1)-(3) bekezdés nem alkalmazható a vállalkozó telke utáni telekadó tekintetében.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

4. §

E rendelet 2. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Kőszeg, 2013. március 28.


Huber László s.k. Dr. Zalán Gábor s.k. polgármester aljegyző