2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
4. napirendi pont:
A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása keretei között működött 2012. december 31-ig az ún. helyi építészeti-műszaki tervtanács. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésének indoka egyrészt az, hogy a Társulás ez évtől ezt a feladatot nem látja el. Másrészt jogszabályi okai is vannak a rendelet hatályon kívül helyezésének, mivel a helyi építészeti-műszaki tervtanácsok megszűntek ez évben a régi formájukban, ennek megfelelően módosult a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet.
Az épetett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények között sorolja fel 2013. január 1-től az ún. településképi véleményezési eljárást is (30/C.§). Ennek keretében a települési önkormányzat polgármestere az illeszkedési követelmények teljesítésével kapcsolatban véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez. A polgármester véleményének kialakításához az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint kikéri az önkormányzati főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét (szakmai tanácsadó testület). Az erre a célra működő helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási szabályainak megállapításáról szóló szabályok rendeletben történő megalkotásához az Étv. 62. § (6) bekezdése ad ez évtől felhatalmazást a települési önkormányzatok számára. Ilyen eljárás bevezetésére önkormányzatunknál ezidáig nem került sor.
Kőszeg városa az önkormányzat egyes építésügyi feladatait a 2013. jaunár 31-i ülésén született döntés értelmében főépítész közreműködésével látja el.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és azt mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására és az előterjesztés elfogadására!


Kőszeg, 2013. március 22.


A polgármester nevében:


Dr. Nagy Edina s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (III…..) önkormányzati rendelete
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2 .) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1.§

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelete.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. március 28.


Huber László s.k. Dr. Zalán Gábor s.k. polgármester aljegyző