2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
17.b napirendi pont:
Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

38/2011. (III. 31.) határozatával a Képviselő-testület 2011 évre a Vas Megyei Levéltár ingyenes használatába adta a Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatt található raktárhelyiséget.

A Levéltár ismételten kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben kérte, hogy a raktárhelyiséget 2013-ban is ingyenesen használhassák.

Tekintettel a Vas Megyei Levéltár anyagi helyzetére, a Kőszegi Fióklevéltárnak a város életében betöltött szerepére, valamint arra, hogy ebben a raktárhelyiségben őrzik Kőszeg város történelmével kapcsolatos iratanyagot, javaslom az ingyenes használathoz való hozzájárulást az előző évivel azonos feltételekkel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. március 22.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s. k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának ingyenes használatba adja a Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatt található 113 m2 nagyságú raktárhelyiséget.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített 2013 évre szóló ingyenes használatot biztosító szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő: azonnal


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)