2013. Március 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális formák szabályairól és a gyerekek védelméről szóló 10/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A tervtanácsról szóló 17/2008. (VI. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
6. - Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata.
7. - A Kőszeg és Vidéke újság szabályzatának módosítása.
8. - A Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ideiglenes étkeztetésére vonatkozó szerződés módosítása.
9. - A Kőszeg Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint 2013. évi munkatervének elfogadása.
10. - A Jézus Szíve templom lépcsőfelújítása.
11. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
12. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség tevékenységéről.
13. - A Közbiztonságért Alapítvány megszüntetése.
14. - Az éves városbejárási terv jóváhagyása.
15. - A helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok kiírására vonatkozó koncessziós pályázat eredményhirdetése.
16. - A 0377/30 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
17.a - Vagyonügyek: Ettinger Edvárd ingatlan-vételi kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Vas Megyei Levéltár ingyenes helyiséghasználati kérelme.
17.c - Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.
18. - Bizottsági tagok cseréjének jóváhagyása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
20. - Egy mappában a 2013. március 28-i képviselő-testületi ülés anyagai.
21. - Sürgősségi előterjesztés: A vár eszközbeszerzés ügye.
17.c napirendi pont:
Vagyonügyek: Sikertelenül értékesített ingatlanok (Felső krt. 10., fsz. 6., Rákóczi F. u.4.) további hasznosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott döntés alapján liciteljárás útján meghirdetésre kerültek a következő lakások:

• Felső krt. 10. fszt. 6. sz. alatti 48 m2 nagyságú lakás. Forgalmi értéke: 4.579.000,-Ft.
• Rákóczi F. u. 4. I. emelet 9. sz. alatti 94 m2 nagyságú lakás. Forgalmi értéke: 8.930.000,-Ft, amelyet a Képviselő-testület a 2012. decemberi ülésen 15 %-kal csökkentett, így az jelenleg 7.590.500,-Ft.

A vagyonrendelet szerint kétszeri sikertelen pályáztatás után van lehetőség a vételár csökkentésére, azonban az eddigi tapasztalat szerint a Felső krt. 10. sz. alatti lakás esetében javasolt az ingatlan további bérbeadása, hiszen ebben a társasházban feltehetőleg az ott kialakult körülmények miatt értékesíteni nem tudtunk ingatlant.

A Rákóczi F. u. 4. sz. alatti lakás a vételár csökkentését követően újra kiírásra került, azonban az eljárás eredménytelenül zárult. Korábban ugyan nyújtott be pályázatot egy ajánlattevő, azonban az általa megajánlott ár lényegesen kevesebb volt még a maximálisan csökkenthető 25 %-nál is, azaz 5.537.000,-Ft. Tény, hogy az ingatlan teljes felújításra szorul, azonban ezt állásfoglalásunk szerint az értékbecslő a szakvélemény elkészítésekor figyelembe vette.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság, a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta.
Az I. és II. határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadásra ajánlják, a II. határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a liciteljáráson az induló vételár 25 %-kal csökkentett mértékben (6.697.500,-Ft) kerüljön megállapításra.

Kőszeg, 2013. március 22.

A polgármester nevében:

Danka Lajos s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1160/9/A/6 hrsz-ú, Felső krt. 10. fszt. 6. sz. alatti 48 m2 nagyságú lakás bérbeadás útján történő hasznosítását.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Dr. Nagy Edina igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletének 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkörével élve a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, 3428/A/9 hrsz-ú, Rákóczi F. u. 4. I/9. sz. alatti 94 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlant liciteljárás útján értékesíti az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő (8.930.000,-Ft) érték 25%-kával csökkentett vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)