2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
3. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.

BEVEZETŐ

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt módosító 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése értelmében a 2012. december 31-ig a megyei múzeumi szervezetek tagintézményeként működő kőszegi múzeumok 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásába kerültek. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 13-án tartott ülésén elfogadta a Kőszegi Városi Múzeum Alapító Okiratát és felhatalmazást adott Kőszeg Város Polgármesterének az átadás-átvétel alapját képező Megállapodás aláírására.
2013. január 1–től a Városi Múzeum Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működik.


II. SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 13-án hozott határozata alapján a múzeum létszáma 10 fő. A meghatározott létszámmal biztosított a múzeum szakmai működése, közgyűjteményi feladatainak, nyitva tartásának törvényi minimális ellátása. Az engedélyezett létszám 1 fő teljes munkaidős művészettörténész muzeológus, 1 fő teljes munkaidős műtárgyvédelmi szakember és 2 fő teljes munkaidős teremőr felvételét tette lehetővé, miközben 1 fő történész muzeológus munkaviszonya megszűnt. Az intézmény közművelődési szakembere visszatért GYES–ről, de júniusban ismételten táppénzre, majd szülési szabadságra ment. A GYES, GYED idejére –mely várhatóan 3 év – helyettesítésére a munkakört ellátó, megfelelő végzettséggel rendelkező határozott idős munkavállalót vettünk fel.
A műtárgyvédelmi szakember, azaz restaurátor státusz betöltése még nem történt meg. Ennek oka a megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek hiánya Vas, illetve a környező megyékben. Az ország más területein élő szakemberek felvételét megnehezíti a jelenleg érvényben lévő közalkalmazotti bértábla. A műtárgyvédelmi szakember kötelezően előírt státuszát egyelőre a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeummal kötött műtárgyvédelmi szerződés helyettesíti. E megállapodással a Kőszegi Városi Múzeum teljesítette a működési engedélyek kiadásáról szóló törvényi feltételeket, így 2013. június 14-én az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya kiadta a Kőszegi Városi Múzeum új Működési Engedélyeit.
2013. június 1–től a fenntartó által kiírt intézményvezetői pályázat eredményes volt és 2013. június 1–től kinevezték a Kőszegi Városi Múzeum igazgatóját. A 2013. június 27-i képviselőtestületi ülésen döntés született a Kőszegi Városi Múzeum Kőszegi Várkiállítása nyitva tartásához szükséges két teljes munkaidős státusz létrehozásáról és a hozzá tartozó bértömeg biztosításáról.
III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA

A Kőszegi Városi Múzeum kiemelt szakmai feladata az általános műtárgyrevízió elvégzése. A műtárgyrevízióval párhuzamosan folytatjuk a raktárrendezést. Így az iparművészeti gyűjtemény (1681 tétel) és a numizmatikai gyűjtemény (1841 tétel) teljes revíziója megtörtént. Legégetőbb probléma a raktárhelyzet. A várból történt kiköltözést követően a műtárgyak (elsősorban a néprajzi, és a történeti gyűjtemény részei) ideiglenesen a Tábornokház alagsorában kerültek elhelyezésre. Ez a helyiség semmilyen szempontból nem felel meg a műtárgyraktározás, a műtárgyvédelem követelményeinek. Sürgősen szükség van egy megfelelő raktárhelyiség kialakítására, ha ez nem történik meg az a műtárgyállomány végleges károsodását okozhatja.IV. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG
1. közművelődés, múzeumpedagógia
- Elkészült a Kőszegi Városi Múzeum középtávú - (2013-2017) - közművelődési és múzeumpedagógia terve, melyben meghatározásra kerültek az intézmény közművelődési céljai és azok megvalósításának módja, ütemezése.
- Úttörő jellegű kezdeményezés a peresznyei Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonával történt együttműködés, melynek eredményeképpen eddig négyszer, alkalmanként 5 fő értelmi sérültnek tartottunk a látogatók értelmi szintre és korosztályokra kidolgozott tárlatvezetést és múzeumpedagógiai foglalkozásokat.
– A Kőszegi Városi Múzeum „Utazó múzeum” programjának keretében kihelyezett múzeumi foglalkozást tartottunk a peresznyei értelmi fogyatékosok otthonában, melyen 30 fő vett részt.
– Kihelyezett kémia óra a Béri Balog Ádám Általános Iskola 7. osztályos diákjainak az iskola pedagógusának közreműködésével.
– Az Országos Patika Nap alkalmából 32 fő általános iskolás diáknak és a Központi Művészeti Óvoda 25 óvodásának tartott foglalkozás.
– Múzeumpedagógiai programterv megvalósításának előkészítő műveletei
– Az Arany Egyszarvú Patika múzeumpedagógiai foglalkoztatója adta lehetőségek kihasználására elsősorban a kőszegi és kőszeg környéki közoktatási és köznevelési intézmények tantervébe illeszkedő programok kidolgozására került sor.

2. Kiállítások

– Elkészült és 2013. július 2–tól látogatható a Kőszegi Várkiállítás új állandó kiállítása.
– Kőszegfalva alapításának 300. évfordulójára időszaki kiállítás, 2013. június 7 – 2013. június 17., Kőszegfalva Klub.
– ”Életképek a Határvidéken a 20. század első feléből.” című fotókiállítás, 2013. augusztus 02 – 2013. szeptember 8., Kőszegi Várkiállítás folyosó.
– A NKA Közgyűjteményi Kollégiuma által kiírt pályázaton 800.000 Ft támogatást kapott a Kőszegfalva alapításának 300. évfordulója alkalmából rendezendő kiállítás, mely a Tábornokházban nyílik szeptember végén.
– Elkészült a Jurisics–vár új kiállítótereinek kiállítási forgatókönyve alapján a grafikai rész szakmai anyaga, melyet határidőre átadtunk a pályázati manager által megnevezett grafikai vállalkozónak.


3. Látogatottság

A Kőszegi Városi Múzeum (Tábornokház) és az Arany Egyszarvú Patika rendes nyitva tartása kedd–vasárnap 9–17 óra. A belépőjegyek árai nem változtak az előző évhez képest.
A Kőszegi Városi Múzeum a fűtés hiánya miatt csak május 1–től volt látogatható teljes nyitva tartási időben. A látogatók addig a január 2–tól folyamatosan nyitva tartó Arany Egyszarvú Patikában váltott belépőjeggyel látogathatták a kiállítást. Az intézményi átadás–átvétel során felmerült nehézségek miatt (az intézmény csak január végén kapta meg törzsszámát, adószámát, számlaszámát, így a pénztárgépeket nem lehetett átállítani) január hónapban minden látogató ingyen tekinthette meg a múzeumokat. Így, ugyan a nem keletkezett bevétel, de nem jelent meg negatív visszajelzés az intézmények látogathatóságát illetően.
2013. július 2–án megnyitott a felújított Jurisics–vár, ami érezhető látogatószám csökkenést jelentett. Az előző év azonos hónapjaihoz viszonyított látogató csökkenést némileg enyhítette a kőszegi múzeumi napijegy, melynek lényege, hogy egy helyen megválthatók a Kőszegi Városi Múzeum minden kiállítására érvényes, kedvezményes belépők. Fontos megjegyezni, hogy az első két hónap tapasztalatai alapján a rendszer változtatásokat kíván, ez egyelőre még hátra van.
– Kőszegi Városi Múzeum látogatottsága 2013. szeptember 1–ig összesen 2921 fő volt, ami 1892 fővel marad el a tavalyi év azonos időszakától.
– Az Arany Egyszarvú Patika látogatottsága 2013. szeptember 1-ig 3736 fő volt, ami 2526 fővel több a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.
– A Zwinger nem látogatható, mivel az egyelőre műtárgyraktár funkciót tölt be.
– A Fekete Szerecseny Patika csak előzetes bejelentkezéssel látogatható, illetve az Arany Egyszarvú Patikában vagy a Kőszegi Városi Múzeumban váltott belépő ellenében a teremőrök elkísérik a látogatókat, 2013. szeptember 1-ig 268 fő látogatója volt.

Összességében a Kőszegi Városi Múzeumok kiállításait 2013. szeptember 1–ig 6 657 fő látogatta, ami 634 fővel több a tavalyi év azonos időszakához képest.
Ehhez adódik a „Kőszegi vár évszázadai” állandó kiállítás látogatóinak száma, 10 438 fő.

V. KÖLTSÉGVETÉS ADATAI
1. Kiadások,
a., személyi kiadások:
–Az intézmény előirányzott személyi juttatásaiból 2013. június 30-ig megvalósult 35,79%.
–Az intézmény előirányzott munkaadót terhelő járulékából 2013. június 30-ig megvalósult 31,63%.
–2013. június 30-ig az előirányzott összes személyi kiadásból megvalósult 34,82%.

Az előirányzat viszonylag alacsony arányban történt megvalósulásának okai elsősorban a személyi állomány–, és a munkaszervezés változásaiban keresendők.
A Kőszegi Városi Múzeum teljes munkaidőre számolt státusza 10 fő volt, ebből az intézmény átvételekor 7,5 volt betöltve, ebből is ténylegesen munkában állt – teljes munkaidőre számolva – 4,5 fő! A tartós táppénzen, GYES–en, GYED–en lévő alkalmazottak nem csökkentették a bértömeget, illetve a megüresedett státuszok betöltésének időbeli módosításával is sikerült bértömeget megtakarítani. Igaz, ezek plusz terhet jelentettek az alkalmazottaknak. Ilyen például az ügyeletes rendszer, melynek során minden egyes szakalkalmazott – az igazgatót is beleértve - heti beosztásban, a nyitva tartás rendjében ügyeletet lát el, ami egyrészt a napi feladatok elvégzése mellett azt is megkívánja, hogy rendszeresen teremőri feladatokat, tárlatvezetéseket is végezzen.
Természetesen, a megvalósulási arány magasabb lenne, ha sikerült volna betölteni a műtárgyvédelmi szakember státuszát.

b., dologi kiadások
– A Kőszegi Városi Múzeum előirányzott dologi kiadásaiból 2013. június 30-ig megvalósult 50,1%.
– Az Arany Egyszarvú Patika előirányzott dologi kiadásaiból 2013. június 30-ig megvalósult 53,68%.
– A Fekete Szerecseny Patika előirányzott dologi kiadásaiból 2013. június 30-ig megvalósult 35,18%.
– A Kelcz–Adelffy utcai rész előirányzott dologi kiadásaiból 2013. június 30-ig megvalósult 9,29%.
– A Zwinger előirányzott dologi kiadásaiból 2013. június 30-ig megvalósult 0,62%.
– A Kőszegi Várkiállításnak nem volt előirányzott dologi kiadása.
– A Kőszegi Városi Múzeum, intézményi összes dologi kiadásából 2013. június 30-ig megvalósult 32,9%

A dologi kiadások megvalósulásában figyelembe kell venni, hogy a Kőszegi Városi Múzeum (Tábornokház) és a Zwinger ebben az évben még nem volt fűtve. A Tábornokház villanykályháinak javítása, illetve a Zwinger gázfűtésének bekapcsolása (gázóra visszaszerelés) még hátra van, ami egyszeri költséggel jár.
Jelentős, be nem tervezett költséget jelent az online pénztárgépek megvásárlása és bekötése a NAV–hoz. A 2014. január 1–től kötelező online pénztárgépek beszerzése, beüzemelése előreláthatólag 350.000,- Ft körüli költségét az intézmény költségvetése nem tartalmazza, annak forrását viszont mindenképpen biztosítani kell.

c., A Kőszegi Városi Múzeum előirányzott összes személyi és dologi kiadásából 2013. június 30-ig megvalósult 34,31%.

2. Bevételek
- A Kőszegi Városi Múzeum intézményi előirányzott bevételeiből 2013. június 30-ig megvalósult 14,2%.
– A Kőszegi Városi Múzeum előirányzott bevételeiből 2013. augusztus 31-ig megvalósult 53,1%.
– Az Arany Egyszarvú Patika előirányzott bevételeiből 2013. augusztus 31-ig megvalósult 68,23%.
– A Kőszegi Városi Múzeum intézményi előirányzott bevételeiből 2013. augusztus31-ig megvalósult 53,1%.

A Kőszegi Városi Múzeum tervezett bevételeinek időarányos megvalósulása, a 2013. június 30-ai adatokat nézve, látszatra elmarad a tervezettől. Évekre visszamenőleg megfigyelhető, hogy a jegybevétel közel 70%-a május–augusztus hónapokban keletkezik, annak túlnyomóan nagyobb része július–augusztusban, amit igazolnak a 2013. augusztus 31-i adatok.
Ráadásul a Kőszegi Városi Múzeum előirányzott bevételei között szerepel 1.712.000,- Ft, mely a Kőszegi Várkiállítás bevétele, és amely a teljes intézményi előirányzott bevétel 31,5%-a. Amennyiben ezt a tételt az intézmény fenntartói döntéssel megkapja, akkor a 2013. augusztus 31-ig megvalósult bevétel aránya már 70,22%, ami megfelel az időarányos bevételaránynak. Ha a Jurisics–Vár Művelődési Központ és Várszínházzal közösen kiadott kőszegi múzeumi napijegy Kőszegi Városi Múzeumra eső részét is megkapja az intézmény, akkor a teljesülési arány felkúszhat 74%-ra.
Természetesen ismerve az előző évek utolsó harmad/negyedéves látogatói/bevételi adatait a még fennmaradó mintegy 1,5 millió Ft bevétel teljes mértékű teljesülése erősen kérdéses.

Pályázati bevételek:
– A Kőszegi Városi Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma pályázati kiírásán az igényelt 970.000,- Ft-ból 800.000,-Ft támogatást kapott „Asszonyfarsang, svábok a németek között” című időszaki kiállítás megrendezéséhez és az ahhoz kapcsolódó foglalkozások lebonyolításához.

A beszámolót megtárgyalta a Humánerőforrás Bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.Kőszeg, 2013. szeptember 20.Révész József s. k.
igazgató
Kőszegi Városi MúzeumHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Révész József múzeumigazgató
Határidő: azonnal.