2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
13. napirendi pont:
A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a Kőszeg, 2116/4 hrsz-ú Kórház utcai szennyvízátemelő.
Tavaly év végén a Vasivíz Zrt. részére készített átjárási szolgalmi jog dokumentáció jogilag helytelen volt, mivel nem a Zrt a tulajdonosa a szennyvízátemelőnek, így más tulajdonához nem kérhető átjárási szolgalmi jog. Ennek következtében új dokumentáció készítésére van szükség, hogy a Vasivíz Zrt. részére biztosított legyen a bejutás az ingatlanhoz.

Az új megállapodás tartalma szerint az önkormányzat tulajdonát képező Kőszeg, 2113, 2114 és 2115 hrsz-ú ingatlanokra a Vasivíz Zrt. részére földhasználati jog kerülne bejegyzésre. A 2116/5 hrsz-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében áll, erre a területre az önkormányzat javára átjárási szolgalmi jog kerülne bejegyzésre, amelyen keresztül a Vasivíz Zrt-nek, mint az önkormányzat által megbízott üzemeltetőnek biztosított lenne a bejutás a szennyvízátemelőhöz.
A Vasivíz Zrt. a dokumentációk elkészítésével kapcsolatos költségeket magára vállalja.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. szeptember 20.

A jegyző nevében:

Ujvári Csaba s. k.
városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező Kőszeg, 2113, 2114 és 2115 hrsz-ú ingatlanokra a Vasivíz Zrt., mint üzemeltető javára földhasználati jog, míg a Kőszeg 2116/5 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő 2116/5 hrsz-ú ingatlanra Kőszeg Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt., mint üzemeltető javára átjárási szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre a Kőszeg, 2116/4 hrsz-ú szennyvízátemelő megközelítése érdekében

2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)