2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
10. napirendi pont:
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújthat be kiegészítő támogatásra.
A működőképességet szolgáló támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, amelyet a támogatási döntés meghatározott célhoz, feladathoz is köthet, ezért az igénylésben részletezni kell az igénylés okát, a felhasználás célját.
Az önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetésében 80 000 E Ft összegű kiegészítő támogatást terveztünk, melynek összege az oktatási intézmények működtetésére befizetendő hozzájárulás csökkentése miatt jelentősen csökkent. Valamint év közben több jogcímen kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat, így mindezeket figyelembe véve mintegy 30 000 E Ft támogatást kellene igényelni a költségvetési egyensúly megtartásához. A likviditást tekintve nehézséget okoz az is, hogy az Alpannónia pályázat támogatása még nem érkezett meg az önkormányzathoz, és a jelenleg 70 000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret – amelynek kihasználtsága szinte maximális - szeptember 20-tól év végéig 10 000 E Ft-ra csökken. Továbbá szeretném jelezni, hogy az önkormányzatnak jelenleg 28 115 E Ft szállítói tartozása van (ebből 21 734 E Ft a lejárt esedékességű tartozás), a támogatás igénylése ezért mindenképpen szükséges. A támogatási igény elbírálásában az adattartalom pontosságának felülvizsgálatán kívül szubjektív szempontok is szerepet játszanak.
A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a Határozati javaslatban foglalt nyilatkozatot megtenni szíveskedjen.
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg, 2013. szeptember 20.

Sőbér Aurélia s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására.Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző, Sőbér Aurélia osztályvezető
Határidő: azonnal