2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
15. napirendi pont:
A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a települési és megyei önkormányzatok pályázati támogatása a felsőoktatásban tanuló, helyi lakosú fiatalok részére, melynek célja, hogy az esélyegyenlőség érdekében a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók tanulmányainak végzését támogassa. Kőszeg Város Önkormányzata 2003 óta eddig minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz.

A támogatásra szánt összeg 2013. évben 300 ezer forint. Kőszegen a felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű tanulók számára jelenleg ez az egyetlen nyújtható támogatási forma a „felsőoktatási hallgatók támogatása” elnevezésű támogatás - 2006. évi megszorító intézkedések keretében történő - megszüntetése óta.
A Képviselő-testület 224/2007. (IX.25.) számú határozatával fogadta el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatról szóló szabályzatot, melynek 1. § alapján az önkormányzat az ösztöndíj-pályázathoz történő csatlakozásról évente dönt.
A csatlakozás feltétele az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott Általános Szerződési Feltételek elfogadása, mely a csatlakozási nyilatkozat polgármester általi aláírásával kerül elfogadásra, ezért szükséges, hogy a pályázathoz való csatlakozás esetén a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta, és azt mindkét bizottság egyhangúan elfogadásra ajánlja.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

Kőszeg, 2013. szeptember 19.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatosan.