2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
5. napirendi pont:
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2013. (V.30.) képviselő-testületi határozatának III. pontjával elrendelte az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) felülvizsgálatát, a kintlévőségek további növekedésének elkerülése céljából.

A felülvizsgálatban részt vett: Táncsics András képviselő, Simonits Zsolt képviselő, bizottsági elnök, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint az Igazgatási és Építéshatósági Osztály munkatársai.

A lakások bérbeadásával kapcsolatban az alábbi javaslatok születtek:
- Szociális alapon történő bérbeadás során legyen feltétel, hogy a pályázó 5 éve Kőszegen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen itt éljen. Az eddigi szabályozás szerint a kőszegi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező pályázó, aki életvitelszerűen Kőszegen élt, elsőbbséget élvezett (R. 4.§ (3) bekezdés).
- Szociális alapon határozott időre, 1 évre történjen a bérbeadás, amely akkor hosszabbítható meg további 1-1 évvel, ha a bérlőnek nincs lakbérhátraléka, illetve közüzemi díjtartozása.
- Csak olyan személy pályázhasson, akinek a lakásbérleti szerződését 2 éven belül a bérbeadó nem mondta fel.
- Mindhárom elv (szociális, költségelvű, piaci) alapján történő bérbeadásnál: a jövedelemhatárokat 50%-kal történő emelésére született javaslat.

Fenti javaslatok figyelembevételével került sor a rendelet-tervezet elkészítésére. A módosítások tartalmazzák a hivatal szerkezeti átalakításából származó változásokat is.

Az előterjesztést a humánerőforrás bizottság és a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra ajánlja.
A humánerőforrás bizottság javasolja a T. képviselő-testületnek, hogy a szociális alapon történő bérbeadás során az legyen a feltétel, hogy a pályázó 3 éve Kőszegen lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen itt éljen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Kőszeg, 2013. szeptember 20.


A jegyző nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. ( IX. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló
26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1)-(2) bekezdésében, 4.§ (3) bekezdésében, 5.§ (3) bekezdésében, 12.§ (5) bekezdésében, 19.§-ában, 20.§ (3) bekezdésében, 21.§ (6) bekezdésében, 23.§ (3) bekezdésében, 27.§ (2) bekezdésében, 31.§ (2) bekezdésében, 33.§ (3) bekezdésében, 36.§ (2) bekezdésében, és 84.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szociális helyzet alapján egy év időtartamra adható bérbe az önkormányzati lakás annak,
a) akinek a családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó nettó jövedelme
aa) egy személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át,
ab) két-három személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át,
ac) négy vagy annál több személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át
nem haladja meg,
b) akinek a vagyoni helyzete vizsgálata során a vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (2) bekezdésben meghatározott értéket,
c) aki Kőszegen legalább 5 éve lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él,
d) aki Kőszeg város közigazgatási területén nem rendelkezik beköltözhető lakás tulajdonjogával, és
e) akinek a pályázat benyújtását megelőző két évben a bérbeadó a lakásbérleti szerződését a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) szerinti felmondási esetek alapján - kivéve cserelakás felajánlása - írásban nem mondta fel.”

(2) Az R. 4/A.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Költségelven öt év időtartamra adható bérbe az önkormányzati lakás annak,
a) akinek a családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó nettó jövedelme
aa) egy személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350-400%-a,
ab) két-három személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250-300%-a,
ac) négy vagy annál több személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200-230%-a
között van,
b) akinek a vagyoni helyzete vizsgálata során a vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (2) bekezdésben meghatározott értéket,
c) aki Kőszeg város közigazgatási területén nem rendelkezik beköltözhető lakás tulajdonjogával, és
d) akinek a pályázat benyújtását megelőző két évben a bérbeadó a lakásbérleti szerződését az Ltv. szerinti felmondási esetek alapján - kivéve cserelakás felajánlása - írásban nem mondta fel.”

(3) Az R. 4/B.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Piaci alapon három év időtartamra adható bérbe az önkormányzati lakás annak,
a) akinek a családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó nettó jövedelme
aa) egy személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%-át,
ab) két-három személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át,
ac) négy vagy annál több személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 230%-át
meghaladja,
b) aki Kőszeg város közigazgatási területén nem rendelkezik beköltözhető lakás tulajdonjogával, és
c) akinek a pályázat benyújtását megelőző két évben a bérbeadó a lakásbérleti szerződését az Ltv. szerinti felmondási esetek alapján - kivéve cserelakás felajánlása - írásban nem mondta fel.”

(4) Az R. 20.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„20.§ Az önkormányzat tulajdonában álló üres helyiségek bérbeadása határozatlan időre lehetséges. A helyiségek bérbeadásáról a bérleti szerződést a bérbeadó köti meg.”

(5) Az R. 26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26.§ E rendelet alkalmazásában
a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
b) nem minősül jövedelemnek: az Szt. 4.§ (1a) bekezdésében meghatározottak szerint.
c) beköltözhető lakás: olyan lakóingatlan, amelyet harmadik személyt illető, a pályázó tulajdonos(ok) használati jogát korlátozó jog nem terhel, kivéve, ha a haszonélvezeti jog jogosultja nem lakik az ingatlanban.

2.§

Az R. 4.§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Amennyiben a bérlőnek nincs lakbérhátraléka vagy közüzemi díjtartozása, úgy a lakásbérleti szerződés egy-egy évvel ismételten meghosszabbítható.”

3. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

(1) Az R. 2.§ (2) bekezdésében a „8 napon” szövegrész helyébe a „8 munkanapon” szöveg lép és a „polgármesteri hivatallal” szövegrész helyébe a „Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatallal (a továbbiakban: hivatal)” szöveg lép.
(2) Az R. 3.§ (1) bekezdésében a „Szociális és Egészségügyi Bizottságának” szövegrész helyébe a „Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának” szöveg lép.
(3) Az R. 3.§ (2) bekezdésében a „Polgármester Hivatal Gyámügyi és Szociális Osztálya” szövegrész helyébe a „Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Építéshatósági Osztálya (a továbbiakban: Igazgatási és Építéshatósági Osztály)” szöveg lép.
(4) Az R. 3.§ (6) bekezdésében a „6 hónapon” szövegrész helyébe az „1 éven” szöveg lép.
(5) Az R. 3.§ (7) bekezdésében az „a gyámügyi és szociális osztály” szövegrészek helyébe a „az Igazgatási és Építéshatósági Osztály” szöveg lép és a „az egészségügyi és szociális bizottság” szövegrész helyébe az „a bizottság” szöveg lép.
(6) Az R. 3.§ (8) bekezdésében a „polgármesteri hivatalt” szövegrész helyébe a „hivatalt” szöveg lép.
(7) Az R. 11.§ (1) bekezdésében az „A bérlő bejelentett – különösen: egészségügyi ok (ide nem értve az egészségi állapot megromlása miatt tartós bentlakásos intézménybe történő elhelyezés), munkahely megváltoztatása, tanulmányok folytatása miatt történő – távolléte alatt erre hivatkozással felmondani nem lehet.” szövegrész helyébe a „A bérlő bejelentett – különösen: egészségügyi ok (ide nem értve az egészségi állapot megromlása miatt tartós bentlakásos intézménybe történő elhelyezés), munkahely megváltoztatása, tanulmányok folytatása miatt történő – távolléte alatt erre hivatkozással a lakásbérleti szerződést felmondani nem lehet.” szöveg lép.

5. §

(1) Hatályát veszti az R. 3.§ (3) bekezdésében a „vagy határozatlan időre vehető bérbe,” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az R. 4.§ (3) bekezdésében az „akik Kőszegen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt élnek,” szövegrész.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. szeptember 26.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)