2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
17.a napirendi pont:
Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Múlt hónapban a képviselő-testület értékesítette a Kőszeg, Rákóczi F. u. 4. I/9. sz. alatti 94 m2 lakást, melyet már többszöri liciteljáráson nem sikerült értékesíteni. A vevő Boros Gábor 9721 Gencsapáti, Apponyi Albert u. 3. sz. alatti lakos.
Az előterjesztés azért kerül vissza a testületi ülésre, mert a határozati javaslatba nem került meghatározásra a vételár három részletben történő kiegyenlítésének határideje, feltétele és a kamatok.
Az ingatlan forgalmi értéke 8.930.000,-Ft, azonban a képviselő-testület az ingatlan értékét a vagyonrendeletben biztosított lehetőséggel élve 25%-kal csökkentette, így a lakás jelenlegi vételára: 6.697.500,-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. szeptember 20.

A polgármester nevében:

Ujvári Csaba
városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3428/A/9 hrsz-ú, Rákóczi F. u.4. I/9. szám alatti 94 m2 lakás megnevezésű ingatlant értékesíti Boros Gábor 9721 Gencsapáti, Apponyi Albert u. 3. sz. alatti lakos részére az értékbecslésben szereplő (8.930.000,-Ft) érték 25 %-kal csökkentett (6.697.500,-Ft) vételáron 3 részletben történő kiegyenlítés mellett, azzal, hogy a teljes vételár kifizetéséig az ingatlan tulajdonjoga az önkormányzaté marad.
2. A fizetés ütemezése a következőképpen alakul:
• 1. kamatmentes részlet 2.232.500,-Ft megfizetése 2013. november 30.
• 2. részlet 2.232.500,-Ft + az év elején irányadó jegybanki alapkamat + 3 % 2014. november 30-ig.
• 3. részlet 2.232.500,-Ft + az év elején irányadó jegybanki alapkamat + 3 % 2015. november 30-ig.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal