2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
9. napirendi pont:
Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A településrendezés, építésügy korábbi rendszere az elmúlt időszakban átalakult. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) rendelkezései jelentős mértékben módosultak. Ezzel összefüggésben 2013. január 1.-én hatályba lépett egy új, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kormányrendelet). A módosítások alapján az Étv.-ből kikerültek a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésére vonatkozó előírások, amelyeket újraszabályozva januártól a Kormányrendelet tartalmaz.

Az új jogszabály nagyobb hangsúlyt fektet a tervkészítés minél szélesebb körű nyilvánosságának megteremtésére, ezért bevezeti, illetve nevesíti a partnerségi egyeztetés intézményét, melyet a településfejlesztési dokumentumok (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia) és a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) készítésének, módosításának véleményezési eljárásaiban kell a jövőben alkalmazni. Ez ad lehetőséget arra, hogy a nyilvánosság bevonását szabályozott formában, a partnerségi egyeztetés helyben megállapított és előre rögzített szabályai szerint kell megvalósítani, ez alapján kell történnie a jövőben a lakossággal, a különböző civil- és gazdálkodó szervekkel, az egyházakkal történő egyeztetésnek.

A Kormányrendelet 29.§-a szerint az önkormányzat dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meg kell határozni:
a.) az egyeztetésben résztvevő érintettek (lakosság, civil- és gazdálkodó szervezetek, egyházak) tájékoztatásának módját és eszközeit
b.) a javaslatok és vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját
c.) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módját és a dokumentálásuk és nyilvántartásuk rendjét
d.) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az előterjesztést megtárgyalta a városfejlesztési bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megismerése és megvitatása után a következő határozati javaslatot fogadják el.

Kőszeg, 2013. szeptember 18.

Huber László s.k.
polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kőszeg Város Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályai-t”, melyet 2013. szeptember 27.-től kell alkalmazni, az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Az egyeztetésben résztvevők körének meghatározása:
- a település teljes lakossága
- civil szervezetek
- jelentős gazdálkodó szervek
- egyházak.

2.) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módja és eszközei:
2.a.) általános tájékoztatás:
- az egyeztetés tárgyát képező dokumentációk közzététele
● az önkormányzat honlapján (www.koszeg.hu)
● a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos hirdetőtábláján
- a vélemény-nyilvántartására való felhívás eszközei:
● az önkormányzat honlapján történő megjelenítés
● a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés
2.b.) egyedi tájékoztatás:
- az egyeztetés tárgyát képező dokumentációk közzététele
● a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében.

3.) A javaslatok, vélemények közlésének (dokumentálásának), nyilvántartásának módja:
Közlés (dokumentálás)
- az önkormányzatnak címzett levél (papíralapú, elektronikus)
- nyilvántartás: a papíralapú vélemények, levelek és a kinyomtatott e-mailek iktatás után az ügyirat aktájába kerülnek.

4.) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:
4.a.) indoklásának módja:
● egyedi tájékoztatás, az indoklásról való tájékoztatás papíralapú levélben történik
4.b.) dokumentálás, nyilvántartás:
● iktatás után az ügyirat aktájába kerül.

5.) Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:
5.a.) általános tájékoztatás:
● a jóváhagyott munkarészek betekintési és letöltési lehetősége az önkormányzat honlapján (www.koszeg.hu)
● a jóváhagyott munkarészek nyomtatott dokumentációjába betekintési lehetőség a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban.
5.a.) egyedi tájékoztatás:
● kérésre a dokumentáció megküldése elektronikus úton.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos