2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
16. napirendi pont:
Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pusztai Eü. Bt-vel 2012. szeptember 1-jén létrejött, a központi orvosi ügyelet helyiségei használatáról és azok fenntartási költségei viseléséről szóló Megállapodás a 2013. februári képviselő-testületi ülésen 2013. június 30-ig került meghosszabbításra. Tekintettel arra, hogy a központi orvosi ügyelet ellátására a Kőszeg Város és Térsége Társulás által kiírt egyszerűsített közbeszerzési eljárás nyertese a Társulási Tanács 5/2013. (VIII. 27.) számú határozata értelmében a Puszati Eü. Bt. lett, ezért a központi orvosi ügyelet helyiségei használatáról és azok fenntartási költségei viseléséről szóló megállapodást ismét meg kell hosszabbítanunk, mégpedig a közbeszerzési eljárás alapján az abban kiírt 2014. szeptember 11-i határidőig. Fentiek alapján javaslom a költségviselésről szóló megállapodás ily módon történő meghosszabbítását.

Tisztelettel kérem a képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

Kőszeg, 2013. szeptember 20.

A polgármester nevében:


Dr. Nagy Edina s. k.
aljegyző


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Pusztai Eü. Bt. között 2012. szeptember 1-jén létrejött, a központi orvosi ügyelet helyiségei használatról és azok fenntartási költségei viseléséről szóló megállapodás – a határozat melléklete szerinti – módosítást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnalMelléklet a határozati javaslathoz


MEGÁLLAPODÁS
a központi orvosi ügyelet helyiségei használatáról és azok fenntartási költségei viseléséről


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Pusztai Eü. Bt. között 2012. szeptember 1-jén létrejött, a központi orvosi ügyelet helyiségei használatáról és azok fenntartási költségei viseléséről szóló Megállapodást 2013. június 30-tól az alábbiak szerint módosítja:

„5. Jelen megállapodás 2012. szeptember 1-jétől 2014. szeptember 11-ig tart.”

Az eredeti megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.


Kőszeg, 2013. szeptember

Pusztai Eü. Bt. Huber László
Dr. Puszati Gergő polgármester