2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
7. napirendi pont:
A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!Kőszeg város védőnői kéréssel fordultak a Polgármester Úrhoz, miszerint a minden-napi munkájuk elvégzése érdekében sze-retnék, ha behajtási és várakozási engedé-lyük, valamint parkoló bérletük kiterjesz-tésre kerülne a város egész területére.

Jelenleg a munkahelyük megközelíthetősé-ge érdekében behajtási és várakozási enge-déllyel rendelkeznek, amellyel a Kelcz-Adelffy utcán keresztül megközelíthető belső parkolóban jogosultak várakozni, azonban tekintettel arra, hogy a Városház és Kelcz-Adelffy utcában lakó és tartózko-dási hellyel rendelkezők is ezt a parkolót használják, így ők gyakran kiszorulnak innen, ezért javasolt a részükre a Brenner udvari parkoló használatának engedélyezé-se.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Ide-genforgalmi, Környezetvédelmi és Rendé-szeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Va-gyonügyi Bizottság megtárgyalta és a ren-delet módosításokat mindkét bizottság egy-hangúlag elfogadásra ajánlja.
A Városfejlesztési Bizottság kezdeményez-te, hogy kerüljön felülvizsgálatra a törté-nelmi belvárosba kiadott engedélyek jogo-sultsága.

Kérem előterjesztés megvitatását és a két rendelet-módosítás elfogadását.


Kőszeg, 2013. szeptember 20.Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2013.(IX.1) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005.(XI.1.) önkormányzati rendeletének és a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé-sében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekez-dése helyébe az alábbi rendelkezése lép:

„(8) Az önkormányzati hivatal dolgozói, a plébániahivatal, a képviselő-testület tagjai, a já-rási hivatal vezetői és dolgozói, a járási tankerület vezetője a Brenner-ház udvarán, a Jurisics tér 5. szám alatti épületben munkát végző egészségügyi dolgozók a Jurisics tér 5. alatti gyer-mekorvosi rendelők mögötti, Kelcz-Adelffy utca felől nyíló belső parkolóban, valamint a Brenner ház udvarában, továbbá a bírósági és ügyészségi dolgozók az un. „Csónaktömb”-ben a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint jogosultak várakozni. A Jurisics tér 5. alatti gyermekorvosi rendelők mögötti, Kelcz-Adelffy utca felől nyíló belső parkoló megközelítésére és az ott történő várakozásra a Városház és a Kelcz-Adelffy utcában lakó,- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jogosultak lakossági par-koló bérlettel együtt.”

2. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(10) Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője, Kőszeg Város Önkormányzatának képviselői, valamint Kőszeg város védőnői éves kedvezményes parkoló bérlet megváltásával jogosultak bármely parkolási zónában várakozni.”


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. szeptember 26.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A kérelmet lsd. a letölthető formátumban.)