2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
14. napirendi pont:
A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fő tér és Rákóczi F. utca rekonstrukciójával egy időben, 2006. szeptember 12-én a belváros forgalmi rendjének kialakításának részeként az Ady Endre, Temető, Rákóczi Ferenc, Munkácsy Mihály, Kossuth Lajos utcák belvárosi szakaszára érvényes 40 km/h sebességkorlátozást jelző zóna táblák kerültek kihelyezésre.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28-án 123/2012. (VI. 28.) számú képviselő-testületi határozatával elrendelte „a Munkácsy M. és a Kossuth L. utcákra vonatkozó belvárosi 40 km/h sebességkorlátozási zóna 30 km/h sebességkorlátozásra” történő csökkentését.
Mivel a zóna egyes részeinek különböző mértékű csökkentésére nincsen mód, az érintett szakaszon 30 km/h sebességkorlátozó jelzőtáblák lettek kihelyezve.
A zónán belüli sebességkorlátozás jogszabályellenes, megzavarhatja a közlekedőket, mivel nem tudják, hogy melyik jelzőtábla érvényes az adott útszakaszra.
Megoldásként felmerült a teljes 40 km/h sebességkorlátozási zóna megszüntetése, egyben az érintett terület egyedi jelzőtáblákkal történő szabályozása.
A jelenlegi jogszabályellenes állapot megszüntetése mindenképpen indokolt.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi,
Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy Kőszeg belvárosában 30 km/h sebességkorlátozást jelző zóna táblák kerüljenek kihelyezésre.

A bizottság elnöke az előterjesztést kibővítve kezdeményezte, hogy a Várkör-Rajnis utcák és a Kossuth-Liszt utcák kereszteződésének közelében egy-egy kiemelt gyalogátkelőhely megtervezésére kerüljön sor a 2014 évi költségvetés terhére. Ezt a bizottság 5 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2013. szeptember 20.

A polgármester nevében:

Ujvári Csaba sk.
városfejlesztési és üzemeltetési osztály
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg belvárosában lévő 40 km/h-ás zóna megszüntetését, és a terület egyedi jelzőtáblák kihelyezésével való szabályozását, mely a polgármester hatáskörébe rendelt feladat.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Ujvári Csaba városfejlesztési és üzemeltetési osztály
Határidő: azonnal