2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
17.b napirendi pont:
Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Korábban az önkormányzattól vásárolt Gábor Áron utcai építési telkek tulajdonosai az alábbi kéréssel keresték meg az önkormányzatot.

Tavalyi év folyamán a víz- és szennyvízhálózat megtervezésre és engedélyezésre került, kiépítését a tulajdonosok az idén meg szeretnék kezdeni.
A mellékelt térképszelvény szerint a bekötés terhe két önkormányzati - amelyre eső tulajdoni hányadot az önkormányzatnak kellene megfizetni - és három magántulajdont érint. Az érintett önkormányzati ingatlan (2975/78 hrsz) megosztása folyamatban van.

A kérelmezők az előterjesztéshez csatolt, két tételes árajánlatot nyújtottak be a vízellátás és a szennyvízelvezetés kivitelezésének tárgyában.

CSÁTÉP Kft:
Vízellátás: nettó 1.456.200,-Ft
Szennyvízelvezetés: nettó 1.368.000,-Ft
Összesen: nettó 2.824.200,-Ft

Vízéptek Kft:
Vízellátás: nettó 1.339.780,-Ft
Szennyvízelvezetés: nettó 1.368.700,-Ft
Összesen: nettó 2.708.480,-Ft

A leírtak alapján az önkormányzat két bekötésének anyagi költsége a kedvezőbb ajánlatot figyelembe véve mindösszesen bruttó 1.375.908,-Ft.
A beruházás megvalósítása révén az önkormányzat tulajdona kettő közművesített ingatlannal bővül.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. szeptember 20.

A jegyző nevében:

Ujvári Csaba
városfejlesztési és üzemeltetési ügyintézőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Áron utcai építési telkek közművesítéshez szükséges önkormányzati önrészt 1.375. 908,-Ft-ot biztosít a vagyonhasznosítási tartalék terhére.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)