2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
22. napirendi pont:
Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás

KÖZÉPTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


mely létrejött egyrészről KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseli: Huber László polgármester), továbbiakban, mint Önkormányzat,
másrészről KŐSZEGI OSTOMNAPOK EGYESÜLET (Kőszeg, Rajnis u. 9., képviseli: Seper András elnök), továbbiakban, mint Egyesület között.
Az együttműködés tárgya: részvétel az állami ünnepeken, a város reprezentációs feladataiban és a város történelmi múltját bemutató rendezvények szervezésében és lebonyolításában, különös tekintettel a következőkre: Kőszegi Ostromnapok, Szőlő Jövésnek Könyve – a Könyv díszkísérete, Hősök Napja, Kőszegi Királyi Városnap.

I.

Az Egyesület vállalja:

1.) Katonai hagyományőrzők, de különösen a Kőszegi Darabontok részvétele előre egyeztetett időpontban városi rendezvényeken illetve külső helyszíneken a város képviseletében.
2.) Katonai bemutatók tartása, rendhagyó történelemórák tartása, ünnepi alkalmakhoz díszőrség biztosítása.
3.) A Kőszegi Ostromnapok katonai hagyományőrző programjainak szervezése, lebonyolítása.

II.

Az Önkormányzat vállalja:

1.) Éves szinten egyezteti a városi programtervet Egyesülettel.
2.) Az Egyesület jelenlétét igénylő rendezvények előtt két héttel jelzi igényét az egyesület részvételére, az igényelt jelenlét időtartamának függvényében biztosítja a résztvevők ellátását.
3.) Elismeri az Egyesület tevékenységének hasznosságát és szükségességét, és ennek megfelelően saját eszközeivel támogatja az Egyesület munkáját, költségvetésében évente egyeztetett mértékű támogatást biztosít az Egyesület részére.

III.

Az Önkormányzat és az Egyesület közösen vállalja, hogy:


1.) Tevékenységüket a törvényesség, az önállóság tiszteletben tartásával, egymás kölcsönös elismerésével, a pártsemlegesség és politikamentesség alapelveinek figyelembevételével végzik.

2.) Az együttműködés alapja a célkitűzések azonossága, a kölcsönös segíteni akarás, fő színtere az Önkormányzat és az Egyesület közötti munkakapcsolat. Egymás rendezvényein, a kölcsönösség alapján képviseltetik magukat.

3.) Szükség szerint feladategyeztető megbeszéléseket tartanak, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósulását évente egy alkalommal kölcsönösen értékelik. Indokolt esetben kezdeményezik az írott és elektronikus sajtóban a város polgárait érintő megállapítások közzétételét.

4.) Az együttműködés megvalósítása során nem korlátozzák egymás önállóságát, döntési, működési jogkörét és felelősségét.

IV.

1.) A Középtávú Együttműködési Megállapodást a felek határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződés módosítására bármely fél kezdeményezésére minden évben a költségvetési koncepció elfogadását megelőzően nyílik lehetőség.
2.) Jelen együttműködési megállapodás Kőszeg város polgármestere és a Kőszegi Ostromnapok Egyesület elnöke jóváhagyóan írták alá.Kőszeg, 2013. szeptember ………..


Huber László Seper András
polgármester elnökHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, s egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal