2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
12. napirendi pont:
A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 4219/6 és 4219/11 helyrajzi számú közterületek mentén élő lakók kérték a mellékelt térképvázlaton megjelölt közterületek elnevezését. A 4219/11 helyrajzi számú közterület nevének a lakók a Kökény utca elnevezést javasolták A 4219//6 helyrajzi számú közterület elnevezéséről elhelyezkedése miatt külön előterjesztés fog készülni.

A kérelem beérkezését követően Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 19/2006. (VII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 7.§-át figyelembe véve, a Vas Megyei Levéltár kőszegi fiókjának szakvéleményét a közterületek elnevezésének előkészítési eljárása során beszereztem. Söptei Imre levéltáros szakvéleményében egyetértett a lakók kezdeményezésével.

Az R. 6.§-a alapján a közterületek elnevezésére a Képviselő-testület részére a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság tehet javaslatot.

A Bizottság a kőszegi 4219/11 hrsz-ú ingatlan elnevezésére meghozta a csatolt 44/2013. (VIII. 21.) számú határozatát, melyben javasolja a Kökény utcának történő elnevezését, egyúttal elrendelte a közterületek elnevezéséről szóló előterjesztésnek a 19/2006 (VII.1.) számú rendelet 7. §- a alapján 15 napra a helyben szokásos módon történő közzétételét.

Az Előterjesztést a Rendeletnek megfelelően közzétettük, arra észrevétel nem érkezett.

A kezdeményezést, a Levéltár szakvéleményét és a hozzá tartozó térképvázlatokat mellékelem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2013. szeptember 20.


Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság nevében:

Kiss Péter s. k.
a bizottság elnöke


HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § 8. pontjában biztosított hatáskörében, a kőszegi 4219/11 hrsz-ú közterület nevét Kökény utca-ban határozza meg.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)