2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
4. napirendi pont:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (IX. …) számú rendelete
a 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló
13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.”


2. §


(1) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet a 2. melléklettel egészül ki.


3. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2013. szeptember 10.

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A rendelettervezetet a pénzügyi, jogi és vagyonügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.)

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)